Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

ustawy uchwalone przez Sejm

Nr druku Ustawa
225 Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej
216 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
215 Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
214 Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
213 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
212 Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego
211 Ustawa o Radzie Mediów Narodowych
205 Ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej
204 Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
203 Ustawa o działaniach antyterrorystycznych
202 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
201 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
200 Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
195 Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
194 Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
193 Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
192 Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku.
186 Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
185 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie
184 Ustawa o efektywności energetycznej
183 Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
182 Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
181 Ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych
180 Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
179 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
178 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
177 Ustawa o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej
174 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
173 Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
172 Ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito