Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

archiwum

Lp. Nr druku Projekt
Data wniesienia do Marszałka Senatu
Uzasadnienie projektu Czytania
1 152 Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

2016.04.14
druk nr 152

Celem projektu ustawy jest ograniczenie zakresu solidarnej odpowiedzialności inwestora z wykonawcą za wynagrodzenie przysługujące podwykonawcy do sytuacji, w której inwestor wyrazi zgodę na piśmie na zawarcie umowy między wykonawcą a podwykonawcą (petycja P 9/02/15).

2 122 Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

2016.03.16
druk nr 122

Celem projektu ustawy jest objęcie zwolnieniem od kosztów sądowych w przypadku skargi o wznowienie postępowania, gdy przyczyną wznowienia ma być stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową bądź też ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego wydano orzeczenie (petycje P9-01/16 oraz P9-05/16).

3 109 Projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

2016.03.11
druk nr 109

Podstawowym celem projektu jest poszerzenie zakresu podmiotowego zmienianej ustawy o osoby, które poniosły szkodę lub doznały krzywdy w związku z wydaniem wobec nich, niewykonanych orzeczeń sądowych albo niewykonanych decyzji o internowaniu w stanie wojennym. Eliminuje się także formalne ograniczenie co do możliwości dochodzenia roszczeń w postaci rocznego terminu, liczonego od dnia uprawomocnienia się stwierdzenia nieważności orzeczenia, na zgłoszenie roszczenia. Projekt doprecyzowuje także niektóre przepisy ustawy wywołujące wątpliwości interpretacyjne.
Opinie, stanowiska, materiały:
Krajowa Rada Sądownictwa
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Rzecznik Praw Obywatelskich
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sąd Najwyższy
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"
Instytut Pamięci Narodowej

4 107 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

2016.03.09

druk nr 107

Projekt ustawy obniża stawkę akcyzy, którą opodatkowane są samochody osobowe o pojemności silnika powyżej 2.000 cm3 z 18,6% do 4,6% podstawy opodatkowania.
Opinie, stanowiska, materiały:
Naczelny Sąd Administracyjny

Minister Infrastruktury i Budownictwa
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
 

5 83 Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2016.01.30
druk nr 83

Celem niniejszej inicjatywy ustawodawczej jest wprowadzenie wyraźnych normatywnych podstaw podejmowania przez Senat aktywności w zakresie opieki nad Polonią i Polakami zamieszkałymi poza granicami kraju  – przy założeniu jak najmniejszej ingerencji w system prawa.
Opinie, stanowiska, materiały:
Fundacja Ośrodka KARTA
Fundacja Polonia Ruthenia

Towarzystwo im. Marii Konopnickiej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Fundacja SEMPER POLONIA
Stowarzyszenie Odra-Niemen
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Fundacja „Oświata Polska za Granicą”
Minister Finansów
Minister Spraw Zagranicznych
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pismo wpłynęło 17 lutego 2016 r.)

czytanie: 1 2 3

KSEP, KPCPP, KU
2016.02.16
druk nr 83 S

11 pos.

2016.02.18

druk nr 83 X

11 pos.

2016.02.19
uchwała

6 59 Projekt ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

2015.12.18
druk nr 59

 

 

Projekt zmierza do zwiększenia wysokości świadczenia określonego w ustawie do poziomu połowy najniższej emerytury. Ponadto ma na celu poszerzenie kręgu osób uprawnionych do świadczeń. W tym celu m.in.: ustala wysokość świadczenia na poziomie połowy najniższej emerytury, zwiększa wysokość miesięcznego dochodu osób uprawnionych (zarówno dochodu osób samotnych, jak i dochodu na osobę w rodzinie), do grona beneficjentów ustawy włącza wdowy i wdowców po osobach uprawnionych.

Opinie, stanowiska, materiały:
Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 1
Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 2
Instytut Pamięci Narodowej
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczacej
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
Stowarzyszenie Polskiej Partii Niepodległościowej Członków i Współpracowników oraz Stowarzyszenie Kobiet Internowanych, Więzionych, Represjonowanych w stanie wojennym Regionu Mazowsze
Stowarzyszenie  ,,Godność'.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 3

czytanie: 1

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania 2016-06-30

7 47 Projekt ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

2015.12.17
druk nr 47

Zgodnie z projektem nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie będą mogły upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

Opinie, stanowiska, materiały:
Związek Powiatów Polskich
Instytut Pamięci Narodowej
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Sprawiedliwości
Stowarzyszenie Koliber
Minister Cyfryzacji
Prezes GUS
uwaga obywatelska

 

Konsultacje społeczne

czytanie: 1 2 3

KSTAP, KU
2016.02.17
druk nr 47 S

11 pos.

2016.02.18
 

11 pos.

2016.02.19
uchwała

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito