Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

ustawy uchwalone przez Sejm

Nr druku Ustawa
489 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
488 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
487 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe
486 Ustawa o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw
479 Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw
478 Ustawa o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej
477 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo konsularne
476 Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw
475 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody
474 Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
473 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.
472 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
471 Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
470 Ustawa o ustanowieniu Krzyża Zachodniego
469 Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra
454 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
453 Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
452 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
451 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
444 Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
443 Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
442 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
440 Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim
439 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
436 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
435 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego
434 Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
433 Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
432 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy
431 Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito