Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Proces legislacyjny w Senacie

Nr druku Tytuł
173 Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
172 Ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw
171 Ustawa o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba
170 Ustawa o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
169 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy
164 Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
163 Ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw
162 Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
161 Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw
160 Ustawa o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej
159 Ustawa o zmianie ustawy o wyścigach konnych
158 Ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
156 Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
154 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
152 Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
150 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
149 Ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw
148 Ustawa o zmianie ustawy o lasach
146 Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
145 Ustawa o ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r.
144 Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
143 Ustawa o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
132 Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
131 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
130 Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw
129 Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
128 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r.
127 Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r.
126 Ustawa o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium
125 Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito