Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
17.03.2016 r. 114uch.pdf Uchwała w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko – deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy oraz członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
17.03.2016 r. 110uch.pdf Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich
17.03.2016 r. 114uch.pdf Uchwała w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko – deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy oraz członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
17.03.2016 r. 113uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
17.03.2016 r. 111uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku
17.03.2016 r. 112uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.03.2016 r. 108uch.pdf Uchwała w sprawie 80. rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu
17.03.2016 r. 073uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
17.03.2016 r. 045uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
17.03.2016 r. 046uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie o ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
17.03.2016 r. 101uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody
17.03.2016 r. 102uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
17.03.2016 r. 094uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
17.03.2016 r. 092uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
17.03.2016 r. 104uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
17.03.2016 r. 105uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy
10.03.2016 r. 098uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
10.03.2016 r. 096uch.pdf Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich
10.03.2016 r. 093uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
10.03.2016 r. 088uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
10.03.2016 r. 089uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
19.02.2016 r. 076uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy budżetowej na rok 2016
19.02.2016 r. 090uch.pdf Uchwała w 170. rocznicę Powstania Chochołowskiego
19.02.2016 r. 079uch.pdf Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej
19.02.2016 r. 047uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
19.02.2016 r. 083uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.02.2016 r. 077uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
19.02.2016 r. 078uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
17.02.2016 r. 080uch.pdf Uchwała z okazji 35-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów
12.02.2016 r. 087uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito