Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
10.11.2017 r. 640uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw
10.11.2017 r. 629uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
10.11.2017 r. 618uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
10.11.2017 r. 617uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw
19.10.2017 r. 604u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
19.10.2017 r. 603u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe
19.10.2017 r. 614u.pdf Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich
19.10.2017 r. 615u.pdf Uchwała w 650. rocznicę nadania Ormianom pierwszego przywileju w Polsce
19.10.2017 r. 609u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r.
19.10.2017 r. 606u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.
19.10.2017 r. 608u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
19.10.2017 r. 605u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
19.10.2017 r. 607u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
19.10.2017 r. 620u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla
18.10.2017 r. 578u.pdf Uchwała w 55. rocznicę śmierci Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka
18.10.2017 r. 582uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium
28.09.2017 r. 592uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.
28.09.2017 r. 597uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
28.09.2017 r. 596uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
28.09.2017 r. 595uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
28.09.2017 r. 583uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń
28.09.2017 r. 588uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
28.09.2017 r. 591uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r.
28.09.2017 r. 354uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks wykroczeń
28.09.2017 r. 594uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw
22.09.2017 r. 593uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
22.09.2017 r. 586uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych
22.09.2017 r. 587uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych
22.09.2017 r. 584uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
22.09.2017 r. 589uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito