Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Proces legislacyjny w Senacie

Nr druku Tytuł
127 Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r.
126 Ustawa o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium
125 Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
124 Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw
122 Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
121 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw
120 Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
119 Ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw
118 Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
117 Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
116 Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw
115 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016
113 Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
112 Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
111 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku
109 Projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
107 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
106 Ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych
105 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy
104 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
103 Ustawa o ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r.
102 Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
101 Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody
100 Ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
99 Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
98 Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
94 Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
93 Ustawa o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
92 Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
89 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito