Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Proces legislacyjny w Senacie

Nr druku Tytuł
88 Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
87 Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
86 Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
85 Ustawa o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji
83 Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
78 Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
77 Ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
76 Ustawa budżetowa na rok 2016
75 Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze
74 Ustawa – Prawo o prokuraturze
73 Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
72 Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
71 Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
70 Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
69 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny
66 Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
65 Ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
63 Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
62 Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych
59 Projekt ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
58 Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
57 Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
56 Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne
55 Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej
54 Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw
53 Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
52 Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
50 Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
49 Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
48 Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito