Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Proces legislacyjny w Senacie

Nr druku Tytuł
378 Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym
377 Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
376 Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
375 Ustawa – Prawo oświatowe
374 Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
371 Projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
366 Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
365 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
364 Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
363 Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin
362 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r.
361 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
360 Ustawa o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw
359 Ustawa o wyposażeniu morskim
358 Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
357 Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej
356 Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
355 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach
354 Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
353 Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw
352 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby
351 Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
350 Ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., sporządzonego w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r.
349 Ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., a także Statutu tego Banku, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1990 r.
348 Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
347 Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw
346 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
345 Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw
344 Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
342 Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito