Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Proces legislacyjny w Senacie

Nr druku Tytuł
186 Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
185 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie
184 Ustawa o efektywności energetycznej
183 Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
182 Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
181 Ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych
180 Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
179 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
178 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
177 Ustawa o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej
174 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
173 Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
172 Ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw
171 Ustawa o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba
170 Ustawa o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
169 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy
164 Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
163 Ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw
162 Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
161 Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw
160 Ustawa o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej
159 Ustawa o zmianie ustawy o wyścigach konnych
158 Ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
156 Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
154 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
152 Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
150 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
149 Ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw
148 Ustawa o zmianie ustawy o lasach
146 Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito