Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
28.06.2017 r. 502uch.pdf Uchwała w 100. rocznicę śmierci Mariana Smoluchowskiego – genialnego polskiego fizyka
22.06.2017 r. 532uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”
22.06.2017 r. 526uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
22.06.2017 r. 520uch.pdf Opinia o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE COM(2017)253
22.06.2017 r. 528uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw
22.06.2017 r. 525uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
22.06.2017 r. 513uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
21.06.2017 r. 527uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obligacjach
1.06.2017 r. 518u.pdf Uchwała w sprawie uznania zasług profesora Zbigniewa Brzezińskiego dla Państwa Polskiego
1.06.2017 r. 401u.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
1.06.2017 r. 511u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim
1.06.2017 r. 515u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym
1.06.2017 r. 512u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin
1.06.2017 r. 514u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
1.06.2017 r. 516u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
1.06.2017 r. 517u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
1.06.2017 r. 506u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
17.05.2017 r. 351uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
17.05.2017 r. 498uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury
17.05.2017 r. 366uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
17.05.2017 r. 487uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe
17.05.2017 r. 489uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
17.05.2017 r. 505uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
17.05.2017 r. 491uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji
17.05.2017 r. 488uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
17.05.2017 r. 495uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r.
17.05.2017 r. 490uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
17.05.2017 r. 494uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r.
16.05.2017 r. 437uch.pdf Uchwała w sprawie uznania zasług dla Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie urodzin
27.04.2017 r. 492uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito