Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
1.06.2017 r. 517u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
1.06.2017 r. 506u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
17.05.2017 r. 351uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
17.05.2017 r. 498uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury
17.05.2017 r. 366uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
17.05.2017 r. 487uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe
17.05.2017 r. 489uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
17.05.2017 r. 505uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
17.05.2017 r. 491uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji
17.05.2017 r. 488uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
17.05.2017 r. 495uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r.
17.05.2017 r. 490uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
17.05.2017 r. 494uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r.
16.05.2017 r. 437uch.pdf Uchwała w sprawie uznania zasług dla Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie urodzin
27.04.2017 r. 492uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
27.04.2017 r. 475uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody
27.04.2017 r. 501uch.pdf Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
27.04.2017 r. 497uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
27.04.2017 r. 481uch.pdf Uchwała o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM(2016) 861
27.04.2017 r. 482uch.pdf Uchwała o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM(2016)864
27.04.2017 r. 473uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.
27.04.2017 r. 470uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego
27.04.2017 r. 493uch.pdf Uchwała w sprawie o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw
27.04.2017 r. 499uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw
27.04.2017 r. 496uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie
27.04.2017 r. 492uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
27.04.2017 r. 471uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
27.04.2017 r. 478uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej
27.04.2017 r. 469uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra
27.04.2017 r. 474uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito