Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
21.10.2016 r. 294uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej
21.10.2016 r. 261uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
21.10.2016 r. 289uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca COM(2016)270
21.10.2016 r. 284uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy
21.10.2016 r. 283uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r.
21.10.2016 r. 282uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
21.10.2016 r. 302uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016
6.10.2016 r. 292uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r., przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r.
6.10.2016 r. 291uch.pdf Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Polityki Pieniężnej
6.10.2016 r. 290uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego
6.10.2016 r. 273uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw
6.10.2016 r. 275uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
6.10.2016 r. 269uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
22.09.2016 r. 059uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
22.09.2016 r. 280uch.pdf Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich
22.09.2016 r. 278uch.pdf Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich
22.09.2016 r. 277uch.pdf Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powołanie pana Marcina Cichego na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
22.09.2016 r. 271uch.pdf Uchwała w sprawie wsparcia obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej
22.09.2016 r. 276uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
22.09.2016 r. 274uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw
22.09.2016 r. 281uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
9.09.2016 r. 268uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
9.09.2016 r. 270uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
4.08.2016 r. 255u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
4.08.2016 r. 256u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
4.08.2016 r. 260u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego
4.08.2016 r. 252u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
4.08.2016 r. 262u.pdf Uchwała o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej
4.08.2016 r. 258u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
4.08.2016 r. 259u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito