Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

78. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

8, 9 i 10 lipca 2015 r.

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.2

1.
Ustawa o leczeniu niepłodności Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 608do druku 6083245do druku 3245do druku 324534703470 A
Druki senackie: 949949 A949 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 949.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o leczeniu niepłodności.

druki sejmowe nr 608, do druku 608, 3245, do druku 3245, 3470 ,3470-A

druki senackie nr 949, 949 A
 

Był to poselski i rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa dotyczy m.in. zasad ochrony zarodka i komórek rozrodczych w odniesieniu do ich zastosowania w biologii i medycynie w związku z leczeniem niepłodności; sposobów leczenia niepłodności, w tym stosowania procedury medycznie wspomaganej prokreacji; zadań władz publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia rozrodczego; warunków dawstwa, pobierania, przetwarzania, testowania, przechowywania i dystrybucji komórek rozrodczych oraz zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji; zasad funkcjonowania ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji oraz banków komórek rozrodczych i zarodków.
 

Sejm uchwalił ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r. 

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 26 czerwca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 2 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 949 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Kopeć.

2.
Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 10 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 3369 cz. 1.3369 cz. 2.do druku 336934993499 A
Druki senackie: 952952 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 952.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3369, do druku 3369, 3499, 3499-A

druki senackie nr 952, 952 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister infrastruktury i Rozwoju.
 

Ustawa wdraża do prawa krajowego przepisy UE dotyczące wymogu przekazywania Komisji Europejskiej informacji statystycznych dotyczących dokumentów kwalifikacyjnych, tj. dyplomów i świadectw marynarzy, wydawanych przez polską administrację morską. Ponadto nowelizacja zawiera szereg regulacji, które mają charakter porządkujący oraz doprecyzowujący i dotyczą np. budowy i wyposażenia statku, wyszkolenia i kwalifikacji marynarzy, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej (CMKE).
 

Sejm uchwalił ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 cz

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 26 czerwca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 1 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 952 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

 

3.
Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 10 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (30) do ustawy.
Druki sejmowe: 335234863486 A
Druki senackie: 945945 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 945.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3352, 3486, 3486-A

druki senackie nr 945, 945 A

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Głównym celem zmiany ustawy o rachunkowości jest transpozycja przepisów prawa UE odnośnie do jednostek innych niż jednostki mikro. Ponadto ustawa wprowadza uproszczenia w zakresie sprawozdawczości finansowej, których celem jest redukcja obciążeń administracyjnych dla małych jednostek, do których zaliczane są spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy nie przekraczają co najmniej dwóch z trzech określonych w projekcie wielkości.

Sejm uchwalił ustawę na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 1 lipca 2015 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (30) do ustawy (druk nr 945 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.

4.
Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki senackie: 944944 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 944.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3230, do druku nr 3230, 3468, 3468-A

druki senackie nr 944, 944 A

 

Był to poselski projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Ustawa ma na celu zmianę systemu finansowania wydatków stanowiących koszty działalności Komisji Nadzoru Finansowego i urzędu zapewniającego obsługę KNF. Ponadto ustawa dotyczy m.in. rozszerzenia partycypacji poszczególnych grup podmiotów prowadzących działalność na rynku kapitałowym w ponoszeniu kosztów nadzoru nad tym rynkiem.


Sejm uchwalił ustawę na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 1 lipca 2015 r.  

Komisja informuje, że poddany pod głosowanie wniosek dotyczący ustawy nie uzyskał większości głosów (druk nr 944 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Leszek Czarnobaj.

5.
Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2927do druku 2927do druku 2927do druku 29273444
Druki senackie: 942942 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 942.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych.

druki sejmowe nr 2927, do druku nr 2927, 3444

druki senackie nr 942, 942 A

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Ustawa dotyczy określenia możliwości prowadzenia przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, albo działające na zasadach właściwych dla tych spółek posiadających siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, prowadzenia działalności w zakresie gier hazardowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyła się 23 czerwca 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 942 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.

6.
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3361do druku 336134563456 A
Druki senackie: 943943 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 943.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych.

druki sejmowe nr 3361, do druku nr 3361, 3456, 3456-A

druki senackie nr 943, 943 A

 

Był to senacki projekt ustawy. 
 

Ustawa dotyczy zasad funkcjonowania instytucji gospodarki budżetowej i modyfikacji regulacji określających: zasady ponoszenia kosztów oraz sporządzania planów finansowych instytucji, zadania dyrektora instytucji i zasady tworzenia funduszu zapasowego instytucji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 94 posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyła się 23 czerwca 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 943 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Kopeć.

7.
Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Senat w dniu 10 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki sejmowe: 3388do druku 33883455
Druki senackie: 940940 A940 B940 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 940.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

druki sejmowe nr 3388, do druku nr 3388, 3455

druki senackie nr 940, 940 A, 940 B
 

Był to poselski projekt ustawy. 

 

Ustawa dotyczy poszerzenia katalogu przypadków, w których zmiana określonych decyzji np. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto nowelizacja wydłuża terminy na złożenie wniosku o wydanie określonych decyzji, do których dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Sejm uchwalił ustawę na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

-  Komisji Gospodarki Narodowej,

-  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

-  Komisji Środowiska.

 

Posiedzenie Komisji Środowiska, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 24 czerwca 2015 r.  

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 940 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Hodorowicz.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 1 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 940 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.

8.
Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3384do druku 3384do druku 338434463446 A
Druki senackie: 936936 A936 B936 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 936.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych.

druki sejmowe nr 3384, do druku nr 3384, 3446, 3446-A

druki senackie nr 936, 936 A, 936 B

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sportu i Turystyki.
 

W ustawie doprecyzowano, że do zadań marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki, należy prowadzenie działań związanych z organizacją powrotu klientów z imprezy turystycznej, w sytuacji gdy nie zapewnia tego niewypłacalny organizator turystyki lub pośrednik turystyczny.
 

Sejm uchwalił ustawę na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 


Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 23 czerwca 2015 r.

Komisja informuje, że żaden z poddanych pod głosowanie wniosków dotyczących ustawy nie uzyskał większości głosów.

Mniejszość Komisji wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 936 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Stanisław Iwan.

Sprawozdawcą mniejszości komisji w tej sprawie będzie senator Andrzej Matusiewicz.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 1 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 936 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski

9.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 10 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (24) do ustawy.
Druki sejmowe: 3249.pdf32493249-002.pdf3249-03.pdfdo druku 3249
Druki senackie: 931931 A931 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 931.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3249, do druku nr 3249, 3443

druki senackie nr 931, 931 A, 931 B

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.
 

W przepisach dotyczących własności przemysłowej uregulowane są kwestie udzielania patentów na wynalazki, przyznawania praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe, jak również praw ochronnych na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne. W nowelizacji zaproponowano zmiany przepisów dotyczących opłat za uzyskanie ochrony dla znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz uproszczono procedury postępowania przed Urzędem Patentowym.
 

Sejm uchwalił ustawę na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Gospodarki Narodowej,

- Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 23 czerwca 2015 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (24) do ustawy (druk nr 931 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Knosala.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 1 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (24) do ustawy (druk nr 931 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski.

10.
Ustawa zmieniająca ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki senackie: 937937 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 937.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 3091, do druku nr 3091, 3229, do druku nr 3229, 3415, 3415-A

druki senackie nr 937, 937 A

 

Były to poselski i senacki projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Rozwoju.

 

Ustawa przewiduje zniesienie zakazu wyodrębniania na własność lokali oraz ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odniesieniu do lokali mieszkalnych wybudowanych przy użyciu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programów rządowych. Lokale mieszkalne w zasobach towarzystw na wniosek złożony do 30 września 2009 r. mogą zostać wyodrębnione na własność.

 

Sejm uchwalił ustawę na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

  Komisji Gospodarki Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 1 lipca 2015 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 937 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senatorJan Michalski.

11.
Ustawa o zmianie ustawy o własności lokali Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3233do druku 3233do druku 3233do druku 32333278
Druki senackie: 938938 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 938.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o własności lokali.

druki sejmowe nr 3233, do druku nr 3233, 3278

druki senackie nr 938, 938 A

 

Był to komisyjny projekt ustawy.
 

Ustawa dotyczy zrównania statusu właścicieli lokali oraz współwłaścicieli lokali w częściach ułamkowych. Ponadto w ustawie określono sposób ustalania udziałów w nieruchomości wspólnej współwłaścicieli w częściach ułamkowych wyodrębnionego lokalu, a także wskazano metodę głosowania przez tych współwłaścicieli przy podejmowaniu uchwał.
 

Sejm uchwalił ustawę na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 1 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 938 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.

12.
Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3296do druku 32963442
Druki senackie: 939939 A939 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 939.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

druki sejmowe nr 3296, do druku nr 3296, 3442

druk senacki nr 939, 939 A, 939 B

 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa ma na celu rozszerzenie ograniczenia obowiązku zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie o przypadki zamiany lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

  Komisji Gospodarki Narodowej,

  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 23 czerwca 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 939 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 1 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 939 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.

13.
Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki senackie: 932932 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 932.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

druki sejmowe nr 3254, do druku nr 3254, 3344

druki senackie nr 932, 932 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.


Ustawa ma na celu zmianę upoważnienia ustawowego pozwalającego ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na określanie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w sposób pozwalający na określenie wzorów dokumentów w szczególności książeczki zdrowia dziecka
 

Sejm uchwalił ustawę na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 2 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 932 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.

14.
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3325do druku 3325do druku 3325do druku 33253438
Druki senackie: 933933 A933 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 933.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

druki sejmowe nr 3325, do druku nr 3325, 3438 

druki senackie nr 933, 933 A

 

Był to komisyjny projekt ustawy. 
 

Ustawa dotyczy m.in. wprowadzenia zasady kadencyjności stanowisk funkcyjnych prezesów Sądu Najwyższego kierujących pracą poszczególnych izb Sądu Najwyższego; wprowadzenia zmiany gwarantującej, że sędzia zajmujący stanowisko po ukończeniu 70. roku życia nie może pełnić w Sądzie Najwyższym stanowisk funkcyjnych, takich jak Prezes Sądu Najwyższego, kierujący izbą i przewodniczący kierujący wydziałem izby Sądu Najwyższego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 2 lipca 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 933 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.

15.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2540do druku 25403420
Druki senackie: 946946 A946 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 946.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

druki sejmowe nr 2540, do druku nr 2540, 3420

druki senackie nr 946, 946 A, 946 B

 

Był to senacki projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa dotyczy dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego przez wprowadzenie możliwości zaskarżenia rozstrzygnięć dotyczących odmowy wyznaczenia obrońcy z urzędu w postępowaniu sądowym i w sprawach o wykroczenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 94 posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawcza,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 24 czerwca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 946 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 2 lipca 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 946 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Świeykowski.

16.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2826do druku 28263421
Druki senackie: 947947 A947 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 947.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

druki sejmowe nr 2826, do druku nr 2826, 3421

druki senackie nr 947, 947 A, 947 B

 

Był to senacki projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa dotyczy dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego przez wprowadzenie do kodeksu postępowania karnego możliwości zażalenia do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego postanowienia, o którym po raz pierwszy orzekał sąd odwoławczy, w przedmiocie kosztów procesu lub nieopłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 94 posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawcza,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 24 czerwca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 947 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 2 lipca 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 947 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

17.
Ustawa o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat w dniu 10 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
Druki sejmowe: 2674do druku 26742715do druku 27153318do druku 33183318 A
Druki senackie: 935935 A935 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 935.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

druki sejmowe nr 2674, do druku nr 2674, 2715, do druku nr 2715, 3161, 3318, do druku nr 3318, 3318-A

druki senackie nr 935, 935 A
 

Były to rządowy, poselski i komisyjny projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sportu i Turystyki.
 

Ustawa rozszerza katalog osób, które nie mogą pełnić funkcji członka zarządu polskiego związku sportowego. Ponadto przedstawione zmiany odnoszą się do kwestii:

  • uregulowania zadań i uprawnień organów władzy rządowej i samorządowej w zakresie dotyczącym sportu;
  •  wprowadzenia przepisów dotyczących odpowiedzialności regulaminowej i dyscyplinarnej oraz rozstrzygania sporów;
  • kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich oraz zwalczania dopingu w sporcie.

Ustawa wprowadza również zmiany w przepisach podatkowych odnoszące się m.in. do zwolnienia od podatku od nieruchomości obiektów sportowych o szczególnym znaczeniu jak również zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględniające pomoc dla sportowców uczestniczących w Światowych Igrzyskach Głuchych.

Sejm uchwalił ustawę na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

-  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

-  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

-  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 23 czerwca 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (8) do ustawy (druk nr 935 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Szewiński.

18.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 10 lipca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.
Druki senackie: 854854 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 854.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.

druki senackie nr 854, 854 S


Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Robert Mamątow.
 

Projekt ma na celu objęcie uprawnieniami do świadczeń pieniężnych, wynikających z ustawy o kombatantach, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionych, w latach 1949–1959, z przyczyn politycznych, w kopalniach węgla, kamieniołomach lub zakładach rud uranu oraz o żołnierzy z poboru z 1949 r. wcielonych z powodów politycznych do nadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” i przymusowo zatrudnionych w kopalniach węgla lub kamieniołomach.

 

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2015 r. skierował projekt ustawy do:

  Komisji Ustawodawczej,

  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

  Komisji Obrony Narodowej.

 

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 11 czerwca 2015 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tego projektu bez poprawek (druk nr 854 S).

Sprawozdawcą połączonych komisji w tej sprawie będzie senator Robert Mamątow. 

19.
Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego Senat w dniu 10 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 3519
Druki senackie: 965965 A965 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 965.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

druk sejmowy nr 3519

druki senackie nr 965, 965 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa zakłada utworzenie Rady Dialogu Społecznego, jako forum trójstronnej współpracy strony pracowniczej, strony pracodawców oraz strony rządowej, która ma zastąpić funkcjonującą obecnie Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Ponadto ustawa wprowadza w miejsce wojewódzkich komisji dialogu społecznego – wojewódzkie rady dialogu społecznego. Dialog społeczny prowadzony przez Radę i jej strony będzie realizowany przez zadania Rady, do których należeć będzie w szczególności:

1) wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk,

2) opiniowanie projektów założeń projektów ustaw oraz projektów aktów prawnych,

3) inicjowanie na zasadach określonych niniejszą ustawą procesu legislacyjnego,

4) wykonywanie innych zadań wynikających z innych ustaw.

Ponadto Rada będzie wspierać prowadzenie dialogu na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego (m.in. powiaty i gminy).
 

Sejm uchwalił ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 lipca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 7 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 965 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Kogut.

20.
Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3195do 3195do 3195do 3195do 3195do 31953482
Druki senackie: 953953 A953 B953 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 953.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

druki sejmowe nr 3195, do druku 3195, 3483

druki senackie nr 953, 953 A, 953 B
 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Skarbu Państwa.
 

Ustawa ma na celu ostateczne uregulowanie stanu prawnego nieruchomości objętych dekretem warszawskim z 1945 r. przez m.in. umożliwienie Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego nabywania praw i roszczeń w celu umożliwienia realizacji zadań ustawowych bądź statutowych. Forma aktu notarialnego umożliwi skuteczną realizację prawa pierwokupu.

 

Sejm uchwalił ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych i Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 1 lipca 2015 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 953 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 3 lipca 2015 r.  

Komisja informuje, że poddany pod głosowanie wniosek dotyczący ustawy nie uzyskał większości głosów(druk nr 953 B).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Andrzej Matusiewicz.

21.
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3246do 324635273527 A
Druki senackie: 963963 A963 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 963.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

druki sejmowe nr 3246, do druku 3246, 3527, 3527-A

druki senackie nr 963, 963 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Rozwoju.
 

Ustawa dotyczy usprawnienia realizacji programu - Mieszkanie dla młodych – i przewiduje m.in.:

- zwiększenie możliwości udziału w programie osób realizujących swoje potrzeby mieszkaniowe za pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowych,

- zwiększenie wysokości finansowego wsparcia dla gospodarstw domowych z większą liczbą dzieci poprzez rezygnację z warunku „pierwszego mieszkania” i limitu wieku w przypadku nabywców wychowujących co najmniej troje dzieci.
 

Sejm uchwalił ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 7 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 963 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Andrzej Owczarek.

22.
Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3448do 3448do 3448do 3448do 34483466
Druki senackie: 955955 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 955.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3448, do druku 3448, 3466

druki senackie nr 955, 955 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Proponowane zmiany mają na celu doprecyzowanie przepisów  dotyczących zmiany wynagrodzenia przewidzianego w umowach zawartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego. Zgodnie z projektem, w przypadku zmiany stawki podatku, minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, każda ze stron umowy będzie mogła zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 7 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 955 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (8)  do ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.

23.
Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2014 roku petycji Senat w dniu 10 lipca 2015 r. zapoznał się ze Sprawozdaniem.
Druki senackie: 948
więcej informacji o punkcie

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2014 roku petycji.

druk senacki nr 948

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 10 czerwca 2015 r. Komisja przyjęła sprawozdanie.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.

24.
Ustawa o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku. Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 9 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3294do 32943531
Druki senackie: 971971 A
Uchwała: 971.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku. 

druki sejmowe nr 3294 i 3531

druki senackie nr 971, 971 A

Był to poselski projekt ustawy. 

 

Ustawa dotyczy ustanowienia dnia 12 lipca Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z 1945 roku.

 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 9 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 lipca2015 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 971 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Czesław Ryszka.

25.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy Senat w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3591do 3591do 3591
Druki senackie: 984984 A
Uchwała: 984.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy.

druk sejmowy nr 3591, do druku 3591

druki senackie nr 984, 984 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa ma na celu aktualizację opisu granic okręgów wyborczych w związku z przywróceniem miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11sierpnia 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca2015 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, w tej sprawie odbyło się 10 lipca 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 984 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito