Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

ustawy uchwalone przez Sejm

Nr druku Ustawa
663 Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
662 Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw
661 Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
660 Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
654 Ustawa o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw
653 Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
652 Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń
651 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego
650 Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
649 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw
648 Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
647 Ustawa o Instytucie Solidarności i Męstwa
646 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej
645 Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
644 Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017
642 Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
641 Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
640 Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw
639 Ustawa o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r.
638 Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r.
637 Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach
636 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych
635 Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
634 Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej
633 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw
632 Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności
631 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
630 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
629 Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
628 Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito