Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Proces legislacyjny w Senacie

Nr druku Tytuł
282 Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
281 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
276 Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
275 Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
274 Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw
273 Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw
270 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
269 Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
268 Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
263 Projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności
261 Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
260 Ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego
259 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze
258 Ustawa zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
257 Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
256 Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.
255 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
252 Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
251 Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
250 Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
249 Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
248 Ustawa o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania
247 Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
246 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
244 Projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
242 Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym
241 Ustawa o zmianie ustawy o sporcie
240 Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
239 Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
238 Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito