Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

ustawy uchwalone przez Sejm

Nr druku Ustawa
117 Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
116 Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw
115 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016
113 Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
112 Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
111 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku
106 Ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych
105 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy
104 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
103 Ustawa o ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r.
102 Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
101 Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody
100 Ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
98 Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
94 Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
93 Ustawa o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
92 Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
89 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
88 Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
87 Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
86 Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
85 Ustawa o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji
78 Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
77 Ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
76 Ustawa budżetowa na rok 2016
75 Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze
74 Ustawa – Prawo o prokuraturze
71 Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
70 Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
69 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito