Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

82. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

30 września i 1 października 2015 r.

retransmisja  pierwszego dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja pierwszego dnia posiedzenia cz. 2.

retransmisja drugiego  dnia posiedzenia cz. 1.

retransmisja drugiego dnia posiedzaenia cz. 2.

1.
Ustawa o zdrowiu publicznym Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 11 września 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3675.pdf36753772-a.pdf
Druki senackie: 10571057 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1057.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zdrowiu publicznym.

druki sejmowe nr 3675, 3772, 3772-A

druki senackie nr 1057, 1057 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa zawiera regulacje, które mają poprawić stan zdrowia publicznego. Podstawą działań w tym kierunku będzie przyjęty przez rząd dokument strategiczny dla zdrowia publicznego, czyli Narodowy Program Zdrowia (NPZ). Ponadto na mocy ustawy zostanie utworzona Rada do Spraw Zdrowia Publicznego, która będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą ministra zdrowia. W jej skład wejdą m.in. przedstawiciele najważniejszych podmiotów biorących udział w działaniach na rzecz zdrowia publicznego. Przepisy ustawy mają znacząco wzmocnić mechanizmy diagnozowania problemów zdrowia publicznego i umożliwić racjonalne planowanie interwencji przez podmioty odpowiedzialne za prowadzenie polityki zdrowotnej – jednostki samorządu terytorialnego, Narodowy Fundusz Zdrowia, służby medycyny pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, kuratorów oświaty, szkoły i uczelnie wyższe.
 

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 11 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 23 września 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1056 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gogacz.

2.
Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 11 września 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3764do 37643861
Druki senackie: 10701070 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1070.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3764, do druku 3764, 3861

druki senackie nr 1070, 1070 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Nowelizacja ustawy wprowadza jednolite zasady w dziedzinie obrotu i używaniawyrobów medycznych. Ponadto w ustawie wskazano że odpowiedzialność za bezpieczeństwo wyrobów ponosi ich wytwórca, a bezpośredni nadzór na etapie projektowania i wytwarzania wyrobów sprawują niezależne jednostki notyfikowane, które są wyznaczane i nadzorowane przez właściwe organy państw członkowskich (w Polsce minister zdrowia). Rejestracja i nadzór nad rynkiem wyrobów medycznych należy do zadań Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 11 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 23 września 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1070 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.

3.
Ustawa o produktach biobójczych Senat w dniu 1 października 2015 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 3670do 3670do 36703862
Druki senackie: 10691069 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1069.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o produktach biobójczych.

druki sejmowe nr 3670, do druku 3670, 3862

druki senackie nr 1069, 1069 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa określa:

- warunki udostępniania i stosowania na terytorium RP produktów biobójczych,

- organ odpowiedzialny (Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) za stosowanie rozporządzenia UE oraz jego zadania,

- podmioty sprawujące nadzór oraz zakres nadzoru nad przestrzeganiem warunków wprowadzania na rynek i stosowania produktów biobójczych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 11 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 października 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 17 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 23 września 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 1056 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.

4.
Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 1 października 2015 r. wprowadził poprawki (46) do ustawy.
Druki sejmowe: 3763 cz. I3763 cz. IIdo 3763do 3763do 37633937
Druki senackie: 11011101 A1101 Z
Uchwała: 1101.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3763, do druku 3763, 3937

druki senackie nr 1101, 1101 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa eliminuje problem niewystarczających podstaw prawnych dla ukończenia prac dotyczących wdrożenia rozwiązań w zakresie elektronizacji systemu informacji w ochronie zdrowia. W związku z tym ustawa stwarza warunki informacyjne umożliwiające podejmowanie w dłuższej perspektywie optymalnych decyzji niezależnie od modelu organizacyjnego opieki zdrowotnej i zasad jej finansowania, a także stabilny system informacji w ochronie zdrowia, charakteryzujący się zarówno elastycznym podejściem do organizacji systemu zasobów ochrony zdrowia, jak i odpornością na zaburzenia w gromadzeniu i archiwizacji danych. Ponadto ustawa dąży do zmniejszenia luki informacyjnej uniemożliwiającej zbudowanie optymalnego modelu opieki zdrowotnej oraz porządkuje istniejący system zbierania, przetwarzania i wykorzystywania informacji w ochronie zdrowia.

 

Sejm uchwalił ustawę na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.
 

Komisja informuje, że żaden poddany pod głosowanie wniosek dotyczący ustawy nie uzyskał większości głosów (druk nr 1101 A).

Mniejszość Komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.

 

5.
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 11 września 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1101 do 11013688
Druki senackie: 10561056 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1056.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa  o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

druki sejmowe nr 1101, do druku 1101, 3688

druki senackie nr 1056, 1056 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa rozszerza zakres podmiotów uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w leki oraz środki spożywcze objęte decyzją o refundacji. W myśl ustawy uprawnieniami tymi objęci byliby żołnierze służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani w kopalniach i otrzymali jednorazowe odszkodowanie w związku z przymusowym zatrudnieniem albo w odniesieniu do których zostało orzeczone inwalidztwo będące następstwem przymusowego zatrudnienia w tych kopalniach.
 

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 11 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 23 września 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1056 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Piechota.

6.
Ustawa o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018 Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 września 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3834do 3834do 38343906
Druki senackie: 10781078 A
Uchwała: 1078.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018.

druki sejmowe nr 3834 , do druku 3834, 3906

druki senackie nr 1078, 1078 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa wprowadza zmiany w sposobie przekazywania dotacji z budżetu państwa do Narodowego Fundusz Zdrowia na finansowanie świadczeń dla osób nieubezpieczonych (w tym dzieci). Zmiana ta będzie polegała na przejściu na system ryczałtowy, z określoną ustawowo kwotą dotacji - 320.232 tys. zł rocznie, przy czym przekazywanie miałoby następować co miesiąc w wysokości 1/12 tej kwoty.
 

Sejm uchwalił ustawę na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 25 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1078 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.

 

 

7.
Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 września 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3837 do 3837do 383739073907 A
Druki senackie: 10791079 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 1079.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr  3837, do druku 3837, 3907, 3907-A

druki senackie nr 1079, 1079 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 

 

Ustawa wprowadza przepisy regulujące wymagania w odniesieniu do centrów urazowych dla dzieci. Ponadto ustawa wydłuża (do 31 grudnia 2017 r.) termin, w jakim podmioty wykonujące działalność leczniczą mają dostosować pomieszczenia i urządzenia do wymagań stosownych do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1079 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Chybicka.

 

8.
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 września 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3878do 3878do 3878do 3878do 38783950
Druki senackie: 11021102 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 1102.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.

druki sejmowe nr  3878, do druku 3878, 3950

druki senackie nr 1102, 1102 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa wprowadza ułatwienia dla sponsorów badań klinicznych niekomercyjnych i rozwoju badań naukowych w kraju poprzez zapewnienie finansowania części procedur medycznych przez NFZ, dostępu do terapii eksperymentalnych w szczególności realizowanych w chorobach rzadkich.
 

Sejm uchwalił ustawę na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1102 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Chybicka.

9.
Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 września 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3001do 3001do 3001do 30013936do 3936
Druki senackie: 11031103 A1103 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 1103.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty.

druki sejmowe nr 3001, do druku 3001, 3936

druki senackie nr 1103, 1103 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa reguluje zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w tym kształcenia, uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu i zasad odpowiedzialności zawodowej. Ustawa określa również organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów oraz prawa i obowiązki jego członków.
 

Sejm uchwalił ustawę na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.

Komisja informuje, że poddany pod głosowanie wniosek dotyczący ustawy nie uzyskał większości głosów (druk nr 1103 A).

Mniejszość Komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.

 

10.
Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 września 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 39333864do 3864
Druki senackie: 10911091 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 1091.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej.

druki sejmowe nr 3864, do druku 3864, 3933

druki senackie nr 1091, 1091 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa dotyczy dostosowania sytuacji prawnej podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości dla osób pozbawionych wolności do sytuacji prawnej innych podmiotów leczniczych o szczególnych regulacjach. Ponadto ustawa znosi obowiązek zawarcia przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1091 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gogacz.

11.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 września 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3019do 3019do 3019do 301939143914 A
Druki senackie: 10891089 A1089 B1089 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1089.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3019, do druku nr 3019, 3914, 3914-A

druki senackie nr 1089, 1089 A, 1089 B
 

Był to prezydencki projekt ustawy. 
 

Nowelizacja dotyczy ułatwienia obywatelom rejestrowania i funkcjonowania stowarzyszeń, w szczególności przez zmniejszenie liczby osób koniecznych do ich założenia i zwiększenie uprawnień tzw. stowarzyszeń zwykłych, które będą mogły robić zbiórki publiczne, ubiegać się o dotacje, czy zawierać umowy prawne.
 

Sejm uchwalił ustawę na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (14) (druk nr 1089 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (12)(druk nr 1089 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

 

12.
Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 września 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3845do 3845do 384538663866 A
Druki senackie: 10811081 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1081.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

druki sejmowe nr 3845, do druku 3845, 3866, 3866-A

druki senackie nr 1081, 1081 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa doprecyzowuje i uzupełnienia obowiązujące przepisy w zakresie finansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zmierza do zwiększenia jego przychodów poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości w systemie ulg i obniżeń wpłat dokonywanych na PFRON przez pracodawców. Ponadto nowelizacja  wprowadza unormowania kwestii związanej z wystawieniem legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

 

Sejm uchwalił ustawę na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1081 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Filip Libicki.

13.
Ustawa o osobach starszych Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 11 września 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3838do 3838do 38383852
Druki senackie: 10721072 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 1072.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o osobach starszych.

druki sejmowe nr 3838, do druku 3838, 3852

druki senackie nr 1072, 1072 A
 

Był to komisyjny projekt ustawy.
 

Ustawa określa zakres monitorowania i przedstawiania informacji o sytuacji osób starszych, podmioty uczestniczące w realizacji tego zadania oraz źródła jego finansowania. W myśl ustawy Rada Ministrów corocznie do 31 października będzie przedstawiać sejmowi i senatowi informację o sytuacji osób starszych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 11 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1072 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

14.
Ustawa o uprawnieniach do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 11 września 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 571do 571do 571do 5713865
Druki senackie: 10741074 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 1074.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o uprawnieniach do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych.

druki sejmowe nr 571, do druku 571, 3865

druki senackie nr 1074, 1074 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Skarbu Państwa.
 

Ustawa zmierza do prawnego uregulowania statusu majątku byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 11 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 października 2015 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji  Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1074 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Kogut.

.

15.
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 września 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3840do 38403887do 388739093909 A
Druki senackie: 10831083 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 1083.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3840, do druku 3840, 3887, do druku 3887, 3909, 3909-A

druki senackie nr 1083, 1083 A
 

Były to poselskie projekty ustaw.
 

Ustawa dotyczy m. in. zwolnienia ubezpieczonych pobierających zasiłek macierzyński w wysokości nieprzekraczającej kwoty świadczenia rodzicielskiego, prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto ustawa doprecyzowuje uregulowania kodeksu pracy związane z urlopem rodzicielskim.
 

Sejm uchwalił ustawę na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1083 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.

16.
Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 września 2015 r. bez poprawek.
Druki senackie: 10821082 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1082.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

druki sejmowe nr druki sejmowe nr 3465, do druku nr 3465, 3553, 3553-A

druki senackie nr 1082, 1082 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ustawa określa zasady, na jakich pracodawca lub przedsiębiorca będzie mógł otrzymać przez okres 12 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych do niego osób  bezrobotnych do 30 roku życia.

 

Sejm uchwalił ustawę na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1082 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.

17.
Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 września 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 39293932
Druki senackie: 10961096 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1096.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

druki sejmowe nr 3929, 3932

druki senackie nr 1096, 1096 A

 

Był to komisyjny projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu stworzenie możliwości skorzystania przez gminy ze wsparcia z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego w przypadkach nabywania przez gminę lokali mieszkalnych będących byłymi mieszkaniami zakładowymi. W związku z tym projekt zakłada m. in. objęcie programem wsparcia inwestycji realizowanych przez spółki gminne, a także rezygnację z obowiązku wydzielania ekwiwalentnego zasobu lokali socjalnych w przypadku uzyskania z Funduszu Dopłat wsparcia związanego z nabyciem byłych mieszkań zakładowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1096 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

18.
Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 września 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3671.pdf3671
Druki senackie: 10761076 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 1076.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

druki sejmowe nr 3671, 3868

druki senackie nr 1076, 1076 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa określa właściwość miejscową sadów dla powództwa o roszczenie wynikające z umów obowiązkowych ubezpieczeń oraz powództwa o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1076 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

19.
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 11 września 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3644do 3644do 364438713871 A
Druki senackie: 10651065 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczyOE-241
Uchwała: 1065.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

druki sejmowe nr 3644, do druku 3644, 3871, 3871-A

druki senackie nr 1065, 1065 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa związana jest z koniecznością implementowania do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Reguluje  warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych, a także działalności reasekuracyjnej. Ustawa określa również zasady wykonywania zawodu aktuariusza, sprawowania nadzoru ubezpieczeniowego, sprawowania nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji w grupach jak również organizacji i funkcjonowania ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 11 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 października 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 17 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 23 września 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2)(druk nr 1065 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Sitarz.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Cioch.

20.
Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 września 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3843.pdf38433900-a.pdf
Druki senackie: 10771077 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1077.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych.

druki sejmowe nr 3843, 3900, 3900-A

druki senackie nr 1077, 1077 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 

 

Ustawa wprowadza czasowe zwolnienie (do 9 grudnia 2018 r.) z objęcia maksymalnymi stawkami opłaty interchange trójstronnych systemów kart płatniczych. Zwolnienie to zapewni odpowiedni poziom konkurencji pomiędzy systemami kart płatniczych, działającymi na terytorium Polski.
 

Sejm uchwalił ustawę na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1077 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Sitarz.

21.
Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA Senat w dniu 1 października 2015 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki sejmowe: 38603945
Druki senackie: 10951095 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 1095.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

druki sejmowe nr 3860, 3945

druki senackie nr 1095, 1095 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Projektowana ustawa określa zasady wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązań wynikających z Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych dnia 7 października 2014 r. w Warszawie, w tym:

- obowiązki raportujących polskich instytucji finansowych w zakresie identyfikowania amerykańskich rachunków raportowanych i przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych,

- tryb weryfikacji wypełniania przez raportujące polskie instytucje finansowe obowiązków w zakresie identyfikowania rachunków,

- obowiązki organu właściwego w zakresie wymiany informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk nr 1095 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.

22.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 1 października 2015 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 1441do 1441do 1441do 1441do 14413425do 3425do 3425do 3425do 3425do 3425do 34253426do 3426do 3426do 3426do 3426do 342636993699 A
Druki senackie: 11041104 A1104 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1104.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1441, do druku 1441, 3425, do druku 3425, 3426, do druku 3426, 3699, 3699-A

druki senackie nr 1104, 1104
 

Były to poselskie projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa zmierza do przyspieszenia eliminacji z obrotu prawnego przepisów dotyczących tzw. bankowego tytułu egzekucyjnego. Przepisy regulujące zasady stosowania BTE zostały uznane za niezgodne z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny, który jednocześnie pozostawił je w mocy do dnia 1 sierpnia 2016 r. Ustawa uchylająca te przepisy ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1104 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

23.
Ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy Senat w dniu 1 października 2015 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy.
Druki sejmowe: 3859.pdf3859-001.pdf3859-002.pdf3944.pdf3859
Druki senackie: 10901090 A1090 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1090.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

druki sejmowe nr 3859, do druku 3859, 3944, 3944-A

druki senackie nr 1090, 1090 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa określa zasady przyznawania wsparcia finansowego osobom fizycznym zobowiązanym do spłaty kredytu mieszkaniowego, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej oraz warunki korzystania ze wsparcia. Wsparcie ma być realizowane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (7) (druk nr 1090 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.

24.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 1 października 2015 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
Druki sejmowe: 3697.pdf36973874-a.pdf
Druki senackie: 10661066 A1066 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1066.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3697, 3874, 3874-A

druki senackie nr 1066, 1066 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Celem ustawy jest implementacja do porządku krajowego trzech dyrektyw UE regulujących zasady pozyskiwania i przekazywania informacji o wypłatach odsetek. Ponadto nowelizacja wdraża do krajowego systemu prawa kodeks postępowania w zakresie dokumentacji cen transakcyjnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 11 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 23 września 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (11) (druk nr 1066 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.

 

25.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 1 października 2015 r. wprowadził poprawki (18) do ustawy.
Druki sejmowe: 343438043804 A
Druki senackie: 10641064 A1064 B1064 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1064.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3434, 3804, 3804-A

druki senackie nr 1064, 1064 A, 1064 B
 

Był to senacki projekt ustawy.
 

Ustawa reguluje sprawy związane z rachunkami nieaktywnymi , tzw. „rachunki uśpione”, na których w ciągu dwóch lat nie dokonano żadnych obrotów poza dopisywaniem odsetek, a także wprowadza rozwiązania, które ułatwią następcom prawnym uzyskanie wpłat należnych im z tytułu spadkobrania środków pieniężnych znajdujących się na tych rachunkach.
 

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 11 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 września 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.


Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 23 września 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (16) (druk nr 1064 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (18) (druk nr 1064 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

26.
Ustawa o związkach metropolitalnych Senat w dniu 1 października 2015 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
Druki sejmowe: 2107do 210737293729 A
Druki senackie: 11001100 A1100 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 1100.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o związkach metropolitalnych.

druki sejmowe nr 2107, do druku 2107, 3729, 3729-A

druki senackie nr 1100, 1100 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa umożliwi tworzenie związków metropolitalnych obejmujących obszary najbardziej zintegrowanych aglomeracji. Powstały związek będzie posiadał osobowość prawną i będzie odpowiedzialny za wykonywanie zadań, których znaczenie wykracza poza możliwości istniejących obecnie gmin i powiatów tj. m.in.:

- kształtowanie ładu przestrzennego,

- transport zbiorowy na obszarze związku,

- ustalanie przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na terenie związku,

- zarządzanie gospodarką odpadami.

W myśl ustawy związek będzie mógł emitować obligacje, zaciągać pożyczki i kredyty długoterminowe oraz nabywać, zbywać i obciążać nieruchomości.
 

Sejm uchwalił ustawę na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji  Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.

Komisja informuje, że poddany pod głosowanie wniosek o przyjęcie ustawy wraz z poprawkami (7) nie uzyskał większości głosów (druk nr 1100 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.

27.
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 września 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3927do 3927do 39273934
Druki senackie: 10861086 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1086.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

druki sejmowe nr 3927, do druku 3927, 3934

druki senackie nr 1086, 1086 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa ma na celu usunięcie wątpliwości, że wpływy z opłaty reklamowej, wprowadzonej – obowiązującą od 11 września br. – tzw. ustawą krajobrazową, będą stanowić dochód gminy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji  Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1086 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.

28.
Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 września 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 390439123912 A
Druki senackie: 1085 1085 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 1085.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

druki sejmowe nr 3904, 3912, 3912-A

druki senackie nr 1085, 1085 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa przewiduje, że jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określa się obszary, na których mogą być one sytuowane, natomiast ich lokalizacja może nastąpić wyłącznie na podstawie planu miejscowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1085 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.

 

29.
Ustawa o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 września 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3545do 3545do 3545do 3545do 354537673767 A
Druki senackie: 10971097 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1097.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3545, do druku 3545, 3767, 3767-A

druki senackie nr 1097, 1097 A
 

Był to poselski projekt ustawy.  

 

W przedstawionej nowelizacji wnioskodawcy proponują m.in.:

·     wprowadzenie dwóch definicji legalnych: organizacji mniejszości oraz instytucji kulturalnej, mającej istotne znaczenie dla kultury mniejszości,

·     wprowadzenie prawa do używania języka pomocniczego przed organami powiatów przez osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych,

·     wprowadzenie prawa do używania języka pomocniczego przed organami gmin i powiatów przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obywateli państw członkowskich EFTA -stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

·     możliwości powołania pełnomocnika do spraw mniejszości narodowych i etnicznych przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę lub marszałka województwa.

Przedstawione propozycje zmian odnoszą się ponadto do:

·     składu, trybu powoływania oraz działalności Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych,

·     powoływania rad programowych oddziałów emitujących programy w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym,

·     składu komisji konkursowych mających na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki.
 

Sejm uchwalił ustawę na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 października 2015 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji  Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.

Komisja informuje, że żaden poddany pod głosowanie wniosek dotyczący ustawy nie uzyskał większości głosów (druk nr 1097 A).

Mniejszość Komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.

30.
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 września 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3773.pdf37733910.pdf
Druki senackie: 10841084 A1084 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1084.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

druki sejmowe nr 3773, do druku 3773, 3910

druki senackie nr 1084, 1084 A, 1084 B
 

Był to poselski projekt ustawy. 

 

Ustawa jednoznaczne wskazuje, że to marszałek województwa jest wierzycielem i jednocześnie organem egzekucyjnym uprawnionym do egzekucji należności i opłat związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji, ponieważ opłaty z tym związane stanowią dochód budżetu województwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1084 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1084 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ireneusz Niewiarowski.

przejdź do:
12
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito