Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Proces legislacyjny w Senacie

Nr druku Tytuł
244 Projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
242 Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym
241 Ustawa o zmianie ustawy o sporcie
240 Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
239 Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
238 Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
235 Ustawa o zmianie ustawy o sporcie
234 Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r.
233 Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
232 Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
231 Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej
230 Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
229 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
228 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe
227 Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych
226 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego
225 Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej
216 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
215 Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
214 Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
213 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
212 Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego
211 Ustawa o Radzie Mediów Narodowych
208 Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
205 Ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej
204 Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
203 Ustawa o działaniach antyterrorystycznych
202 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
201 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
200 Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito