Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

38. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

7, 8 i 9 sierpnia 2013 r.

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 3 dnia posiedzenia

1.
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Senat w dniu 7 sierpnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 13541544
Druki senackie: 414414 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 414.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

druki sejmowe nr 1354, 1544

druki senackie nr 414, 414 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa wydłuża o dwa lata termin na przygotowanie programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 lipca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 sierpnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 lipca 2013 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 31 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 414 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gogacz.

 

2.
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 15751600
Druki senackie: 420420 A420 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 420.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych.

druki sejmowe nr 1575, 1600

druki senackie nr 420, 420 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Nowelizacja ma na celu zawieszenie w 2013 r. procedur ostrożnościowych i sanacyjnych takich jak: zachowanie relacji deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa oraz tzw. tymczasowej reguły wydatkowej.

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 lipca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 sierpnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 lipca 2013 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 31 lipca 2013 r.
Komisja wnosi o przyjęcie tej ustaw ybez poprawek, a mniejszość Komisji wnosi o odrzucenie ustawy (druk  nr 420 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.

 

3.
Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2012 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela Senat w dniu 7 sierpnia 2013 r. zapoznał się z Informacją.
Druki senackie: 345
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2012 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

druk senacki nr 345
 

Marszałek Senatu w dniu 22 kwietnia 2013 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 5 czerwca 2013 r.

Komisja zapoznała się z informacją i poinformowała o tym Marszałka Senatu.

4.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1515do 15151587 A1587do 1587
Druki senackie: 419419 A419 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 419.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1515, do druku nr 1515, 1587, do druku nr 1587, 1587-A

druki senackie nr 419, 419 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

W ustawie zaproponowano następujące zmiany:

·       rozszerzenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia (gdzie nabywca a nie dostawca rozlicza VAT) do obrotu takimi towarami jak m.in.: niektóre wyroby stalowe (półprodukty), w obrocie którymi potwierdzono proceder wyłudzania  podatku VAT, niebezpieczne odpady zawierające metal, odpady z papieru i tektury oraz niektóre surowce wtórne nieobjęte obecnie odwrotnym obciążeniem,

·       wprowadzenie krótszych, tj. miesięcznych okresów rozliczeniowych dla podatników dokonujących sprzedaży towarów tzw. „wrażliwych”, tj. niektórych wyrobów stalowych (nieobjętych mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliw i złota nieobrobionego,

·       wprowadzenie instytucji odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy, w transakcjach tzw. towarami „wrażliwymi”.
 

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 lipca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 sierpnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 lipca 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Gospodarki Narodowej

.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 31 lipca 2013 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 419 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

5.
Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki senackie: 404404 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 404.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej.

druki sejmowe nr 1405, do druku nr 1405 i 1472

druki senackie nr 404, 404 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa dostosowuje prawo krajowe do przepisów UE w zakresie wymiany informacji podatkowych. W ustawie określono m.in.:

·       dodatkowe warunki korzystania z pomocy państw członkowskich przy doręczaniu pism,

·       obowiązek ministra finansów do wyznaczenia (w rozporządzeniu) podległego mu organu podatkowego, który będzie zobowiązany do przekazywania obcym władzom wniosków o doręczenie pism, wniosków o udzielenie informacji oraz udzielanych informacji,

·       procedury wymiany informacji, w szczególności wprowadzono terminy na udzielenie
i odmowę udzielenia informacji, na wezwanie do uzupełnienia wniosku.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45. posiedzeniu w dniu 12 lipca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 lipca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 sierpnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 lipca 2013 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się  17 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4)  (druk  nr 404 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Kopeć.

6.
Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz ustawy - Prawo celne Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 1324do druku nr 13241527
Druki senackie: 415415 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 415.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz ustawy - Prawo celne.

druki sejmowe  nr  1324, do druku nr 1324, 1527

druki senackie nr 415, 415 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa wykonuje wyrok TK i nakłada obowiązek zawiadamiania przez organy podatkowe i celne podatnika (dłużnika) o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu. Ponadto wprowadza obowiązek informowania organów podatkowych i celnych o prowadzonym postępowaniu przygotowawczym karnym przez właściwy organ prowadzący to postępowanie.
 

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 lipca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 sierpnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 lipca 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 31 lipca 2013 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki (1) doustawy (druk  nr 415 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

 

7.
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 909do druku nr 909do druku nr 90914811481 A
Druki senackie: 422422 A422 B422 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 422.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

druki sejmowe nr 909, do druku nr 909, 1481, 1481-A

druki senackie nr 422, 422 A, 422 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa dostosowuje prawo krajowe do prawa Unii Europejskiej w zakresie przyznawania prawa do urlopu wychowawczego poprzez:

·       przyznanie każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka uprawnionych do urlopu wychowawczego - wyłącznego prawa do wykorzystania jednego miesiąca takiego urlopu z wymiaru urlopu wychowawczego wynoszącego maksymalnie 36 miesięcy (będzie to część nieprzenoszalna urlopu wychowawczego),

·       podwyższenie - z 3 do 4 miesięcy - wymiaru urlopu wychowawczego, który może być jednocześnie wykorzystywany przez oboje rodziców,

·       umożliwienie wykorzystania urlopu wychowawczego w pięciu częściach,

·       przyjęcie zasady, zgodnie z którą bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 lipca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 sierpnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 lipca 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 31 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, a mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk  nr 422 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 31 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 422 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.

8.
Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 11301559do 1559
Druki senackie: 411411 A411 B411 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczyOpinia
Uchwała: 411.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe  nr 1130, 1559, do druku 1559

druki senackie nr 411, 411 A, 411 B

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Nowelizacja ustawy zawiera rozwiązania, które kompleksowo regulują postępowanie
w sprawach nieletnich oraz precyzują zasady funkcjonowania sądów powszechnych, w tym: sędziów, kuratorów sądowych, pracowników placówek, schronisk i zakładów poprawczych.

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 lipca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 sierpnia 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 lipca 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk  nr 411 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 31 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk  nr 411 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

 

9.
Ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. wprowadził poprawki (16) do ustawy.
Druki sejmowe: 917do druku nr 917do druku nr 91713401340 A
Druki senackie: 406406 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 406.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów.

druki sejmowe nr 917, do druku nr 917, 1340, 1340-A

druki senackie nr 406, 406 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.
 

Ustawa ma na celu przedłużenie możliwości finansowania zadań związanych
z likwidacją wymienionych w ustawie zakładów górniczych oraz zabezpieczenie środków budżetowych na utrzymanie i zabezpieczenie zabytkowych części kopalni soli „Wieliczka” i „Bochnia”.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45. posiedzeniu w dniu 12 lipca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 lipca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 sierpnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 lipca 2013 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 31 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (16) (druk  nr 406 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski.

10.
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki sejmowe: 1407do druku nr 14071437
Druki senackie: 405405 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 405.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

druki sejmowe nr 1407, do druku nr 1407, 1473

druki senackie nr 405, 405 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 

Nowelizacja ustawy dostosowuje prawo do przepisów UE i określa m.in.:

·       warunki i zasady wyboru podmiotów, które mają przeprowadzać badania techniczne niezbędne do wydania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji określonych typów urządzeń, budowli i pojazdów kolejowych,

·       kompetencje Prezesa UTK do prowadzenie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej,

·       zmiany dotyczące zasad certyfikowania podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45. posiedzeniu w dniu 12 lipca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 lipca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 sierpnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 lipca 2013 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 31 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk  nr 405 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.

11.
Ustawa o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1510do druku nr 15101560
Druki senackie: 416416 A416 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 416.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.

druki sejmowe nr 1510, do druku nr 1510, 1560

druki senackie nr 416, 416 A, 416 B


Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.
 

Ustawa doprecyzowuje przepisy w zakresie danych zamieszczanych w dokumentach paszportowych wydawanych osobom małoletnim poniżej 12 roku życia i przepisy dotyczące wydawania paszportów tymczasowych osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 lipca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 sierpnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 lipca 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 416 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 31 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 416 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Meres.

 

12.
Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
Druki senackie: 412412 A412 B412 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 412.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

druki sejmowe nr 827, do druku nr 827, 1531, do druku nr 1531

druki senackie nr 412, 412 A, 412 B
 

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

W ustawie proponowane jest m.in.:

·       rozszerzenie definicji „uczestnika scalenia” przez objęcie tym terminem także inwestorów tj. podmiotów realizujących inwestycje celu publicznego,

·       dopuszczenie możliwości wszczynania postępowania scaleniowego na wniosek inwestora albo organu właściwego w zakresie ochrony przyrody i obciążenie ich kosztami tego scalenia,

·       dopuszczenie wykorzystania na cele publiczne (np. drogi albo melioracje wodne) gruntów z Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa bez zgody zarządzającej tymi gruntami Agencji Nieruchomości Rolnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 lipca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 sierpnia 2013 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 lipca 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 31 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (6) (druk  nr 412 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 31 lipca 2013 r.

Komisja informuje, że żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów i przedstawia zestawienie wszystkich wniosków poddanych pod głosowanie (druk nr 412 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.

 

13.
Ustawa o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 1126do druku nr 11261554do druku nr 15541554 A
Druki senackie: 413413 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 413.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym.

drukisejmowe nr  1126, do druku nr 1126, 1554, do druku 1554, 1554-A

druki senackie nr 413, 413 A
 

Był to komisyjny projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa uszczegóławia dotychczasowe przepisy w zakresie stosowania prawa pierwszeństwa w zawieraniu umów na rybackie korzystanie z publicznych śródlądowych wód powierzchniowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 lipca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 sierpnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 lipca 2013 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 31 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk  nr 413 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Grzyb.

 

14.
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1082do 10821603do 1603
Druki senackie: 421421 A421 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 421.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

druki sejmowe  nr 1082, do druku nr 1082, 1603, do druku nr 1603

druki senackie nr 421, 421 A, 421 B
 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.
 

Ustawa ma na celu wyłączenie z reżimu ustawy - Prawo zamówień publicznych zamówień udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości albo jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane przywięziennym zakładom pracy prowadzonym w formie przedsiębiorstw państwowych, jeśli zamówienia związane są z zatrudnianiem osób pozbawionych wolności.
 

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 lipca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 sierpnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 lipca 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 421 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 31 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 421 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.

15.
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r. Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 12 lipca 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 14321483
Druki senackie: 407407 A407 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 407.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r.

druki sejmowe nr 1432,  1483

druki senackie nr 407, 407 A, 407 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznychoraz Minister Finansów.
 

Ustawa dotyczy ratyfikacji umowy, która ma na celu ograniczenie skali nadużyć podatkowych i efektywną wymianę informacji podatkowych pomiędzy Polską a Gibraltarem.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45. posiedzeniu w dniu 12 lipca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 lipca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 sierpnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 lipca 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się  17 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 407 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Beata Gosiewska.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 6 sierpnia 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 407 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Rocki.


 

16.
Ustawa o ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r. Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 14081528
Druki senackie: 417417 A417 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 417.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r.

druki sejmowe  nr 1408, 1528

druki senackie nr 417, 417 A, 417 B

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Sprawiedliwości.
 

Potrzeba ratyfikacji Protokołu wynika z zasady spójności prawnej w związku z faktem, że Polska jest stroną Protokołu nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci. Ratyfikacja Protokołu umocni pozycję Polski na arenie międzynarodowej jako państwa stojącego na straży przestrzegania praw człowieka.
 

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 lipca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 sierpnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 lipca 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 417 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.

 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 6 sierpnia 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 417 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Włodzimierz Cimoszewicz.

 

17.
Ustawa o ratyfikacji Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2002 r. Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 14091529
Druki senackie: 418418 A418 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 418.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2002 r.

druki sejmowe  nr 1409, 1529

druki senackie nr 418, 418 A, 418 B

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu ratyfikację Protokołu do Konwencji, który rozszerza zakaz stosowania kary śmierci na czyny popełnione w czasie wojny lub w okresie bezpośredniego zagrożenia wojną.

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 lipca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 sierpnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 lipca 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 418 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 6 sierpnia 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 418 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Włodzimierz Cimoszewicz.

.

 

18.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. odrzucił projekt ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.
Druki senackie: 352352 S352 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

druki senackie nr 352, 352 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Kazimierz Kleina.
 

Wnioskodawcy proponują wyłączenie stosowania ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi do wynagrodzeń członków Zarządu BGK.
 

Marszałek Senatu w dniu 14 maja 2013 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyły się 2 i 12 lipca 2013 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy  (druk  nr 352 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Sitarz.

19.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. odrzucił projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.
Druki senackie: 316316 dod316 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

druki senackie nr 316, do druku 316, 316 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Maria Jackowski.
 

Projekt ustawy zmierza do tego, aby dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej nie był uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 marca 2013 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
 

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyły się 14 maja i 10 lipca 2013 r.

Komisje wnoszą o odrzucenie projektu ustawy  (druk  nr 316 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.

20.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Druki senackie: 351351 S351 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 351.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

druki senackie nr 351, 351 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Grażyna Sztark.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy wprowadza, w miejsce dotychczasowego wymogu zamieszkiwania na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 września 1939 r., przesłankę miejsca zamieszkania na tych terenach, której spełnianie będzie oceniane z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w powyższej dacie (tj. przepisów dopuszczających posiadanie kilku miejsc zamieszkania).
 

Marszałek Senatu w dniu 7 maja 2013 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Ustawodawczej,

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─ Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyły się 3 i 11 lipca 2013 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy  (druk  nr 351 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.

21.
Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 100-lecia urodzin błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. podjął uchwałę w 100. rocznicę urodzin błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego.
Druki senackie: 336336 S336 X
Uchwała: 336.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 100-lecia urodzin błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego.

druki senackie nr 336, 336 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez senatora Kazimierza Wiatra.
 

Marszałek Senatu w dniu 22 kwietnia 2013 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały  (druk  nr 336 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Helena Hatka.

22.
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Wojciecha Trąmpczyńskiego Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia Wojciecha Trąmpczyńskiego.
Druki senackie: 350350 S
Uchwała: 350.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Wojciecha Trąmpczyńskiego.

druki senackie nr 350, 350 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Piotr Gruszczyński.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 kwietnia 2013 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały  (druk  nr 350 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

23.
Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. wyraził zgodę na powołanie Pana Marka Michalaka na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka.
Druki sejmowe: 14941555
Druki senackie: 409
Uchwała: 409.pdf
więcej informacji o punkcie

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka.

druki sejmowe nr 1494, 1555

druk senacki nr 409
 

Sejmna 45. posiedzeniu w dniu 12 lipca 2013 r. powołał na Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

Uchwała w tej sprawie została przekazana do Senatu w dniu 17 lipca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 sierpnia 2013 r.

24.
Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. wyraził zgodę na powołanie Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego na stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
Druki sejmowe: 15951602
Druki senackie: 423
Uchwała: 423.pdf
więcej informacji o punkcie

Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

druki sejmowe nr 1595, 1602

druk senacki nr 423
 

Sejmna 46. posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r. powołał na Prezesa Najwyższej Izby Kontrol Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Uchwała w tej sprawie została przekazana do Senatu w dniu 26 lipca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 sierpnia 2013 r.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito