Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
15.07.2017 r. 548uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
15.07.2017 r. 555uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
15.07.2017 r. 556uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw
15.07.2017 r. 554uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
15.07.2017 r. 557uch.pdf Uchwała o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
15.07.2017 r. 558uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw
15.07.2017 r. 538uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw
15.07.2017 r. 533uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw
15.07.2017 r. 535uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
15.07.2017 r. 537uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
12.07.2017 r. 549uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw
29.06.2017 r. 409uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
29.06.2017 r. 534uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
29.06.2017 r. 536uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
29.06.2017 r. 529uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych
28.06.2017 r. 502uch.pdf Uchwała w 100. rocznicę śmierci Mariana Smoluchowskiego – genialnego polskiego fizyka
22.06.2017 r. 532uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”
22.06.2017 r. 526uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
22.06.2017 r. 520uch.pdf Opinia o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE COM(2017)253
22.06.2017 r. 528uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw
22.06.2017 r. 525uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
22.06.2017 r. 513uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
21.06.2017 r. 527uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obligacjach
1.06.2017 r. 518u.pdf Uchwała w sprawie uznania zasług profesora Zbigniewa Brzezińskiego dla Państwa Polskiego
1.06.2017 r. 401u.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
1.06.2017 r. 511u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim
1.06.2017 r. 515u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym
1.06.2017 r. 512u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin
1.06.2017 r. 514u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
1.06.2017 r. 516u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito