Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Proces legislacyjny w Senacie

Nr druku Tytuł
634 Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej
633 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw
632 Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności
631 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
630 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
629 Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
628 Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych
627 Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
626 Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
625 Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych
623 Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym
620 Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla
619 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
618 Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
617 Ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw
616 Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017”
613 Projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz ustawy o pracownikach urzędów państwowych
609 Ustawa o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r.
608 Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
607 Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
606 Ustawa o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.
605 Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
604 Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
603 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe
602 Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
599 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej
598 Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r.
597 Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej
596 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
595 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito