Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

81. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

2, 3 i 4 września 2015 r.

 zapis video trzeciego dnia obrad cz. 2.

 

1.
Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum Senat w dniu 4 września 2015 r. nie wyraził zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum.
Druki senackie: 10541054 A
Uchwała: 1054u.pdf
więcej informacji o punkcie

Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum.

druki senackie nr 1054, 1054 A
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przekazał Marszałkowi Senatu projekt postanowienia  w dniu 21 sierpnia 2015 r.
 

Termin podjęcia przez Senat uchwały w tej sprawie upływa 4 września 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 21 sierpnia 2015 r. skierował projekt  do:

·       Komisji Ustawodawczej

·       Komisji Środowiska,

·       Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

·       Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

·       Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

·       Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 27 sierpnia 2015 r.    

Komisje rekomendują Senatowi niewyrażenie zgody na zarządzenie referendum (druk nr 1054 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Borowski.

Mniejszość komisji rekomenduje Senatowi wyrażenie zgody na zarządzenie referendum.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Wiatr.

2.
Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej Senat w dniu 4 września 2015 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.
Druki sejmowe: 3660.pdf36603660-002.pdf3660-003.pdfdo 36603781-a.pdf
Druki senackie: 10481048 A1048 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1048u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej.

druki sejmowe nr 3660, do druku nr 3660, 3781, 3781-A

druki senackie nr 1048, 1048 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa reguluje szczególne zasady restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w walutach obcych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 września 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 sierpnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 27 sierpnia 2015 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (9) do ustawy (druk nr 1048 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina

Mniejszość komisji wnosio wprowadzenie poprawek (2) do ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.

3.
Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym Senat w dniu 4 września 2015 r. przyjął ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3576.pdf3576-001.pdf3576-002.pdf3595.pdf3576
Druki senackie: 10471047 A1047 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1043u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.

druki sejmowe nr 3576, do druku nr 3576, 3595, 3770

druki senackie nr 1047, 1047 A
 

Były to rządowe projekty ustaw. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Ustawa ma na celu implementację do prawa krajowego przepisów unijnych dotyczących warunków podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne. Ustawa zawiera przepisy określające wymogi dla banków i firm inwestycyjnych, których spełnienie stanowi warunek rozpoczęcia przez te podmioty działalności, jak również przepisy regulujące sprawowanie nadzoru ostrożnościowego nad bankami i firmami inwestycyjnymi. Ponadto ustawa wprowadza do polskiego systemu finansowego nadzór makroostrożnościowy, który ma za zadanie identyfikację, ocenę i monitorowanie ryzyka systemowego powstającego w systemie finansowym oraz działanie na rzecz wyeliminowania tego ryzyka.
 

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 września 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 sierpnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 27 sierpnia 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1047 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie Piotr Gruszczyński.

4.
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 4 września 2015 r. przyjął ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 357537073707 A
Druki senackie: 10381038 A1038 B1038 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1038u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3575, 3707, 3707 A

druki senackie nr 1038, 1038 A, 1038 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Rozwoju.

 

Przedstawione rozwiązania odnoszą się do usprawnienia przygotowania inwestycji drogowych – wyeliminowania zagrożeń terminowych realizacji takich inwestycji -  szczególnie w kontekście wydatkowania funduszy UE w najbliższej perspektywie finansowej UE w latach 2014-2020.
 

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 września 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 sierpnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 26 sierpnia 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1038 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 sierpnia 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1038 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie Andrzej Owczarek.

 

5.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze Senat w dniu 4 września 2015 r. przyjął ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3663.pdf3663-001.pdf3702.pdf
Druki senackie: 10391039 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1039u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze.

druki sejmowe nr 3663, do druku nr 3663, 3702

druki senackie nr 1039, 1039 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Rozwoju.

 

Przedstawiona ustawa ma na celu wykonanie rozporządzenia Komisji (UE) nr 255/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiającego wspólne zasady zarządzania przepływem ruchu lotniczego. Zmiany odnoszą się m. in. do uniemożliwienia uwzględniania kar pieniężnych, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo lotnicze w kosztach związanych z zadaniami finansowanymi z opłat za koordynację. Zmiany odnoszą się również do nałożenia na podmiot zarządzający przepływem ruchu lotniczego, obowiązku przedstawiania na wniosek koordynatora lub zarządzającego lotniskiem, w porcie lotniczym, w którym wprowadzono koordynację rozkładów lotów, w określonym czasie  przyjętego planu lotu, który dotyczy tego lotniska.
 

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 września 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 sierpnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 sierpnia 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1039 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski.

6.
Ustawa o pracy na morzu Senat w dniu 4 września 2015 r. przyjął ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3645do 36453779
Druki senackie: 10451045 A1045 B1045 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1045u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o pracy na morzu.

druki sejmowe nr 3645, do druku 3645, 3779

druki senackie nr 1045, 1045 A, 1045 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Rozwoju.

 

Przedstawiona ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego systemu prawnego Konwencji o pracy na morzu (Konwencja MLC) oraz określonych aktów prawnych UE regulujących wykonywanie pracy na statkach. Ustawa ma uregulować takie kwestie jak prawa i obowiązki stron stosunku pracy na statkach morskich o polskiej przynależności, zasady pośrednictwa pracy dla osób poszukujących pracy na polskich statkach, kwestie wymaganych dokumentów związanych z pracą na statkach morskich, warunki życia na takich statkach oraz ochronę zdrowia i ochronę socjalną marynarzy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 września 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 sierpnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 sierpnia 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1045 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie Wiesław Dobkowski.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 1 września 2015 r.

Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 1045 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.

Mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

7.
Ustawa o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 4 września 2015 r. przyjął ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3661do 36613780
Druki senackie: 10461046 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1046u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3661, do druku 3661, 3780

druki senackie nr 1046, 1046 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Rozwoju.

 

Przedstawione w ustawie rozwiązania wynikają ze zobowiązania państw członkowkich UE do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. Przepisy te mają uregulować przebieg linii podstawowej morza terytorialnego i granic m.in. polskich obszarów morskich oraz szczegółową procedurę ich ustalania. Poza tymi przepisami ustawa wprowadza również regulacje odnoszące się m.in. do morskiej strefy przyległej, dotyczące procesu wydawania pozwoleń na wznoszenie oraz wykorzystywanie sztucznych wysp, uzgodnień na ukłądanie i utrzymywanie kabli i rurociągów w polskich obszarach morskich.
 

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 września 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 sierpnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 sierpnia 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1046 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie Wiesław Dobkowski.

8.
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 4 września 2015 r. przyjął ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3662do 3662do 36623735
Druki senackie: 10431043 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1043u_2.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3662, do druku 3662, 3735

druki senackie nr 1043, 1043 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

 

Przedstawione w ustawie rozwiązania mają przyczynić się do wzmocnienia ochrony konsumentów przed oferowanymi na rynku finansowym produktami nieodpowiadającymi realnym potrzebom i możliwościom tych konsumentów.
 

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 września 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 sierpnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 27 sierpnia 2015 r.  

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1043 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.

9.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych Senat w dniu 4 września 2015 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
Druki sejmowe: 2675do 2675do 2675do 2675do 267531893189 A
Druki senackie: 10501050 A1050 B1050 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1050u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych.

druki sejmowe nr 2675, do druku 2675, 3189, 3189-A

druki senackie nr 1050, 1050 A, 1050 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa wprowadza zewnętrzny nadzór ministra sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów wojskowych. Nadzór ten będzie wykonywany poprzez delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości sędziów sądów wojskowych. Minister sprawiedliwości, w przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości, będzie mógł zarządzić przeprowadzenie lustracji sądu (lub wydziału sądu), bądź dokonać lustracji działalności nadzorczej prezesa sądu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 września 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 sierpnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Obrony Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 27 sierpnia 2015 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (9) do ustawy (druk nr 1050 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 1 września 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (7) (druk nr 1050 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Skurkiewicz.


 

 

10.
Ustawa o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Senat w dniu 4 września 2015 r. przyjął ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3078.pdf30783708.pdf
Druki senackie: 10421042 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1042u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

druki sejmowe nr 3078, do druku nr 3078, 3708

druki senackie nr 1042, 1042 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

 

Nowelizacja poszerza zakres podmiotowy ustawy, usuwa lub zmienia przepisy niejasne, sprzeczne z wiążącym Polskę prawem międzynarodowym, dodaje unormowania, które podwyższą maksymalną kwotę kompensaty, umożliwią domaganie się zaliczki na poczet koniecznych wydatków bieżących, wydłużą termin do składania wniosku o wypłatę kompensaty, wprowadzą prawo występowania o wypłatę kompensaty osobie, pod której pieczą pozostaje ofiara przestępstwa oraz poprzez zmianę właściwości miejscowej organu orzekającego i organu pomocniczego uproszczą dochodzenie kompensat osobom poszkodowanym przestępstwem.
 

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 września 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 sierpnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 27 sierpnia 2015 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1042 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.

.

11.
Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Senat w dniu 4 września 2015 r. przyjął ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3588.pdf35883588-s.pdf3706.pdf
Druki senackie: 10401040 A1040 B1040 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1040u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

druki sejmowe nr 3588, do druku nr 3588, 3706

druki senackie nr 1040, 1040 A, 1040 B
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Proponowana regulacja zakłada rozszerzenie kręgu osób, które obejmuje się na wniosek ubezpieczeniem emerytalno-rentowym realizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia o osoby, które podlegały ubezpieczeniu jako rolnicy lub domownicy i zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej lub pracy w gospodarstwie rolnym w związku z nabyciem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna przez okres pobierania tego świadczenia albo zasiłku. Osoby te byłyby objęte ubezpieczeniem w KRUS do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Składki na ubezpieczenie za te osoby opłacałby wójt.

 

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 września 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 sierpnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 1 września 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1040 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.

 

Posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyły się 1 września 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 1040 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Przemysław Błaszczyk.

Mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Konopka.

12.
Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 4 września 2015 r. przyjął ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3676do 3676do 36763680do 3680do 36803680 A
Druki senackie: 10411041 A1041 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1041u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3676, do druku nr 3676, 3680, do druku 3680, 3680-A

druki senackie nr 1041, 1041 A, 1041 B
 

Był to komisyjny projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu m.in. poszerzenie katalogu dokumentów, które dołącza się do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej (w tym o opinię starosty o potrzebie powołania Centrum na terenie podległego mu powiatu). Ponadto ustanawia się Radę Zatrudnienia Socjalnego jako organu opiniodawczo-doradczego działającego przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 września 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 sierpnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 26 sierpnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1041 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maria Koc.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 1 września 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1041 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

13.
Ustawa o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 4 września 2015 r. przyjął ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3643do 3643do 36433692
Druki senackie: 10441044 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1044u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3643, do druku nr 3643, 3692

druki senackie nr 1044, 1044 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Skarbu Państwa.
 

Przedstawione w nowelizacji propozycje zmian mają na celu polepszenie efektywności działania urzędu. Zmierzają m.in. do odciążenia Prokuratorii Generalnej od spraw sądowych o niskiej istotności z punktu widzenia ochrony praw lub interesów Skarbu Państwa. Nowelizacja przyznaje Prokuratorii Generalnej nową kompetencję, tj. przejmowanie na polecenie Prezesa Rady Ministrów zastępstwa procesowego niektórych państwowych osób prawnych za ich zgodą. Ponadto zaproponowane rozwiązania odnoszą się m.in. do takich kwestii jak postępowanie dyscyplinarne radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej oraz doprecyzowanie regulacji odnoszących się do możliwości podejmowania przez radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej dodatkowego zatrudnienia lub zajęć zarobkowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 września 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 sierpnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 sierpnia 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1044 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.

14.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej Senat w dniu 4 września 2015 r. wprowadził poprawki (19) do ustawy.
Druki sejmowe: 3685do 3685do 36853868
Druki senackie: 10491049 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1049u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

druki sejmowe nr 3685, do druku nr 3685, 3768

druki senackie nr 1049, 1049 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Przedstawione w nowelizacji propozycje zmian w przeważającej mierze dotyczą znaków towarowych. Podstawową modyfikacją względem obowiązujących przepisów w zakresie postępowania w sprawie udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe jest wprowadzenie systemu sprzeciwowego w miejsce systemu badawczego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 września 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 sierpnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 sierpnia 2015 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (19) do ustawy (druk nr 1049 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie Stanisław Iwan.

15.
Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku. Senat w dniu 3 września 2015 r. zapoznał się z Informacją.
Druki senackie: 927
więcej informacji o punkcie

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku.

druk senacki nr 927

Sprawozdanie zostało przekazane do Senatu w dniu 29 maja 2015 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 czerwca 2015 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 2 lipca 2015 r.

16.
Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. Senat w dniu 4 września 2015 r. zapoznał się z Informacją.
Druki senackie: 914
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.

druk senacki nr 914
 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 19 maja 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 20 maja 2015 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 27 maja 2015 r. 

Komisja zapoznała się z Informacją i poinformowała o tym Marszałka Senatu.

17.
Odwołanie sekretarza Senatu Senat w dniu 4 września 2015 r. podjął uchwałę w sprawie odwołania sekretarza Senatu.
Druki senackie: 1053
Uchwała: 1053u.pdf
więcej informacji o punkcie

W zwiazku z rezygnacją senator Heleny Hatki z funkcji sekretarza Senatu, Marszałek Senatu przedstawił wniosek w sprawie odwołania sekretarza Senatu (druk nr 1053).

18.
Wybór sekretarza Senatu Senat w dniu 4 września 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru sekretarza Senatu.
Druki senackie: 1055
Uchwała: 1055u.pdf
więcej informacji o punkcie

Wybór sekretarza Senatu.

druk senacki nr 1055
 

Na stanowisko sekretarza Senatu została zgłoszona kandydatura senatora Jana Michalskiego i w związku z tym Marszałek Senatu przedstawił wniosek w tej sprawie (druk nr 1055).

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito