Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

ustawy uchwalone przez Sejm

Nr druku Ustawa
696 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
695 Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
694 Ustawa o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
693 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
692 Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska
691 Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
690 Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw
689 Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
686 Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
685 Ustawa o Sądzie Najwyższym
684 Ustawa o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego
683 Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
682 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
681 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny
680 Ustawa o Służbie Ochrony Państwa
679 Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
678 Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych
677 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
676 Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
675 Ustawa o rynku mocy
673 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody
672 Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
671 Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
670 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018
669 Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
668 Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
667 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych
666 Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
665 Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw
664 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito