Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

inicjatywy ustawodawcze

12
Nr druku Projekt
623 Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym
613 Projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz ustawy o pracownikach urzędów państwowych
602 Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
577 Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
566 Projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym
560 Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
559 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
542 Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
540 Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
507 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami
504 Projekt ustawy o zmianie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
480 Projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
465 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze
464 Projekt ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
450 Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
447 Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
409 Projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
408 Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw
401 Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
393 Projekt ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego
371 Projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
366 Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
354 Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
351 Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
341 Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
288 Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
287 Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
286 Projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej
285 Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
263 Projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito