Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

76. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

11 i 12 czerwca 2015 r.

retransmisja pierwszego dnia posiedzenia cz. 1.

retransmisja pierwszego dnia posiedzenia cz. 2.

retransmisja drugiego dnia  posiedzenia  cz.1.

retransmisja drugiego dnia posiedzenia cz. 2.

 

 

1.
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Bohatera Powstania Styczniowego, Księdza Generała Stanisława Brzóski Senat w dniu 11 czerwca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci bohatera Powstania Styczniowego księdza Stanisława Brzóski
Druki senackie: 866866 S
Uchwała: 866.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Bohatera Powstania Styczniowego, Księdza Generała Stanisława Brzóski.

druki senackie nr 866, 866 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem upoważniony został senator Waldemar Kraska.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2015 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 22 kwietnia 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwałyi wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci bohatera Powstania Styczniowego księdza Stanisława Brzóski(druk nr 866 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.

2.
Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2014 roku Senat w dniu 11 czerwca 2015 r. zapoznał się z Informacją.
Druki senackie: 882
więcej informacji o punkcie

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2014 roku.

druk senacki nr 882
 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 10  kwietnia 2015 r. 
 

Marszałek Senatu w dniu 16 kwietnia 2015 r. skierował Informację do Komisji Ustawodawczej. 
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 6 maja 2015 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.

3.
Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 12 czerwca 2015 r. wprowadził poprawki (35) do ustawy.
Druki sejmowe: 3150do 315033593359 A
Druki senackie: 908908 A908 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 908.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3150, do druku 3150, 3359, 3359-A

druki senackie nr 908, 908 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa zawiera rozwiązania, które umożliwią dostosowanie polskiego prawa do prawa unijnego. Zmiany dotyczą przede wszystkim sposobu traktowania funduszy własnych przez banki spółdzielcze (banki będą miały możliwość zaliczenia udziałów członkowskich do kapitału podstawowego) oraz stworzenia ram prawnych do powołania systemu ochrony instytucjonalnej przez banki spółdzielcze i zrzeszające (skorzystanie z tej możliwości będzie dobrowolne i musi być zatwierdzone przez KNF).
 

Sejm uchwalił ustawę na 92. posiedzeniu w dniu 15 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 maja 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 czerwca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 maja 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 28 maja 2015 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (31) do ustawy (druk nr 908 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

4.
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka Senat w dniu 11 czerwca 2015 r. zapoznał się z Informacją.
Druki senackie: 868
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

druk senacki nr 868
 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 1 kwietnia 2015 r. 
 

Marszałek Senatu w dniu 8 kwietnia 2015 r. skierował Informację do:

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

- Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 5 maja 2015 r. 

Komisja zapoznała się z Informacją i poinformowała o tym Marszałka Senatu.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 6 maja 2015 r. 

Komisja zapoznała się z Informacją i poinformowała o tym Marszałka Senatu.

5.
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 12 czerwca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 15 maja 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2832do 2832do 2832do 2832do 28323357
Druki senackie: 911911 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 911.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2832, do druku 2832, 3357

druki senackie nr 911, 911 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa wprowadza następujące zmiany:

- nową formę i tryb wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy poprzez eliminację zaświadczeń lekarskich w formie papierowej na rzecz formy elektronicznej trafiającej bezpośrednio do systemu ZUS,

- nowy sposób obliczania podstawy wymiaru zasiłków dla osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz innych grup osób, dla których podstawę wymiaru składek stanowi kwota zadeklarowana,

- rozszerza krąg osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego o ubezpieczonych ojców dziecka w sytuacji śmierci nieubezpieczonej matki, porzucenia przez nią dziecka lub jej niepełnosprawności powodującej niemożność sprawowania opieki nad dzieckiem.
 

Sejm uchwalił ustawę na 92. posiedzeniu w dniu 15 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 maja 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 czerwca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 maja 2015 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 29 maja 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 911 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.

6.
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Senat w dniu 12 czerwca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 15 maja 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3291do 32913339
Druki senackie: 910910 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 910.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

druki sejmowe nr 3291, do druku 3291, 3339

druki senackie nr 910, 910 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ustawa wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym od 2016 r. rodzina otrzymująca zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, w przypadku uzyskania dochodu powodującego przekroczenie progu uprawniającego do takich świadczeń, nie utraci do nich prawa. Świadczenia te będą jedynie stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 92. posiedzeniu w dniu 15 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 maja 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 czerwca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 maja 2015 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 29 maja 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 910 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.

7.
Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 12 czerwca 2015 r. wprowadził poprawki (18) do ustawy.
Druki sejmowe: 2656do 2656do 2656do 265633753375 A
Druki senackie: 906906 A906 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 906.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2656, do druku 2656, 3375, 3375-A

druki senackie nr 906, 906 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Administracji i Cyfryzacji.

Celem projektowanej regulacji jest poprawa funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) poprzez zwiększenie zachęt do dobrowolnego łączenia się gmin, a także umożliwienia utworzenia związków powiatowo-gminnych oraz centrów usług wspólnych (jednostek zapewniających obsługę organizacyjną, administracyjną lub księgową jst). Ustawa wprowadza instytucję pełnomocnika ds. połączenia lub utworzenia nowej gminy. Jego zadaniem (do czasu utworzenia nowej gminy) będzie przygotowanie gminy - organizacyjne i prawne - do wykonywania zadań publicznych

Ponadto ustawa wprowadza szereg zmian dotyczących m.in.:

- podatku od spadków i darowizn– wprowadzono nowe regulacje dotyczące opodatkowania zniesienia współwłasności, zrównano obowiązki podatników korzystających z ulgi mieszkaniowej poprzez ustalenie konieczności zamieszkiwania w zbytym i nowo wybudowanym budynku/lokalu przez okres 5 lat, potwierdzony zameldowaniem na pobyt stały,

- podatku rolnego - dodano np. przeliczniki dla niektórych gruntów, które nie posiadają klasyfikacji gleboznawczej, tj.: grunty pod stawami, grunty zakrzewione i zadrzewione, grunty rolne pod rowami oraz grunty rolne zabudowane.

- podatków i opłat lokalnych - wprowadzono m.in. możliwość fakultatywnego pobierania przez gminy opłat lokalnych – targowej, miejscowej i uzdrowiskowej,

- procedury dotyczące wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów.
 

Sejm uchwalił ustawę na 92. posiedzeniu w dniu 15 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 maja 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 czerwca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 20 maja 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowejw tej sprawie odbyło się 28 maja 2015 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (17) do ustawy (druk nr 906 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.

8.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy Senat w dniu 12 czerwca 2015 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy.
Druki sejmowe: 3084do 3084do 3084do 308433483348 A
Druki senackie: 901901 A901 B901 C901 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 901.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawao zmianie ustawy – Kodeks wyborczy.

druki sejmowe nr 3084, do druku 3084, 3348, 3348-A

druki senackie nr 901, 901 A, 901 B, 901 C
 

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska Prezydenta RP został upoważniony Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Hubert Łaszkiewicz.
 

Ustawa określa nowe zasady organizacji i przeprowadzania wyborów takie jak m.in.: zobowiązanie komisji obwodowych do podawania w protokołach głosowania przy liczbie głosów nieważnych również przyczyny ich nieważności oraz zapewnienie bezpieczeństwa głosowań poprzez wprowadzenie przezroczystych urn do głosowania i pojedynczych, jednostronnych kart do głosowania. Ponadto ustawa wprowadza 9-cio letnią kadencję dla członków PKW.
 

Sejm uchwalił ustawę na 92. posiedzeniu w dniu 15 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 maja 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 czerwca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 maja 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 28 maja 2015 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (12) do ustawy (druk nr 901 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 8 czerwca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (13) do ustawy (druk nr 901 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.

 

Posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyły się 27 maja i 10 czerwca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (16) do ustawy.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 901 C).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

 

 

9.
Ustawa o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Senat w dniu 12 czerwca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 15 maja 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3027do 302733323332 A
Druki senackie: 900900 A900 B900 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 900.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
druki sejmowe nr 3027, do druku 3027, 3332, 3332-A

druki senackie nr 900, 900 A, 900 B
 

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska Prezydenta RP został upoważniony Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Hubert Łaszkiewicz.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Ustawa dotyczy m.in. wprowadzenia prawnych podstaw ekshumacji i przeniesienia grobu, w sytuacji gdy w wyniku prowadzonych badań naukowych lub w związku ze śledztwem prowadzonym przez prokuratora IPN zostanie ustalone, że pod tym grobem znajduje się miejsce spoczynku ofiar reżimu komunistycznego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 92. posiedzeniu w dniu 15 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 maja 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 czerwca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 maja 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 27 maja 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (6) do ustawy (druk nr 900 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 28 maja 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 900 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.

10.
Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Senat w dniu 12 czerwca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 15 maja 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 32933370
Druki senackie: 909909 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 909.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

druki sejmowe nr 3293, 3370

druki senackie nr 909, 909 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Ustawa wdraża regulacje UE i wprowadza m.in.:

- jednolity sposób obliczania czasu ochrony praw autorskich do utworu muzycznego ze słowami (zostanie wprowadzona taka sama zasada, jak w przypadku utworów współautorskich – czas ochrony będzie liczony od chwili śmierci ostatniego z autorów),

- przepisy, które zapewnią wykonawcom utworów muzycznych odpowiednią ochronę ich praw przez całe życie (okres ochrony artystycznych wykonań utrwalonych na fonogramach zostanie wydłużony – do 70 lat (obecnie jest to 50 lat).
 

Sejm uchwalił ustawę na 92. posiedzeniu w dniu 15 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 maja 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 czerwca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 maja 2015 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 28 maja 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 909 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Lasecki.

11.
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Senat w dniu 12 czerwca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 15 maja 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3292do 3292do 32923360
Druki senackie: 905905 A905 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 905.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

druki sejmowe nr 3292, do druku 3292, 3360

druki senackie nr 905, 905 A, 905 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.
 

Ustawa precyzuje przepisy dotyczące ustalenia wysokości pożyczki, jakiej fundusz pożyczkowy może udzielić przedsiębiorcy. Ponadto wprowadza przepisy na podstawie których będzie możliwe przesuwanie środków z pożyczki między różnymi kategoriami wydatków oraz wprowadzono jasne zasady umorzenia pożyczki przez fundusz pożyczkowy oraz unormowano kwestie przedawnienia pożyczki.
 

Sejm uchwalił ustawę na 92. posiedzeniu w dniu 15 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 maja 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 czerwca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 maja 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 maja 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 905 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 28 maja 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 905 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Martynowski.

12.
Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami Senat w dniu 12 czerwca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 15 maja 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3287do 3287do 32873345
Druki senackie: 903903 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 903.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

druki sejmowe nr 3287, do druku 3287, 3345 

druki senackie nr 903, 903 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Rozwoju.
 

Ustawa zobowiązuje Prezesa GUS do ogłaszania w Monitorze Polskim kwartalnych wskaźników zmian cen nieruchomości. Wskaźniki te mają być ogłaszane odrębnie dla każdego województwa nie później niż w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kwartału, którego dotyczą. W związku z tym waloryzacja zobowiązań i należności obywateli obliczana będzie na podstawie wskaźników zmian cen nieruchomości, tj. powiązana będzie bezpośrednio z sytuacją na rynku nieruchomości, a nie z poziomem inflacji, jak ma to miejsce obecnie.
 

Sejm uchwalił ustawę na 92. posiedzeniu w dniu 15 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 maja 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 czerwca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 maja 2015 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 maja 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 903 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski.

13.
Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane Senat w dniu 12 czerwca 2015 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.
Druki sejmowe: 2493do 2493do 249330403040 A
Druki senackie: 902902 A902 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 902.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane.

druki sejmowe nr 2493, do druku nr 2493, 3040, 3040-A

druki senackie nr 902, 902 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Rozwoju.
 

Ustawa dotyczy wprowadzenia do polskiego systemu prawnego podstawowych wymagań dla obiektów budowlanych określonych w rozporządzeniu PE i Rady UE.
W ustawie określono nowe zasady znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym, przy czym zachowano uproszczoną procedurę znakowania znakiem budowlanym wyrobów wytwarzanych tradycyjnie, na określonym terenie, tzw. regionalnych wyrobów budowlanych. Ponadto nowelizacja reguluje zasady i procedury wydawania, zmiany, przedłużenia terminu ważności oraz uchylania krajowych ocen technicznych oraz wyznacza jednostki upoważnione do ich wydawania.
 

Sejm uchwalił ustawę na 92. posiedzeniu w dniu 15 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 maja 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 czerwca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 maja 2015 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 maja 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 902 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.

14.
Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Senat w dniu 12 czerwca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 15 maja 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 31943340
Druki senackie: 912912 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 912.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

druki sejmowe nr 3194, 3340

druki senackie nr 912, 912 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

 

Ustawa zakłada, iż w postępowaniu nakazowym, w przypadku zawarcia ugody przed sądem pierwszej instancji orzekającym w następstwie skutecznego wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty, pozwany (podmiot wnoszący zarzuty) uzyska zwrot sumy pieniężnej odpowiadającej połowie pobranej opłaty sądowej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 92. posiedzeniu w dniu 15 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 maja 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 czerwca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 maja 2015 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 27 maja 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 912 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kutz.

15.
Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej Senat w dniu 12 czerwca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 15 maja 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3410do 3410do 3410
Druki senackie: 925925 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 925.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej.

druki sejmowe nr 3410, do druku nr 3410

druki senackie nr 925, 925 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa ma na celu umożliwienie prowadzenia przez Służbę Więzienną centrali monitorowania systemu dozoru elektronicznego po dniu 1 lipca 2015r., czyli po wejściu w życie znowelizowanych przepisów Kodeksu karnego wykonawczego określających zasady stosowania dozoru elektronicznego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 93. posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 maja. 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 czerwca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2015 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 10 czerwca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 925 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.

16.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Senat w dniu 12 czerwca 2015 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 3104do druku 31043356
Druki senackie: 920920 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 920.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

druki sejmowe nr 3104, do druku nr 3104, 3356

druki senackie nr 920, 920 A
 

Był to senacki projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Nowelizacja zmierza do zwiększenia ochrony naturalnego prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców w trakcie konfliktów rodzicielskich występujących zarówno w sytuacji rozwodu rodziców, jak i wtedy gdy rodzice nie rozwodzą się ale z różnych względów żyją w rozłączeniu. Proponowana zmiana wyeliminuje także konieczność ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, w sytuacji gdy nie zdołali oni osiągnąć porozumienia co do sposobu jej wykonywania. Sąd będzie mógł ograniczyć władzę rodzicielską o tyle, o ile dobro dziecka będzie za tym przemawiać. Ponadto wprowadza się rozwiązanie, zgodnie z którym w sprawach dotyczących kontaktów z dzieckiem możliwe będzie orzeczenie, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach.
 

Sejm uchwalił ustawę na 93. posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 maja. 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 czerwca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

- Komisji Nauki, Edukacji i Sportuj.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 11 czerwca 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 920 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

17.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Senat w dniu 12 czerwca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Druki senackie: 853853 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 853.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

druki senackie nr 853, 853 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Michał Seweryński.
 

Projektnowelizacji ustawy wprowadza nowe zwolnienie podmiotowe. Zwalnia od podatku od nieruchomości gminę, która jest właścicielem tej nieruchomości,
z zastrzeżeniem, że zwolnienie nie dotyczy nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą oraz, że obejmuje jedynie nieruchomości znajdujące się na terenie gminy właściwej do poboru podatku.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2015 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 10 czerwca 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy (druk nr 853 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.

18.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym Senat w dniu 12 czerwca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
Druki senackie: 740740 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 740.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

druki senackie nr 740, 740 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem upoważniony został senator Andrzej Matusiewicz.
 

Projekt ma na celu doprecyzowanie przepisów regulujących postępowanie z pojazdami usuniętymi z dróg na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym i nieodebranymi z parkingów strzeżonych przez ich właścicieli w ustawowo określonym terminie. Przedstawione propozycje dotyczą m.in. wprowadzenia obowiązku informowania starosty o usunięciu pojazdu oraz określają terminy na złożenie przez starostę wniosku o przepadek pojazdu na rzecz powiatu. Określają również zasady ponoszenia przez właściciela kosztów przechowywania takiego pojazdu, oszacowania wartości, sprzedaży lub zniszczenia jak również odpowiedzialności finansowej powiatu w przypadku niedotrzymania przez starostę ustawowego terminu na złożenie wniosku o przepadek pojazdu na rzecz powiatu.
 

Marszałek Senatu w dniu 22 października 2014 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Wspólne posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyły się 16 grudnia 2014 r i 5 maja 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 740 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.

19.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Kodeks wyborczy Senat w dniu 12 czerwca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Kodeks wyborczy.
Druki senackie: 855855dodruku855 S855 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 855.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Kodeks wyborczy.

druki senackie nr 855, do druku nr 855, 855 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniony został senator Jan Michalski.
 

Projekt umożliwia nadanie statusu miasta na prawach powiatu miastu, które z dniem 31 grudnia 1998 r. przestało być siedzibą wojewody i wobec którego, na wniosek rady miejskiej, odstąpiono wówczas od nadania praw powiatu. Jednocześnie projekt doprecyzowuje Kodeks wyborczy, wskazując jednoznacznie, że jeżeli z powiatu ziemskiego zostaje wyłączony obszar stanowiący część okręgu wyborczego, okręg lub więcej okręgów wyborczych dla wyborów danej rady w celu przywrócenia albo nadania statusu miasta na prawach powiatu, to mandat radnego stale zamieszkałego lub wybranego na tym obszarze wygasa z mocy prawa.

 

Marszałek Senatu w dniu 25 marca  2015 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczejw tej sprawie odbyły się 20 maja i 10 czerwca 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy (druk nr 855 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.

20.
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym Senat w dniu 12 czerwca 2015 r. wprowadził poprawki (28) do ustawy.
Druki sejmowe: 1590do 1590do 1590do 1590do 1590do 159033973397 A
Druki senackie: 915915 A915 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 915.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym.

druki sejmowe nr 1590, do druku nr 1590, 3397, 3397-A

druki senackie nr 915, 915 A

 

Był to prezydencki projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska Prezydenta w toku prac parlamentarnych został upoważniony Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Hubert Łaszkiewicz.

Ustawa na nowo określa całość problematyki organizacji i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa m.in. tworzy warunki służące sprawności orzekania, racjonalizuje tryby rozpoznawania spraw przez Trybunałem, precyzuje kryteria kandydowania na stanowisko sędziego, a także uwzględnia obszerną praktykę orzeczniczą TK.

Sejm uchwalił ustawę na 93. posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 maja. 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 czerwca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 10 czerwca 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (32) do ustawy.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 915 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.

21.
Odwołanie sekretarza Senatu Senat w dniu 12 czerwca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie odwołania sekretarza Senatu.
Druki senackie: 929
Uchwała: 929.pdf
więcej informacji o punkcie

Odwołanie sekretarza Senatu.

druk senacki nr 929

W zwiazku z rezygnacją senatora Tadeusza Kopcia z funkcji sekretarza Senatu, Marszałek Senatu przedstawił wniosek w sprawie odwołania sekretarza Senatu (druk nr 929).

22.
Wybór sekretarza Senatu Senat w dniu 12 czerwca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru sekretarza Senatu.
Druki senackie: 930
Uchwała: 930.pdf
więcej informacji o punkcie

Wybór sekretarza Senatu.

druk senacki nr 930

Senat w dniu 12 czerwca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru sekretarza Senatu.

 

Na stanowisko sekretarza Senatu została zgłoszona kandydatura senatora Norberta Obryckiego i w związku z tymMarszałek Senatu przedstawił wniosek w tej sprawie (druk nr 930).

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito