Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Proces legislacyjny w Senacie

Nr druku Tytuł
514 Ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
513 Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
512 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin
511 Ustawa o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim
507 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami
506 Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
505 Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
504 Projekt ustawy o zmianie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
499 Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw
498 Ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury
497 Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
496 Ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie
495 Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r.
494 Ustawa o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r.
493 Ustawa o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw
492 Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
491 Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji
490 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
489 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
488 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
487 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe
486 Ustawa o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw
480 Projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
479 Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw
478 Ustawa o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej
477 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo konsularne
476 Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw
475 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody
474 Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
473 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito