Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
18.10.2017 r. 582uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium
28.09.2017 r. 592uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.
28.09.2017 r. 597uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
28.09.2017 r. 596uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
28.09.2017 r. 595uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
28.09.2017 r. 583uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń
28.09.2017 r. 588uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
28.09.2017 r. 591uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r.
28.09.2017 r. 354uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks wykroczeń
28.09.2017 r. 594uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw
22.09.2017 r. 593uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
22.09.2017 r. 586uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych
22.09.2017 r. 587uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych
22.09.2017 r. 584uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
22.09.2017 r. 589uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
22.09.2017 r. 585uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”
22.09.2017 r. 598uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r.
22.09.2017 r. 599uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej
22.09.2017 r. 590uch.pdf Uchwała w sprawie ustanowienia Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej
21.09.2017 r. 575_581uch.pdf Uchwała w 70. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana ”Solidarności”
27.07.2017 r. 569uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym
27.07.2017 r. 576uch.pdf Opinia o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczącej delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego COM(2017)278.
27.07.2017 r. 573uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
27.07.2017 r. 570uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
27.07.2017 r. 574uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości
27.07.2017 r. 568uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
27.07.2017 r. 572uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
27.07.2017 r. 571uch.pdf Uchwała o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r.
22.07.2017 r. 567uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym
19.07.2017 r. 468uch.pdf Uchwała w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito