Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Proces legislacyjny w Senacie

Nr druku Tytuł
389 Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw
388 Ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw.
387 Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
386 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
385 Ustawa o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r.
384 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
383 Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości
382 Ustawa o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020"
381 Ustawa o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020"
380 Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
379 Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
378 Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym
377 Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
376 Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
375 Ustawa – Prawo oświatowe
374 Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
371 Projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
366 Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
365 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
364 Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
363 Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin
362 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r.
361 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
360 Ustawa o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw
359 Ustawa o wyposażeniu morskim
358 Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
357 Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej
356 Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
355 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach
354 Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito