Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Proces legislacyjny w Senacie

Nr druku Tytuł
259 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze
258 Ustawa zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
257 Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
256 Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.
255 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
252 Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
251 Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
250 Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
249 Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
248 Ustawa o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania
247 Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
246 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
244 Projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
242 Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym
241 Ustawa o zmianie ustawy o sporcie
240 Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
239 Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
238 Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
235 Ustawa o zmianie ustawy o sporcie
234 Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r.
233 Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
232 Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
231 Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej
230 Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
229 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
228 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe
227 Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych
226 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego
225 Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej
216 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito