Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Proces legislacyjny w Senacie

Nr druku Tytuł
411 Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
409 Projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
408 Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw
407 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
406 Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
405 Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
404-popr Ustawa o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych
403 Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
402 Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw
401 Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
398 Ustawa budżetowa na rok 2017
397 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach
396 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
395 Ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
394 Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
393 Projekt ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego
392 Ustawa o zasadach unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu stosowanych przez Rzeczpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu
391 Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016
390 Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016
389 Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw
388 Ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw.
387 Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
386 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
385 Ustawa o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r.
384 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
383 Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości
382 Ustawa o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020"
381 Ustawa o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020"
380 Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
379 Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito