Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

79. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

22, 23 i 24 lipca 2015 r.

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.4

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 5

retransmisja 2 dnia posiedzenia

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.2

1.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 22 lipca 2015 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 3516do 35163620
Druki senackie: 982982 A982 B982 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 982.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3516, 3620

druki senackie nr 982, 982 A, 982 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań stanowiących uzupełnienie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego m.in. ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (będzie ono stosowane bezpośrednio bez konieczności implementacji). W związku z tym ustawa określa, że sądy (z wyłączeniem referendarzy) oraz notariusze będą organami właściwymi w sprawach europejskich poświadczeń spadkowych (działania notariuszy będą podlegały instancyjnej kontroli sądowej). Sprawy dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego zamieszczono w nowym tytule (VIIa, w ramach księgi drugiej kodeksu postępowania cywilnego). Ustawa określa także, iż spraw dotyczących europejskich poświadczeń spadkowych nie może dokonywać konsul.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 9 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 15 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 982 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kutz.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 21 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk nr 982 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.

 

2.
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 22 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 3335do druku nr 3335do druku nr 33353528
Druki senackie: 959959 A959 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 959.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3335, do druku 3335, 3528

druki senackie nr 959, 959 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa wprowadza nowe świadczenie rodzinne dla rodzin wychowujących dzieci tj. świadczenie rodzicielskie, które ma przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (bezrobotni, studenci oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych - takich jak umowa zlecenie). Zgodnie z ustawą świadczenie to ma być wypłacane przez 12 miesięcy w wysokości 1000 zł.
 

Sejm uchwalił ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 7 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 959 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

3.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 22 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.
Druki sejmowe: 3525do 3525do 3525do 352536363636 A
Druki senackie: 10041004 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1004.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3525, do druku nr 3525, 3636, 3636-A

druki senackie nr 1004, 1004 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.

Ustawa ma na celu m.in.:

- zwiększenie zakresu danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) m.in. o dane o badaniach technicznych pojazdów oraz zdarzeniach ubezpieczeniowych,

- zapewnienie wyższej jakości danych, dzięki wprowadzeniu obowiązku przekazywania danych w drodze teletransmisji oraz możliwości wyjaśniania niezgodności danych,

- zapewnienie większej dostępności do danych zawartych w ewidencji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyły się 15 i 21 lipca 2015 r.  

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (12) (druk nr 1004 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski.

4.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym Senat w dniu 22 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 3476do 34763561
Druki senackie: 978978 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 978.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

druki sejmowe nr 3476, do druku nr 3476, 3561

druki senackie nr 978, 978 A
 

Był to komisyjny projekt ustawy. 
 

Ustawa przewiduje, że Stację Kontroli Pojazdów będą mogły prowadzić następujące podmioty niebędące przedsiębiorcami:

1) szkoła lub centrum kształcenia, kształcące w zawodach związanych z naprawą i eksploatacją pojazdów;

2) jednostka:

a) organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

b) organizacyjna podległa lub nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego lub ministra właściwego do spraw transportu,

c) ochrony przeciwpożarowej,

d) pogotowia ratunkowego;

3) wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 9 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 21 lipca 2015 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 978 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.

5.
Ustawa o kontroli niektórych inwestycji Senat w dniu 22 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (19) do ustawy.
Druki sejmowe: 3454do 3454do 3454do 3454do 34543559do 3559
Druki senackie: 994994 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 994.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji.

druki sejmowe nr 3454, do druku nr 3454, 3559, 3559-A

druki senackie nr 994, 994 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Skarbu Państwa.

Ustawa określa

1) zasady i tryb kontroli niektórych inwestycji polegających na nabywaniu:

a) udziałów albo akcji,

b) ogółu praw i obowiązków wspólnika, mającego prawo prowadzenia spraw

spółki lub prawo reprezentacji spółki osobowej,

c) przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;

- skutkującego osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo dominacji nad spółką będącą podmiotem podlegającym ochronie;

2) sankcje za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 21 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (19) (druk nr 994 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.

6.
Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 22 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.
Druki sejmowe: 3517do 3517do 3517do 3517do 3517do 35173619
Druki senackie: 981981 A981 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 981.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3517, do druku nr, 3517, 3619

druki senackie nr 981, 981 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa ma na celu rozwój rynku listów zastawnychemitowanych przez banki hipoteczne, będących długoterminowymi dłużnymi papieramiwartościowymi o wysokim poziomie bezpieczeństwa i niskim ryzyku inwestycyjnym.Wdrożenie projektowanych rozwiązań powinno pozytywnie przyczynić się do zmianymodelu finansowania kredytów hipotecznych poprzez rozwój długookresowychinstrumentów dłużnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 9 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 21 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (10) (druk nr 981 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

7.
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych Senat w dniu 22 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 22 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3574do 3574do 3574do 35743637
Druki senackie: 10091009 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1009.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych.

druki sejmowe nr 3574, do druku nr 3574, 3637

druki senackie nr 1009, 1009 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa dotyczy włączenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do mechanizmu ustalania nieprzekraczalnego limitu wydatków określonych jednostek finansów publicznych (tzw. stabilizującej reguły wydatkowej).
 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 22 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 sierpnia 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 22 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1009 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Sitarz.

8.
Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych Senat w dniu 22 lipca 2015 r. wprowadził poprawkę (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 3475do 3475do 3475do 347536023602 A
Druki senackie: 10101010 A1010 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 1010.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

druki sejmowe nr 3475, do druku nr 3475, 3602, 3602-A

druki senackie nr 1010, 1010 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa zmierza do zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w ramach Unii Europejskiej. W tym celu tworzy, w szczególności warunki do bezpiecznego tranzytu energii elektrycznej pomiędzy wschodnią a zachodnią częścią kontynentu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 22 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 22 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Gospodarki Narodowej,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2015 r. 

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (5) (druk nr 1010 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.

9.
Ustawa – Prawo konsularne Senat w dniu 22 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3290do 3290do 3290do 329035493549 A
Druki senackie: 964964 A964 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa – Prawo konsularne.

druki sejmowe nr 3290, do druku 3290, 3549, 3549-A

druki senackie nr 964, 964 A, 964 B

Był to rządowy projekt ustawy. 
 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.
 

Ustawa dotyczy uregulowania m.in. zasad powoływania konsulów, funkcji i czynności konsularnych, zasad postępowania przed konsulem, opłat konsularnych i działalności konsulów honorowych; wprowadzenia pojęcia pomocy konsularnej zgodnie z którym jest to pomoc udzielana obywatelowi polskiemu, np. w razie poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, aresztowania lub zatrzymania, aktu przemocy czy w sytuacji konieczności nagłego powrotu do Polski, gdy nie ma on na to środków finansowych. Ponadto w ustawie określono zadania konsula w przypadku wystąpienia w jego okręgu zdarzeń mogących powodować zagrożenie dla zdrowia i życia lub bezpieczeństwa obywateli polskich.
 

Sejm uchwalił ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 lipca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 czerwca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Spraw Zagranicznych.

Ponadto w dniu 8 lipca 2015 r. Marszałek Senatu  skierował ustawę do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 7 lipca 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 964 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Borowski.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 10 lipca 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 964 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Borowski.

10.
Ustawa o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 roku. Senat w dniu 22 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3435.pdf3435
Druki senackie: 961961 A961 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 roku.

druki sejmowe nr 3435, 3497

druki senackie nr 961, 961 A, 961 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Ustawa wprowadza nowe rozwiązania do Umowy między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego (MRG) w celu dostosowania jej do prawa unijnego w ten sposób, że:

-   wydłuża dopuszczalny jednorazowy pobyt mieszkańca strefy przygranicznej Państwa jednej strony do wjazdu i pobytu na terytorium strefy przygranicznej drugiej strony do 90 dni,

-    znosi opłatę konsularną dotychczas pobieraną od wnioskodawców ubiegających się o wydawanie drugiego i kolejnego zezwolenia MGR,

-    znosi obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 3 lipca 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 961 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 7 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 961 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Rocki.

 

11.
Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń ─ czerwiec 2015 r. (przewodnictwo Łotwy w Radzie Unii Europejskiej) Senat w dniu 22 lipca 2015 r. zapoznał się z Informacją.
Druki senackie: 969
więcej informacji o punkcie

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń ─ czerwiec 2015 r. (przewodnictwo Łotwy w Radzie Unii Europejskiej).

druk senacki nr 969
 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 6 lipca 2015 r. 

Marszałek Senatu w dniu 6 lipca 2015 r. skierował Informację do Komisji Spraw Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 21 lipca 2015 r.

Komisja zapoznała się z Informacją i poinformowała o tym Marszałka Senatu.

 

12.
Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów Senat w dniu 24 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (56) do ustawy.
Druki sejmowe: 2331 cz. I.2331 cz. IIdo 2331do 2331do 2331 34903490 A
Druki senackie: 957957 A957 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 957.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.

druki sejmowe nr 2331, do druku 2331, 3490, 3490-A

druki senackie nr 957, 957 A

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

W ustawie przewidziano deregulację dostępu do zawodów związanych m.in.:

- z ochroną przeciwpożarową (np. strażak, inżynier pożarnictwa),

- rynkiem kapitałowym i towarowym,

- rzeczoznawstwem w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

- rzecznika patentowego,

- rusznikarza,

- zawodów związanych z konserwacją zabytków,

- muzealnika,

- tłumacza przysięgłego,

- zawodów geologicznych i górniczych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Kultury i Środków Przekazu,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 15 lipca 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (56) (druk nr 957 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.

13.
Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Senat w dniu 24 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy.
Druki sejmowe: 3338do 3338do 3338do 333835143514 A
Druki senackie: 962962 A962 B962 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 962.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

druki sejmowe nr 3338, do druku 3338, 3514, 3514-A

druki senackie nr 962, 962 A, 962 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Celem ustawy jest wprowadzenie instytucjonalnych rozwiązań zapewniających pomoc prawną osobom niezamożnym do 26. roku życia, seniorom, którzy ukończyli 65. rok życia, kombatantom, weteranom, posiadaczom karty dużej rodziny i ofiarom klęsk żywiołowych. Ustawa przewiduje powstanie sieci punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, gdzie będzie udzielana pomoc prawna. Pomoc ta nie będzie mogła dotyczyć spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, a także innych niż podatkowe spraw związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Sejm uchwalił ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 15 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (7) (druk nr 962 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.

 

Posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyły się 15 i 21 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (16).

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk nr 962 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.


 

 

14.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 24 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3321do 3321do 3321do 33213495
Druki senackie: 958958 A958 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 958.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa  o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3321, do druku 3321, 3495

druki senackie nr 958, 958 A , 958 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa przewiduje wprowadzenie maksymalnego dopuszczalnego czasu trwania umów o pracę na czas określony do 33 miesięcy oraz dopuszczalnej łącznej liczby zawierania takich umów, która nie może przekraczać 3. Ponadto zmiany polegają na umożliwieniu wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony z mocy przepisów kp oraz uzależniają długość okresu ich wypowiedzenia od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 7 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 958 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 8 lipca 2015 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 958 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.

15.
Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami Senat w dniu 24 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 33333457
Druki senackie: 951951 A951 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 951.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

druki sejmowe nr 3333, 3457

druki senackie nr 951, 951 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Nowelizacja zakłada uchylenie wymogu ukończenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi przez funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, funkcjonariuszy Służby Więziennej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz przez kierowców ochotniczych straży pożarnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 lipca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 15 lipca 2015 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk nr 951 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.

16.
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Senat w dniu 24 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (26) do ustawy.
Druki sejmowe: 3109do 3109do 310935333533 A
Druki senackie: 966966 A966 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 966.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawao kształtowaniu ustroju rolnego.

druki sejmowe nr 3109, do druku 3109, 3533, 3533-A

druki senackie nr 966, 966 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa wprowadza nowe zasady w sferze gospodarowania nieruchomościami rolnymi, które maja na celu poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych (określono maksymalna powierzchnię rodzinnego gospodarstwa rolnego na nie więcej niż 300 ha) oraz zapewnienie prowadzenia gospodarstw rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach (zbycie gospodarstwa rolnego w myśl ustawy ma się odbywać za pośrednictwem Agencji Nieruchomości Rolnych).
 

Sejm uchwalił ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 26 czerwca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 7 lipca 2015 r.

Komisja informuje, że poddany pod głosowanie wniosek dotyczący ustawy nie uzyskał większości głosów(druk nr 966 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Jerzy Chróścikowski.

17.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym Senat w dniu 24 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3450do 3450do 34503469
Druki senackie: 954954 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 954.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa  o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

druki sejmowe nr 3450, 3469

druki senackie nr 954, 954 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Nowelizacja doprecyzowuje warunki jakie powinna spełniać uczelnia, aby uzyskać  uprawnienia do prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim. Po wejściu w życie ustawy jednym z warunków niezbędnych do uzyskania uprawnienia do prowadzenia studiów o takim profilu będzie nadal uzyskanie co najmniej pozytywnej oceny jakości kształcenia przez Polska Komisję Akredytacyjną, niezależnie jednak od profilu kształcenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 czerwca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji  Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 8 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 954 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Zając.

18.
Ustawa o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych Senat w dniu 24 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3452do 3452do 3452do 3452do 34523487
Druki senackie: 956956 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 956.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych.

druki sejmowe nr 3452, do druku 3452, 3487

druki senackie nr 956, 956 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Nowelizacja dotyczy bezterminowego przedłużenia okresu, w którym wypłacany będzie osobom uprawnionym z przedsiębiorstw robót górniczych ekwiwalent.
 

Sejm uchwalił ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r.
 

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 26 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 15 lipca 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 956 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski.

19.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze Senat w dniu 24 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3228do 3228do 3228do 3228do 32283489
Druki senackie: 960960 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 960.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze.

druki sejmowe nr 3228, do druku 3228, 3489

druki senackie nr 960, 960 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej.
 

Ustawa ma na celu umożliwienie cywilnym statkom powietrznym realizację zadań na potrzeby Sił Zbrojnych RP w ramach wykonywania lotu do i z lotniska wojskowego, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa obowiązującego w stosunku do cywilnych operacji lotniczych na lotniskach cywilnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 lipca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Obrony Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 7 lipca 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 960 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Zając.

20.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Senat w dniu 24 lipca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Druki senackie: 894894 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 894.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

druki senackie nr 894, 894 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniony został senator Robert Mamątow.
 

Projekt ustawy przyznaje możliwość dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia od Skarbu Państwa dzieciom matek pozbawionych wolności na podstawie uznanych za nieważne orzeczeń, urodzonym w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia oraz osobom, których matka w okresie ciąży przebywała w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia.
 

Marszałek Senatu w dniu 4 maja  2015 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 8 lipca 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki (1) do projektu ustawy (druk nr 894 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.

21.
Ustawa o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Senat w dniu 24 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 9 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2481do 24813515
Druki senackie: 975975 A975 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 975.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

druki sejmowe nr 2481, do druku nr 2481, 3515

druki senackie nr 975, 975 A
 

Był to senacki projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu uzupełnienie katalogu przesłanek, które pozwalają uznać określone osoby za represjonowane. Ponadto ustanawia obiektywnie stwierdzalną podstawę wypłacania odszkodowań i zadośćuczynień dla osób, które były zmuszone do odbywania służby wojskowej pod pozorem wykonywania obowiązku obrony.

 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 9 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Obrony Narodowej
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 21 lipca 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 975 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.

22.
Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego Senat w dniu 24 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3472do 3472do 347235733573 Ado 3573 A
Druki senackie: 990990 A990 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 990.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego.

druki sejmowe nr 3472, 3573, 3573-A

druki senackie nr 990, 990 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Celem ustawy jest dostosowanie przepisów krajowych do zmian w prawie Unii Europejskiej dotyczących wspólnej polityki rybołówstwa i organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury. Ustawa m.in.:

- uchyla przepisy dotyczące planu poprawy jakości, gdyż aktualne przepisy wspólnotowe nie uwzględniają takiego planu,

- wprowadza nową procedurę dotyczącą składania i zmiany planów produkcji i obrotu,

- wprowadza zatwierdzanie sprawozdania rocznego z działalności organizacji producentów w ramach planu produkcji i obrotu w drodze decyzji,

- dodaje rozdział dotyczący wprowadzenia do obrotu produktów pochodzących z państw trzecich oraz powstrzymywania i eliminowania wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa pochodzących z nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 16 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 990 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Roman Zaborowski.

23.
Ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Senat w dniu 24 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3463do 3463do 346335723572 Ado 3572 A
Druki senackie: 991991 A991 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 991.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

druki sejmowe nr 3463, do druku nr 3463, 3572, 3572-A

druki senackie nr 991, 991 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa wdraża do polskiego systemu prawnego przepisy Unii Europejskiej pozwalające na realizowanie zadań w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem środków finansowych pochodzących z EFMiR w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Ustawa określa zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych realizujących te zadania. Ponadto określa się warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na realizację działań objętych priorytetami zawartymi w programie operacyjnym oraz pomocy technicznej w zakresie nieokreślonym lub w ramach upoważnienia wynikającego z wdrażanych przepisów.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 16 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 991 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.
Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (9) do ustawy (druk nr 991 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Wojciechowski.

24.
Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 24 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 3524do 3524do 35243646
Druki senackie: 10051005 A1005 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1005.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3524, do druku nr 3524, 3646

druki senackie nr 1005, 1005 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa dokonuje wdrożenia przepisów Unii Europejskiej dotyczących wspólnej organizacji rynków rolnych. Ustawa nakłada na właściwe organy krajowe zadania dotyczące m.in. uznawania organizacji producentów rolnych i zrzeszeń tych organizacji oraz organizacji międzybranżowych, w tym kontroli ich działalności, monitorowania rynków oraz umów na dostawy produktów rolnych. Poszczególne zadania wynikające z ustawy mają realizować Agencja Rynku Rolnego, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, nad którymi nadzór pełni Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Inspekcja Handlowa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 21 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1005 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Kilian.

25.
Ustawa o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych Senat w dniu 24 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3193do 3193do 3193do 3193do 3193do 3193do 319335933593 A
Druki senackie: 995995 A995 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 995.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

druki sejmowe nr 3193, do druku nr 3193, 3593, 3593-A

druki senackie nr 995, 995 A, 995 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 

Ustawa ma na celu uregulowanie stanu prawnego wspólnot gruntowych, w stosunku do których nie zostały wydane stosowne decyzje ustalające, które nieruchomości stanowią wspólnoty gruntowe oraz ustalające osoby uprawnione do korzystania ze wspólnoty i wielkości przysługujących im udziałów. Ustawa nie zakłada zniesienia istniejących wspólnot gruntowych, powstałych na podstawie dotychczasowych przepisów. Istniejące wspólnoty będą mogły funkcjonować w obecnej formie i zasadach, jeżeli taka będzie wola uprawnionych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 14 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 15 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 995 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 16 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 995 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ireneusz Niewiarowski.

26.
Ustawa o zmianie ustawy o kuratorach sądowych Senat w dniu 24 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 3409do 3409do 3409do 340935133513 A
Druki senackie: 976976 A976 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 976.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.

druki sejmowe nr 3409, do druku nr 3409, 3513, 3513-A

druki senackie nr 976, 976 A
 

Był to komisyjny projekt ustawy. 
 

Ustawa dotyczy uregulowania na poziomie ustawowym szczegółowego zakresu obowiązków kierownika zespołu kuratorów sądowych. Ponadto nowelizacja tworzy czytelną, hierarchiczną strukturę organizacyjną kurateli sądowej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 9 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 15 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 976 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski

27.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Senat w dniu 24 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 9 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3197do 31973567
Druki senackie: 983983 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 983.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

druki sejmowe nr 3197, do druku nr 3197, 3567

druki senackie nr 983, 983 A
 

Był to senacki projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa dotyczy dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego i zakłada, że jeżeli skarga kasacyjna nie spełnia wymagań przepisanych dla pisma w postępowaniu sądowym, innych niż przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, przewodniczący wzywa stronę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 9 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 15 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 983 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.

28.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 24 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2299do 2299do 2299do 2299do 22993560
Druki senackie: 987987 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 987.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2299, do druku nr 2299, 3560

druki senackie nr 987, 987 A
 

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska Prezydenta RP w toku prac parlamentarnych został upoważniony Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Hubert Łaszkiewicz.
 

Głównym celem ustawy jest przywrócenie instytucji asesora sądowego w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości. Ustawa przewiduje, że asesorów będzie powoływał Prezydent na czas oznaczony, do wykonywania czynności wyłącznie w sądach rejonowych, z wyłączeniem orzekania w sprawach stosowania tymczasowego aresztowania w postepowaniu przygotowawczym oraz w sprawach z zakresu postępowania upadłościowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 21 lipca 2015 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 987 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

29.
Ustawa o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów Senat w dniu 24 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 3058do 3058do 30583551
Druki senackie: 973973 A973 B973 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 973.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów.

druki sejmowe nr 3058, do druku nr 3058, 3551

druki senackie nr 973, 973 A, 973 B
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa ma na celu określenie zasad działania opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów w sądach okręgowych. Ich zadaniem ma być sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Na zlecenie sądu zespoły będą prowadzić także mediacje, przeprowadzać wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadzić poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 9 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 15 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 973 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Świeykowski.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 21 lipca 2015 r.

Komisja informuje, że poddany pod głosowanie wniosek dotyczący ustawy nie uzyskał większości głosów(druk nr 973 B).

Mniejszość Komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

 

30.
Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach Senat w dniu 24 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy.
Druki sejmowe: 3386.pdf3386do 33863386-003.pdf3537.pdf3537-a.pdf
Druki senackie: 970970 A970 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 970.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach.

druki sejmowe nr 3386, do druku nr 3386, 3537, 3537-A

druki senackie nr 970, 970 A
 

Był to komisyjny projekt ustawy.  
 

Ustawa ma na celu uporządkowanie i usystematyzowanie regulacji w zakresie współpracy finansowej organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, przede wszystkim w obszarze ogłaszania otwartych konkursów ofert, zlecania zadań publicznych, w tym z wykorzystaniem tzw. regrantingu, a także podzlecania ich określonej części innym podmiotom. Ponadto nowelizacja dotyczy współpracy pozafinansowej, w szczególności tworzenia i uchwalania rocznych i wieloletnich programów współpracy nie tylko na poziomie administracji samorządowej ale także i rządowej oraz tworzenia i funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 9 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 21 lipca 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (9) do ustawy (druk nr 970 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.

przejdź do:
12
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito