Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

50. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

14 i 15 listopada 2017 r.

 

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2

 

1.
Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 nat w dniu 15 listopada 2017 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 19461986do druku 19861986 A
Druki senackie: 644644 A644 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 644u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017.

druk sejmowy nr 1946, 1986, 1986-A

druki senackie nr 644, 644 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa zmienia strukturę wydatków budżetu państwa poprzez zmianę limitu wydatków poszczególnych części budżetowych, pozostawiając tym samym wszystkie podstawowe wielkości budżetu państwa na poziomie wynikającym z ustawy.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na  51. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 listopada 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 listopada 2017 r. skierował ustawę do  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji  Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 13 listopada 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 644 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.

2.
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 Senat w dniu 15 listopada 2017 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 194419831983 A
Druki senackie: 645645 A645 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 645u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

druk sejmowy nr 1944, 1983, 1983-A

druki senackie nr 645, 645 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Ustawa wprowadza nowe rozwiązania umożliwiające sfinansowanie realizacji polityki rządu, przez m.in. przekazanie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji rekompensaty z tytułu utraconych w latach 2010-2017 wpływów z opłat abonamentowych oraz utworzenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkołach publicznych.
 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Sejm uchwalił ustawę na  51. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 grudnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 listopada 2017 r. skierował ustawę do  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji  Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 13 listopada 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 645 A).                        

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.

3.
Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa Senat w dniu 15 listopada 2017 r. przyjął ustawę z dnia 27 października 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1836do druku 1836do druku 18361901
Druki senackie: 627627 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 627u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa.

druk sejmowy nr 1836, do druku nr 1836, 1901

druki senackienr 627, 627 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa dotyczy m.in zmiany brzmienia art. 181 ustawy przez dodanie, że dowodami w postępowaniu podatkowym są również dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 października 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 listopada 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 października 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 8 listopada 2017 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 627 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

4.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych Senat w dniu 15 listopada 2017 r. przyjął ustawę z dnia 27 października 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1865do druku 1865do druku 1865do druku 18651926
Druki senackie: 628628 A628 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 628u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych.

druki sejmowe nr 1865, do druku nr 1865, 1926

druki senackienr 628, 628 A, 628 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu suszem tytoniowym oraz ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej legalnym podmiotom dokonującym obrotu suszem tytoniowym.

 

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 października 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 listopada 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 października 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 8 listopada 2017 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 628 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Romańczuk.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w tej sprawie odbyło się 8 listopada 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 628 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

5.
Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Senat w dniu 15 listopada 2017 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 197519821982 A
Druki senackie: 648648 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 648u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

druk sejmowy nr 1975, 1982, 1982-A

druki senackie  nr 648, 648 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony  Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.
 

Ustawa wyłącza stosowanie wybranych przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w stosunku do spółek przesyłowych Skarbu Państwa, co m.in. wyeliminuje konieczność uzyskania przez takie spółki zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie nieruchomości rolnych. Rozwiązanie przede wszystkim pozwoli spółkom przesyłowym Skarbu Państwa na nabywanie praw do nieruchomości niezbędnych do prowadzenia inwestycji.
 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na  51. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 grudnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 listopada 2017 r. skierował ustawę do  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności  w tej sprawie odbyło się 13 listopada 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 648 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski

6.
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Senat w dniu 15 listopada 2017 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2017 r. bez poprawek
Druki senackie: 650650 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 650u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

druki sejmowe nr 1919, do druku nr 1919, 1924, 1924 - A

druki senackie nr 650, 650 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa wprowadza rozwiązania pozwalające resortowi obrony narodowej na wspieranie dotacjami tych jednostek samorządu terytorialnego, które podejmą działania zmierzające do budowy lub remontu strzelnic oraz rozwijania sportu strzeleckiego.
 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na  51. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 grudnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 listopada 2017 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Obrony Narodowej

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się  14 listopada 2017 r. 

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 650 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ślusarz.

7.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej Senat w dniu 15 listopada 2017 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 193419811981 A
Druki senackie: 646646 A646 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 646u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.

druki sejmowe nr 1934, 1981, 1981 – A

druki senackie nr 646, 646 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 

Ustawa wprowadza możliwość ustanawiania przez ministra właściwego do spraw gospodarki programów w obszarze innowacyjności gospodarki, w ramach których m.in. będzie udzielana pomoc finansowa z przeznaczeniem na wspieranie innowacyjności.
 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, a częściowo z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na  51. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 grudnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 listopada 2017 r. skierował ustawę do  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji  Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się  14 listopada 2017 r. 

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 646 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Wiatr.

8.
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 15 listopada 2017 r. wprowadził poprawki (30) do ustawy
Druki sejmowe: 17801896
Druki senackie: 642642 A642 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 642u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1780, 1896

druki senackienr 642, 642 A, 642 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 

Nowelizacja ma na celu usprawnienie procedury legalizacji pobytu cudzoziemców i ich rodzin, którzy będą ubiegać się o pobyt czasowy w Polsce, w związku
z przeniesieniem wewnątrz przedsiębiorstwa spoza UE oraz cudzoziemców studiujących w Polsce, poszukujących pracy po zakończeniu studiów na polskich uczelniach oraz podejmujących w naszym kraju pracę. Ponadto ustawa przewiduje możliwość ustanowienia limitów zezwoleń na pobyt czasowy, jakie będą mogły być udzielone cudzoziemcom w danym roku kalendarzowym – w celach związanych z wykonywaniem przez nich pracy w Polsce.
 

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 października 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 listopada 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 października 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 8 listopada 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (30) do ustawy (druk nr 642 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie Jerzy Wcisła.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 13 listopada 2017 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (30) do ustawy (druk nr 642 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie Łukasz Mikołajczyk

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkami, które wchodzą w życie z dniem:

- 1 stycznia 2018 r.,

- 1 stycznia 2019 r.,

- 1 stycznia 2020 r.

9.
Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności Senat w dniu 15 listopada 2017 r. przyjął ustawę z dnia 27 października 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1815do druku 1815do druku 18151902
Druki senackie: 632632 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 632u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności.

druki sejmowe nr 1815, do druku nr 1815, 1902

druki senackienr 632, 632 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa uchyla przepisy związane ze zniesieniem obowiązku meldunkowego. Jednocześnie przewiduje możliwość zameldowania w formie elektronicznej. Nowela reguluje również zasady nadawania numeru PESEL cudzoziemcom dokonującym zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terytorium RP oraz likwiduje rejestry zamieszkania cudzoziemców.
 

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 października 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 listopada 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 października 2017 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 8 listopada 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 632 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Wcisła.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

10.
Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym Senat w dniu 15 listopada 2017 r. przyjął ustawę z dnia 27 października 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1886do druku 18861909
Druki senackie: 635635 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 635u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

druki sejmowe nr 1886, do druku nr 1886, 1909

druki senackienr 635, 635 A

 

Był to komisyjny projekt ustawy. (sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych)
 

Ustawa reguluje sytuację prawną aktów prawa miejscowego z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego dla obszarów gminy, które są z niej wyłączane, a następnie włączane do terytorium innej gminy. W odniesieniu do tych terytoriów dotychczasowe akty będą obowiązywały na terytorium nowej gminy, do której terytorium obszar ten został włączony – do czasu uchwalenia nowego aktu przez organ tej gminy. W odniesieniu zaś do obszarów, które nie zostaną wyłączone
z gminy, przepisy zostaną utrzymane w mocy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 października 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 listopada 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 października 2017 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 8 listopada 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 635 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk .

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

11.
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 15 listopada 2017 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 1847do druku 1847do druku 18471921
Druki senackie: 633633 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 633u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1847, do druku nr 1847, 1921

druki senackienr 633, 633 A


Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa ma na celu zwiększenie ochrony osób kierowanych bez ich zgody do domów pomocy społecznej czy tych, wobec których stosuje się przymus bezpośredni. Wprowadza także zmiany w zakresie sposobu funkcjonowania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, a także zwiększa znaczenie centrów zdrowia psychicznego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 października 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 listopada 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 października 2017 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 8 listopada 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 633 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusława Orzechowska.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

12.
Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Senat w dniu 15 listopada 2017 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy
Druki sejmowe: 1784do druku 1784do druku 17841956
Druki senackie: 641641 A641 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 641u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

druki sejmowe nr 1784, do druku nr 1784, 1956

druki senackienr 641, 641 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sportu i Turystyki.

 

Ustawa określa m.in. warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z podróżnymi są zawierane przez przedsiębiorców turystycznych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 października 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 listopada 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 października 2017 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 8 listopada 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 641 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

13.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 15 listopada 2017 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy
Druki sejmowe: 1543do druku 15431895
Druki senackie: 631631 A631 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 631u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1543, do druku nr 1543, 1895

druki senackienr 631, 631 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Budownictwa.
 

Ustawa dotyczy wprowadzenia nowej formy rejestracji tzw. profesjonalnej rejestracji pojazdów umożliwiającej czasowe użytkowanie w ruchu drogowym pojazdów. Profesjonalna rejestracja ma na celu uproszczenie działalności podmiotów zajmujących się dystrybucją, produkcją lub badaniami w celu wykonania jazd testowych pojazdami w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.
 

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 października 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 listopada 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 października 2017 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 8 listopada 2017 r.

Komisja nie zakończyła prac nad ustawą.

Kolejne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 14 listopada br. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (13) do ustawy (druk nr 631 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 18 w zakresie art. 80x, który wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji informacji, o której mowa w art. 7.

14.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Senat w dniu 15 listopada 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami
Druki senackie: 507507 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 507u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.

druki senackie nr 507, 507 S

 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniona została senator Marek Borowski.

 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

 

Wnioskodawcy proponują, aby w przypadku popełnienia wykroczenia polegającego na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym lub przewożenia zbyt dużej liczby pasażerów, w przypadku jeżeli kierowca działał w stanie wyższej konieczności w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego życiu lub zdrowiu człowieka, jego prawo jazdy nie było zatrzymywane.

 

Marszałek Senatu w dniu 15 maja 2017 r. skierował projekt ustawy do:

─Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─Komisji Ustawodawczej.
 

PosiedzenieKomisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 11 października 2017 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 507 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Borowski.

15.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych Senat w dniu 15 listopada 2017 r. przyjął ustawę z dnia 27 października 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1889do druku 18891942
Druki senackie: 636636 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 636u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych.

druk sejmowy nr 1889, do druku nr 1889,1942

druki senackienr 636, 636 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu zachowanie spójności systemu prawnego w związku ze zmianami wprowadzanymi w innych ustawach. Nowelizacja przewiduje zmianę
w zakresie przesłanki wygaśnięcia mandatu ławnika, które ma teraz nastąpić w razie ukarania prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym. Przewiduje się również korektę ustawowych odesłań, mającą na celu umożliwienie powołania nowego sędziego w sądownictwie wojskowym w przypadku istnienia nieobsadzonego etatu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 października 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 listopada 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 października 2017 r. skierował ustawę do Komisji Obrony Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 8 listopada 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 636 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Dobrzyński.

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

16.
Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r. Senat w dniu 15 listopada 2017 r. przyjął ustawę z dnia 27 października 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 18721920
Druki senackie: 638638 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 638u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r.

druki sejmowe nr 1872, 1920

druki senackienr 638, 638 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.
 

Ratyfikowane porozumienie ma na celu uregulowanie statusu prawnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w Rzeczypospolitej Polskiej
w szczególności w związku z pełnieniem przez RP funkcji państwa goszczącego instytucję autonomiczną OBWE, tj. Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka.
 

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 października 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 listopada 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 października 2017 r. skierował ustawę do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 8 listopada 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 638 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ślusarz.

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

17.
Ustawa o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r. Senat w dniu 15 listopada 2017 r. przyjął ustawę z dnia 27 października 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 18661939
Druki senackie: 639639 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 639u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r.

druk sejmowy nr 1866, 1939

druki senackienr 639, 639 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.
 

Celem Umowy jest utrwalenie i zacieśnienie powiązań między stronami w obszarach objętych dialogiem politycznym, współpracą i handlem. Stosunki będą nakierowane na wsparcie modernizacji kubańskiej gospodarki i społeczeństwa, współpracę dwustronną i na forach międzynarodowych w celu wzmocnienia praw człowieka
i demokracji, przeciwdziałanie dyskryminacji i osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju. Umowa zawiera istotne dla UE elementy standardowe, klauzulę praw człowieka i klauzulę o nierozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, których naruszenie może prowadzić do zawieszenia Umowy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 października 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 listopada 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 października 2017 r. skierował ustawę do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 8 listopada 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 639 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

18.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Senat w dniu 15 listopada 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Druki senackie: 542542 S542 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 542u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

druki senackie nr 542, 542 S

 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jerzy Czerwiński.

 

Celem projektu ustawy jest przyznanie osobom deportowanym do pracy przymusowej dodatkowych uprawnień związanych z uzyskaniem możliwości dostępu poza kolejnością do świadczeń zdrowotnych oraz opieki społecznej.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 lipca 2017 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Zdrowia,

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

PosiedzenieKomisji Ustawodawczej, Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 9 listopada 2017 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 542 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Czerwiński.

19.
Drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego Mościckiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926-1939 Senat w dniu 15 listopada 2017 r. podjął uchwałę w 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego Mościckiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939
Druki senackie: 624624 S
Uchwała: 624u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego Mościckiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926-1939.**

druki senackie nr 624, 624 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
 

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem uchwały upoważniony został senator Jan Maria Jackowski.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 14 listopada 2017 r.

Komisja wprowadziła poprawki do przedstawionego projektu uchwały (druk nr 624 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski

20.
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana Senat w dniu 15 listopada 2017 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana
Druki senackie: 612612 S
Uchwała: 612u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana.

druki senackie nr 612, 612 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem uchwały upoważniona została senator Maria Koc.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 8 listopada 2017 r. .

Komisja wprowadziła poprawki do przedstawionego projektu uchwały (druk nr 612 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maria Koc.

21.
Zmiany w składzie komisji senackich Senat w dniu 15 listopada 2017 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Druki senackie: 656
Uchwała: 656u.pdf
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackich.

druk senacki nr 656
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 14 listopada 2017 r.

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Przemysław Błaszczyk.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito