Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
22.09.2016 r. 278uch.pdf Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich
22.09.2016 r. 277uch.pdf Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powołanie pana Marcina Cichego na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
22.09.2016 r. 271uch.pdf Uchwała w sprawie wsparcia obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej
22.09.2016 r. 276uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
22.09.2016 r. 274uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw
22.09.2016 r. 281uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
9.09.2016 r. 268uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
9.09.2016 r. 270uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
4.08.2016 r. 255u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
4.08.2016 r. 256u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
4.08.2016 r. 260u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego
4.08.2016 r. 252u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
4.08.2016 r. 262u.pdf Uchwała o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej
4.08.2016 r. 258u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
4.08.2016 r. 259u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze
4.08.2016 r. 250u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
4.08.2016 r. 247u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
4.08.2016 r. 225u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej
4.08.2016 r. 251u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
4.08.2016 r. 249u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
4.08.2016 r. 248u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania
4.08.2016 r. 228u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe
4.08.2016 r. 257u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
4.08.2016 r. 245u.pdf Uchwała w 50. rocznicę śmierci gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego
22.07.2016 r. 233uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
22.07.2016 r. 239uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
22.07.2016 r. 226uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego
22.07.2016 r. 139uch.pdf Uchwała w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
22.07.2016 r. 241uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sporcie
22.07.2016 r. 235uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sporcie
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito