Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Proces legislacyjny w Senacie

Nr druku Tytuł
447 Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
444 Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
443 Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
442 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
440 Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim
439 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
436 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
435 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego
434 Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
433 Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
432 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy
431 Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw
430 Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
429 Ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
428 Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
427 Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw
426 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
425 Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
423 Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
422 Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa
421 Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
420 Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
419 Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
418 Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
417 Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
416 Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
415 Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
414 Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych
413 Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
412 Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito