Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

35. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

19 i 20 czerwca 2013 r.

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia  cz. 1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2

 

1.
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 20 czerwca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1312do 131213771377 A
Druki senackie: 376376 A376 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 376.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1312, do druku nr 1312, 1377, 1377 A

druki senackie nr 376, 376 A

 

Był to pilny, rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji Narodowej.
 

Zmiany zaproponowane w nowelizacji ustawy mają na celu zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego. Ustawa wprowadza m.in. dotację celową dla gmin na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków wychowania przedszkolnego. Ponadto ustawowemu ograniczeniu ulega wysokość opłat pobieranych od rodziców za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole powyżej 5 bezpłatnych godzin. Od 1 września 2013 r. każda dodatkowa godzina dziecka w przedszkolu będzie kosztować nie więcej niż 1 zł. Ustawa zakłada również nałożenie na gminy obowiązku zapewnienia od dnia 1 września 2015 r. każdemu dziecku czteroletniemu miejsca w przedszkolu. Ponadto od 1 września 2015 r. przedszkola niepubliczne będą mogły otrzymać dotację z budżetu gminy w wysokości 100 proc. kosztów utrzymania dziecka w samorządowym przedszkolu publicznym. Takie placówki będą jednak musiały  dobrowolnie podporządkować się zasadom ustalonym przez gminy dla przedszkoli publicznych (m.in. wysokości opłaty za „dodatkowe” godziny oraz zasadom rekrutacji).
 

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 13 czerwca  2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 czerwca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 14 czerwca 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 19 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 376 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.

2.
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym Senat w dniu 20 czerwca 2013 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 1046do 1046do 104613181318 A
Druki senackie: 368368 A368 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 368.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

druki sejmowe nr 1046, do druku nr 1046, 1318, 1318-A

druki senackie nr 368, 368 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 

W nowelizacji ustawy kompleksowo uregulowano zasady szkolenia maszynistów. Zawarto w niej także upoważnienie dla ministra właściwego do spraw transportu do określenia, w drodze rozporządzenia szczegółowego programu i czasu szkolenia kandydatów na maszynistów, warunków zdrowotnych, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o uprawnienia do prowadzania pojazdów kolejowych, a także zasady doskonalenia zawodowego maszynistów. Zgodnie z prawem UE, nowelizacja ustawy określa ponadto standardy funkcjonowania ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz uznawania ośrodków z innych państw członkowskich UE.
 

Sejm uchwalił ustawę na 41. posiedzeniu w dniu 24 maja 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 maja 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2013 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 11 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy  (druk  nr 368 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.

 

3.
Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych Senat w dniu 20 czerwca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 24 maja 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1248do 1248do 12481321
Druki senackie: 369369 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 369.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych.

druki sejmowe nr 1248, do druku nr 1248, 1321 

druki senackie nr 369, 369 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 

Ustawa zawiera rozwiązania dopuszczające możliwość restrukturyzacji długu Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) w formie m.in. emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów lub pożyczek). Zgodnie z nowelizacją, możliwe będzie spłacenie tych zobowiązań poprzez równoczesne zaciągnięcie nowych kredytów i pożyczek przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 41. posiedzeniu w dniu 24 maja 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 maja 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2013 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 11 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 369 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.

 

4.
Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece Senat w dniu 20 czerwca 2013 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 1027do 1027do 1027do 10271341do 1341
Druki senackie: 366366 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 366.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

druki sejmowe nr 1027, do druku nr 1027, 1341, do druku 1341 

druki senackie nr 366, 366 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

 

Celem ustawy jest stworzenie ustawowej regulacji, która ma zagwarantować powszechne, bezpłatne przeglądanie ksiąg wieczystych za pośrednictwem internetu (po podaniu numeru ksiąg). Ponadto regulacja ma umożliwić wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych przez wskazane w ustawie podmioty publiczne tj.: Policję, organy kontroli skarbowej, organy podatkowe, NIK, ZUS, sądy, prokuraturę i komorników sądowych. Zgodnie z ustawą, nowym dokumentem wydawanym przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (CIKW) będzie wyciąg z księgi wieczystej (obejmujący wskazane działy). Nowe przepisy przewidują także możliwość złożenia przez internet wniosku o wydanie: odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej i zaświadczenia o jej zamknięciu. Tak uzyskane dokumenty będzie można samodzielnie wydrukować i będą one pod względem prawnym równe dokumentom wydawanym przez sąd.
 

Sejm uchwalił ustawę na 41. posiedzeniu w dniu 24 maja 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 maja 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2013 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 13 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk  nr 366 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Świeykowski.

5.
Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece Senat w dniu 20 czerwca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 24 maja 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1218do 12181317
Druki senackie: 367367 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 367.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

druki sejmowe nr 1218, do druku nr 1218, 1317

druki senackie nr 367, 367 A
 

Był to senackiprojekt ustawy.
 

Ustawa dostosowuje system prawa do wyroku TK. Celem nowelizacji jest wprowadzenie ochrony wierzyciela, którego wierzytelność została zabezpieczona hipoteką na części ułamkowej nieruchomości, w sytuacji, gdy następnie dochodzi do zniesienia współwłasności. Uchwalenie proponowanej regulacji spowoduje, że wierzyciel będzie miał dodatkową ochronę - przede wszystkim na nieruchomości powstałej w wyniku podziału.
 

Sejm uchwalił ustawę na 41. posiedzeniu w dniu 24 maja 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 maja 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2013 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 13 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 367 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.


 

 

6.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Senat w dniu 20 czerwca 2013 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 1106do 11061334do 1334
Druki senackie: 365365 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 365.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

druki sejmowe nr 1106, do druku nr 1106, 1334

druki senackie nr 365, 365 A
 

Był to poselskiprojekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa zawiera zmiany dotyczące opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych. Celem regulacji jest odejście od opodatkowania każdego etapu obrotu wyrobami węglowymi i opodatkowanie, co do zasady, jedynie ostatniego etapu, kiedy wyroby te trafiają do podmiotu, który dokona ich zużycia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 41. posiedzeniu w dniu 24 maja 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 maja 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 11 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (5) (druk  nr 365 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.

 

7.
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Andorra la Vella dnia 15 czerwca 2012 r. Senat w dniu 20 czerwca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 24 maja 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 12451326
Druki senackie: 371371 A371 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 371.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Andorra la Vella dnia 15 czerwca 2012 r.

druki sejmowe nr 1245,  1326

druki senackie nr 371, 371 A, 371 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Finansów.
 

Ustawa dotyczy ratyfikacji umowy, która ma na celu ograniczenie skali nadużyć podatkowych i efektywną wymianę informacji podatkowych pomiędzy Polską a Andorą.
 

Sejm uchwalił ustawę na 41. posiedzeniu w dniu 24 maja 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 maja 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Spraw Zagranicznych,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 4 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek(druk  nr 371 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Borowski.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 11 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 371 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Sitarz. 

8.
Ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego Senat w dniu 20 czerwca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 14 czerwca 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 14181430do 1430
Druki senackie: 386386 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 386.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

druki sejmowe nr 1418, 1430, do druku 1430

druki senackie nr 386, 386 A
 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.

 

Ustawa zmienia brzmienie art. 62h określającego, jakich materiałów wybuchowych nie mogą zawierać wyroby pirotechniczne. Po zmianie, co do zasady, nie będą mogły zawierać materiałów detonujących, innych niż proch dymny i mieszanki rozbłyskowe.
 

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 czerwca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 lipca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 czerwca 2013 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 19 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk nr 386 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Roman Zaborowski.

9.
Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego Senat w dniu 20 czerwca 2013 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 1173do 11731206do 1206
Druki senackie: 370370 A370 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 370.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

druki sejmowe nr 1173, do druku nr 1173, 1206, do druku 1206 

druki senackie nr 370, 370 A, 370 B
 

Był to poselskiprojekt ustawy.
 

Ustawa przewiduje usunięcie przepisu ograniczającego moc obowiązywania ustawy co spowoduje, że wejdzie ona na stałe do porządku prawnego RP. Obecnie obowiązująca ustawa ma wygasnąć z końcem sierpnia 2014 r. Ponadto wnioskodawcy proponują rozszerzenie zakresu zastosowania ustawy na inne niż kara pozbawienia wolności środki przewidziane przez prawo karne, tj. środki zapobiegawcze, karne i zabezpieczające.
 

Sejm uchwalił ustawę na 41. posiedzeniu w dniu 24 maja 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 maja 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 5 czerwca 2013 r. Komisja nie zakończyła prac. Następne posiedzenie w tej sprawie odbędzie się 13 czerwca 2013 r. (czwartek) o godz. 12. 00 w sali 176.
 

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyły się 5 i 13 czerwca 2013 r. Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy  (druk  nr 370 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 13 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy  (druk  nr 370 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

 

10.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Senat w dniu 20 czerwca 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Druki senackie: 319319 S319 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 319.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

druki senackie nr 319, 319 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Andrzej Grzyb.
 

Projekt ma na celu umożliwienie rolnikom nieopodatkowanej i odformalizowanej produkcji i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych (np. pieczywa, wędlin, dżemów, kompotów) w niewielkim zakresie.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2013 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 4 czerwca 2013 r.

Komisje wprowadziły poprawki do projektu ustawy (druk nr 319 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Grzyb.

11.
Drugie czytanie projektu ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych Senat w dniu 20 czerwca 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Druki senackie: 7171 S71 X
Uchwała: 071.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych.

druki senackie nr 71, 71 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Robert Mamątow.
 

Przedkładany projekt zakłada zakaz nadawania drogom, ulicom, mostom, placom i innym obiektom nazw propagujących symbole totalitarnych ustrojów. Ów zakaz będzie dotyczył wszystkich obiektów, również prywatnych. Organem sprawującym pieczę nad przestrzeganiem ustawy ma być wojewoda. Od jego decyzji będzie przysługiwała skarga do sądu administracyjnego.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 marca 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Wspólne posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyły się w dniach 9 i 10 maja 2012 r. oraz 19 marca 2013 r.

Komisje wnoszą o odrzucenie projektu ustawy (druk nr 71 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz

12.
Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian; projektu uchwały w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej Senat w dniu 20 czerwca 2013 r. podjął uchwałę w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej.
Druki senackie: 331335331/335 S331/335 X
Uchwała: 335.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie

–        projektu uchwały o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian

–        projektu uchwały w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej.

druki senackie nr 331, 335, 331/335 S

Projekty uchwał zostały wniesione przez:

-          grupę senatorów – przedstawiciel wnioskodawców senator Andrzej Matusiewicz (druk senacki nr 331),

-          grupę senatorów – przedstawiciel wnioskodawców senator Łukasz Abgarowicz (druk senacki nr 335).
Marszałek Senatu skierował do Komisji Ustawodawczej:

─  w dniu 9 kwietnia 2013 r. projekt uchwały z druku nr 331,

─  w dniu 22 kwietnia 2013 r. projekt uchwały  z druku nr 335.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 4 czerwca 2013 r.  
Komisja wprowadziła poprawki do projektów i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk nr 331/335 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.

13.
Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu Senat w dniu 20 czerwca 2013 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Druki senackie: 304304 S304 X
Uchwała: 304.pdf
więcej informacji o punkcie

Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

druki senackie nr 304, 304 S, 304 X
 

Senat na 33. posiedzeniu w dniu 15 maja 2013 r. po przeprowadzonym drugim czytaniu skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich  oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 4 czerwca 2013 r.

Komisje poparły wnioski zawarte w pkt 1, 2, 3, 4 i 5 (druk  nr 304 X).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Piechota.

14.
Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2012 roku Senat w dniu 20 czerwca 2013 r. zapoznał się z Informacją.
Druki senackie: 332
więcej informacji o punkcie

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2012 roku.

druk senacki nr 332
 

Informacja została przekazana do senatu w dniu 12 kwietnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 kwietnia 2013 r. skierował informację do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawcza w tej sprawie odbyło się 5 czerwca 2013 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito