Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

40. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

26 i 27 kwietnia 2017 r.

 retransmisja 1. dnia posiedzenia część 1

 retransmisja 1. dnia posiedzenia część 2

 retransmisja 2. dnia posiedzenia część 1
  retransmisja 2. dnia posiedzenia część 2.

 retransmisja 2. dnia posiedzenia część 3

 retransmisja 2. dnia posiedzenia część 4

1.
Ustawa o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 26 kwietnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1287do druku 1287do druku 12871472
Druki senackie: 486486 A486 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 486uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1287, do druku nr 1287, 1472

druki senackie nr 486, 486 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Celem ustawy jest uregulowanie ścieżki kariery akademickiej opartej na prowadzeniu badań naukowych, ukierunkowanych na zastosowanie ich wyników w sferze gospodarczej lub społecznej. Ustawa zmierza także do ustanowienia programu pn. „Doktorat wdrożeniowy”, mającego na celu dofinansowanie kosztów związanych ze studiami doktoranckimi, na których kształcenie odbywa się we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z przedsiębiorcą zainteresowanym określonym obszarem badań naukowych. Ustawa stworzy możliwość uzyskania stopnia doktora lub uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie osiągnięć w pracach wdrożeniowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 24 kwietnia 2017 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji  Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 25 kwietnia  2017 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 486 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Wiatr.

2.
Odwołanie przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senat w dniu 26 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Druki senackie: 500
Uchwała: 500uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Odwołanie przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

druk senacki nr 500
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 26 kwietnia 2017 r.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Sławomir Rybicki.

3.
Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Senat w dniu 27 kwietnia 2017 r. wprowadził poprawki (50) do ustawy.
Druki senackie: 474474 A474 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 474uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

druki sejmowe nr 1092, do druku nr 1092, 1447, 1447-A

druki senackie nr 474, 474 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa określa zasady uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, organizacji samorządu zawodowego biegłych rewidentów oraz zasady sprawowania nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, samorządem zawodowym, a także zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej. Regulacja ta zastąpi dotychczasową ustawę regulującą tę kwestię oraz implementuje postanowienia prawa UE.
 

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  11 maja 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 kwietnia 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych  w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia 2017 r.

Komisja wnosi wprowadzenie poprawek do ustawy (39) (druk nr 474 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.

4.
Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra Senat w dniu 27 kwietnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1349do druku 1349do druku 13491392
Druki senackie: 469469 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 469uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra.

druki sejmowe nr 1349, do druku nr 1349, 1392

druki senackie nr 469, 469 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

Ustawa określa niektóre warunki przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury zapewniającej dostęp do portu, polegających na budowie lub przebudowie toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra, mających charakter strategiczny dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa oraz źródła finansowania tych inwestycji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 maja 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 kwietnia 2017 r. skierował ustawę do:

- Komisji Infrastruktury,

-Komisji Środowiska.

Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia  2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawybez poprawek (druk nr 469 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.

5.
Ustawa o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej Senat w dniu 27 kwietnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1321do druku 13211342
Druki senackie: 478478 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 478uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej.

druki sejmowe nr 1321, do druku nr 1321, 1342

druki senackie nr 478, 478 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy unijnej. Ustawa uzupełnia przepisy Kodeksu pracy, wprowadzając nowe charakterystyczne dla sektora żeglugi śródlądowej elementy, odpowiadające potrzebom podmiotów działających w branży żeglugowej. Zgodnie z ustawą czas pracy obejmuje również okres pozostawania w gotowości do pracy np. pełnienie dyżuru na statku oraz czas oczekiwania na załadunek lub rozładunek.
 

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 maja 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 kwietnia 2017 r. skierował ustawę do:

- Komisja Infrastruktury

- Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej  w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia 2017 r.  

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawybez poprawek (druk nr 478 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Hamerski.

6.
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 27 kwietnia 2017 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki senackie: 471471 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 471uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1256, do druku nr 1256, 1306, do druku nr 1306, 1398, 1398-A

druki senackie nr 471, 471 A
 

Były to rządowy i poselski projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa dotyczy m. in. wprowadzenia indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek, na które dokonywana będzie jedna wpłata na wszystkie należności, do których poboru zobowiązany jest ZUS.

 

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 maja 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 11 kwietnia 2017 r. skierował ustawę do  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyły się 19, 25 i 26 kwietnia 2017 r. Komisja nie zakończyła prac.

 Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 471 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusława Orzechowska

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 471 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Filip Libicki

7.
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody Senat w dniu 27 kwietnia 2017 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
Druki sejmowe: 1334do druku 1334do druku 1334do druku 133413371337 A
Druki senackie: 475475 A475 Z475 Z pop
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 475uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

druki sejmowe nr 1334, do druku nr 1334, 1337, 1337-A

druki senackie nr 475, 475 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa dotyczy wprowadzenia przepisów, które będą dawały możliwość weryfikacji czy wycinka drzew oraz krzewów była przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
 

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 maja 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 kwietnia 2017 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.

 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia 2017 r.

Komisja wnosi wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk nr 475 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zdzisław Pupa.

8.
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Senat w dniu 27 kwietnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1428do druku 1428do druku 14281464
Druki senackie: 492492 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 492uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020.

druki sejmowe nr 1428, do druku nr 1428, 1464

druki senackie nr 492, 492 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Celem ustawy jest m.in.: umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi upoważnienia do pełnienia funkcji jednostki centralnej wyłącznie jednostki sektora finansów publicznych; umożliwienie fundacji pełniącej funkcję jednostki centralnej w latach 2016 i 2017 ubiegania się o przyznanie pomocy technicznej z tytułu kosztów poniesionych w tym okresie na finansowanie realizacji zadań tej jednostki; konsolidacja zadań ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wokół jednostek sektora finansów publicznych właściwych w sprawach rozwoju wsi, podległych lub nadzorowanych przez tego ministra; zapewnienie większego wpływu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na kształtowanie polityki rozwoju obszarów wiejskich realizowanej przy pomocy jednostek sektora finansów publicznych jemu podległych lub przez niego nadzorowanych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 24 kwietnia 2017 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji  Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 25 kwietnia  2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 492 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Przemysław Błaszczyk.

9.
Ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie Senat w dniu 27 kwietnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1184do druku 1184do druku 11841474
Druki senackie: 496496 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 496uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie.

druki sejmowe nr 1184, do druku nr 1184, 1474

druki senackie nr 496, 496 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sportu i Turystyki.
 

Ustawa reguluje sprawy dotyczące zwalczania dopingu w sporcie, w szczególności organizację i zakres działania Polskiej Agencji Antydopingowej.

 

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2017 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 kwietnia 2017 r. skierował ustawę doKomisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji  Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 25 kwietnia  2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 496 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Gaweł.

10.
Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 27 kwietnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1434do druku 14341483
Druki senackie: 499499 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 499uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1434, do druku nr 1434, 1483

druki senackie nr 499, 499 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Edukacji Narodowej.
 

Celem ustawy jest zmiana architektury Systemu Informacji Oświatowej, usprawnienia komunikacji użytkowników systemu oraz modyfikacji schematu przekazywania danych. Zgodnie z ustawą architekturę SIO będzie stanowić jedna baza danych, a komunikacja użytkowników z bazą ma się odbywać za pomocą aplikacji internetowej. Ustawa też inne zmiany usprawniające funkcjonowanie SIO.
 

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 kwietnia 2017 r. skierował ustawę do

- Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji  Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 25 kwietnia  2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 499 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Małgorzata Kopiczko.

11.
Ustawa o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 27 kwietnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1427do druku 1427do druku 1427do druku 14271444
Druki senackie: 493493 A493 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 493uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1427, do druku nr 1427, 1444

druki senackie nr 493, 493 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Celem ustawy jest zastąpienie nazwy instytucji kultury „Filmoteka Narodowa” sformułowaniem „państwowa instytucja kultury wyspecjalizowanej w zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii”.
 

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 24 kwietnia 2017 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu  w tej sprawie odbyło się 26 kwietnia 2017 r. 

Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 493 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Barbara Zdrojewska.

12.
Ustawa o ustanowieniu Krzyża Zachodniego Senat w dniu 27 kwietnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1294do druku 1294do druku 129413951395 A
Druki senackie: 470470 A470 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 470uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ustanowieniu Krzyża Zachodniego.

druki sejmowe nr 1294, do druku nr 1294, 1395, 1395-A

druki senackie 470, 470 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

 

W myśl ustawy odznaczenie Krzyża Zachodniego ma być nadawane osobom narodowości innej niż polska, które w latach 1939-1989 niosły pomoc Polakom.

 

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 maja 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 11 kwietnia 2017 r. skierował ustawę do:

-Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą,

-Komisji Kultury i Środków Przekazu.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz  Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia 2017 r.

Komisje wnoszą wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 475 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Żaryn.

13.
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r. Senat w dniu 27 kwietnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 13481416
Druki senackie: 473473 A473 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 473uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.

druki sejmowe nr 1348, 1416

druki senackie nr 473, 473 A, 473 B

Był to rządowy projekt ustawy.
 

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób została sporządzona w celu określenia prawnych podstaw przyjmowania na swoje terytorium obywateli państw Stron przebywających bez zezwolenia na terytorium państwa drugiej Strony.
 

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 maja 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 kwietnia 2017 r. skierował ustawę do:

-  KomisjiSpraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,

-  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji  w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia 2017 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawybez poprawek (druk nr 473 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 20 kwietnia 2017 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawybez poprawek (druk nr 473 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tomasz Grodzki.

14.
Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM(2016)864 Senat w dniu 27 kwietnia 2017 r. przyjął opinię
Druki senackie: 482482 S
Uchwała: 482uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM(2016)864.

druki senackie 482, 482 S

 

Projekt opinii został wniesiony przez Komisję Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Alicja Zając.

 

Marszałek Senatu w dniu 21 kwietnia 2017 r. skierował projekt opinii do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

 

PosiedzenieKomisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 25 kwietnia 2017 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie do projektu opinii poprawki (druk nr 482 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając.

15.
Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM(2016)861 Senat w dniu 27 kwietnia 2017 r. przyjął opinię
Druki senackie: 481481 S
Uchwała: 481uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM(2016)861.

druk senacki 481, 481 S

 

Projekt opinii został wniesiony przez Komisję Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Alicja Zając.

 

Marszałek Senatu w dniu 21 kwietnia 2017 r. skierował projekt opinii do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

PosiedzenieKomisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 25 kwietnia 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu opinii bez poprawek (druk nr 481 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając.

16.
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 27 kwietnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1350do druku 135014221422 A
Druki senackie: 497497 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 497uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1350, do druku nr 1350, 1422, 1422-A

druki senackie nr 497, 497 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ustawa dotyczy wprowadzenia nowego sposobu uwierzytelniania elektronicznych zaświadczeń lekarskich. Zaświadczenie będzie mogło być wystawione w formie dokumentu elektronicznego podpisanego z wykorzystaniem sposobu dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS.
 

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 kwietnia 2017 r. skierował ustawę  do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 25 kwietnia  2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 497 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Szymański.

17.
Wybór przewodniczacego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senat w dniu 27 kwietnia 2017 r. wybrał senatora Roberta Mamątowa na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Druki senackie: 501
Uchwała: 501uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Wybór Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

druk senackinr 501
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 27 kwietnia  2017 r.

Komisja przedstawiła wniosek w sprawie wyboru senatora Roberta Mamątowana Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (druk nr 501).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Sławomir Rybicki.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito