Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
24.02.2017 r. 425uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
24.02.2017 r. 413uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
24.02.2017 r. 423uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
24.02.2017 r. 415uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
24.02.2017 r. 419uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
24.02.2017 r. 418uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
24.02.2017 r. 417uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
24.02.2017 r. 406uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
24.02.2017 r. 404uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych
1.02.2017 r. 399uch.pdf Uchwała w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich
1.02.2017 r. 393uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego
1.02.2017 r. 407uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
1.02.2017 r. 405uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
1.02.2017 r. 403uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
1.02.2017 r. 402uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw
11.01.2017 r. 287uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
11.01.2017 r. 288uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
11.01.2017 r. 385uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r.
11.01.2017 r. 387uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
11.01.2017 r. 395uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
11.01.2017 r. 396uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
11.01.2017 r. 386uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
11.01.2017 r. 398uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy budżetowej na rok 2017
21.12.2016 r. 373u.pdf Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej
21.12.2016 r. 392u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zasadach unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu stosowanych przez Rzeczpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu
21.12.2016 r. 384u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
20.12.2016 r. 397u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach
20.12.2016 r. 388u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw
20.12.2016 r. 394u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
20.12.2016 r. 325u.pdf Uchwała w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito