Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

73. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

15 i 16 kwietnia 2015 r.

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1
retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2
 

1.
Ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych Senat w dniu 16 kwietnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 20 marca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2137do 2137do 2137do 2137234231193119 A
Druki senackie: 858858 A858 B858 C858 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 858.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

druki sejmowe nr 2137, do druku nr 2137, 2342, 3119, 3119-A

druki senackie nr 858, 858 A, 858 B, 858 C
 

Były to senacki i poselski projekty ustaw.
 

Ustawa ma na celu zagwarantowanie pomocy działaczom opozycji demokratycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych w okresie od 1 stycznia 1957 r. do 4 czerwca 1989 r. znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Warunkiem przyznania pomocy będzie uzyskanie przez osobę zainteresowaną statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej oraz spełnienie kryterium dochodowego. Pomoc będzie świadczona w dwóch formach: świadczenia specjalnego oraz pomocy pieniężnej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 89. posiedzeniu w dniu 20 marca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 marca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 kwietnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 8 kwietnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 858 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ireneusz Niewiarowski.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 9 kwietnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 858 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 9 kwietnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 858 C).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

2.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 16 kwietnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1640do 1640do 16401942do 19422286do 22862286 A
Druki senackie: 874874 A874 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 874.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1640, do druku nr 1640, 1942, do druku nr 1942, 2286, do druku nr 2286, 2286-A

druki senackie nr 874, 874 A
 

Jest to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa ma na celu umożliwienie rolnikom nieopodatkowaną i odformalizowaną produkcję i sprzedaż przetworzonych produktów rolnych (np. pieczywa, wędlin, dżemów, kompotów) w niewielkim zakresie. Rozwiązania wprowadzane ustawą otworzą drogę do zrzeszania się rolników produkujących żywność przetworzoną, co przyczyni się do ulepszenia procedur wytwarzania żywności.
 

Sejm uchwalił ustawę na 90. posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 kwietnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 maja 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 kwietnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 14 kwietnia 2015 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 874 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Grzyb.

3.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Senat w dniu 16 kwietnia 2015 r. wprowadził poprawki (31) do ustawy
Druki sejmowe: 1525do 1525do 1525do1525do 1525do 1525do 152532073207 A
Druki senackie: 857857 A857 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 857.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

druki sejmowe nr 1525, do druku 1525, 3207, 3207-A

druki senackie nr 857, 857 A
 

Był to prezydencki projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska Prezydenta RP został upoważniony Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Infrastruktury i Rozwoju.
 

Ustawa zmienia cały pakiet ustaw i ma na celu stworzenie instrumentów prawnych umożliwiających ochronę krajobrazu. Ustawa m.in.:

- porządkuje problem lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych oraz przewiduje wprowadzenie opłaty reklamowej pobieranej od ich posiadaczy,

- upoważnia rady gminy do podjęcia uchwał w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych itp.,

- nakłada na sejmiki województwa obowiązek uchwalenia dla poszczególnych województw audytu krajobrazowego, który ma określić m.in. lokalizacje krajobrazów priorytetowych, parków, rezerwatów przyrody oraz wskazywać zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów.
 

Sejm uchwalił ustawę na 89. posiedzeniu w dniu 20 marca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 marca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 kwietnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Kultury i Środków Przekazu.

 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 8 i 14 kwietnia 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (30) (druk nr 857 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.

4.
Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 16 kwietnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 20 marca 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3147do 3147do 31473216
Druki senackie: 859859 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 859.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3147, do druku 3147, 3216

druki senackie nr 859, 859 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

 

Ustawa wprowadza do krajowego systemu prawnego przepisy unijne dotyczące ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej oraz wprowadza sankcje za nielegalny przywóz do Polski produktów z drewna. Organem monitorującym oraz nadzorującym podmioty wprowadzające do obrotu drewno i jego produkty będzie Inspekcja Ochrony Środowiska. .

Sejm uchwalił ustawę na 89. posiedzeniu w dniu 20 marca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 marca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 kwietnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 8 kwietnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 859 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gorczyca.


 

5.
Ustawa o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Senat w dniu 16 kwietnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 20 marca 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3149do 3149do 3149
Druki senackie: 861861 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 861.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

druki sejmowe nr 3149, do druku 3149, 3213

druki senackie nr 861, 861 A

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa wprowadza rozwiązania, które mają lepiej chronić zdrowie ludzi i środowisko przed szkodliwym wpływem chemikaliów oraz dostosowuje przepisy krajowe w zakresie chemikaliów do przepisów unijnych. Ustawa m.in.:

- wprowadza sankcje za wywóz chemikaliów bez oficjalnej zgody oraz za wprowadzanie do obrotu detergentów oznakowanych tylko w języku obcym lub nie spełniających wymogów dotyczących zawartości fosforanów i innych związków fosforu,

- poszerza katalog zadań Inspektora do spraw Substancji Chemicznych,

- wprowadza rozwiązanie, które umożliwi wstrzymanie obrotu szkodliwą substancją chemiczną, gdy jest to niezgodne z raportem bezpieczeństwa chemicznego, po to aby zapobiec zatruciom produktami chemicznymi, które nie powinny znaleźć się na rynku – gdy nadal brakuje wyraźnego zakazu wprowadzania ich do obrotu.

 

Sejm uchwalił ustawę na 89. posiedzeniu w dniu 20 marca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 marca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 kwietnia 2015 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 8 kwietnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 861 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Górecki.

6.
Ustawa o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli Senat w dniu 16 kwietnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 20 marca 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 257do 2573188
Druki senackie: 860860 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 860.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.

druki sejmowe nr 257, do druku 257, 3188

druki senackie nr 860, 860 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa doprecyzowuje przepisy normujące kompetencję NIK do przetwarzania danych osobowych szczególnie chronionych, które organ ten będzie mógł przetwarzać w związku z postępowaniem kontrolnym. Dane ujawniające poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne oraz dane o kodzie genetycznym, nałogach i życiu seksualnym nie będą mogły być przetwarzane przez NIK.
 

Sejm uchwalił ustawę na 89. posiedzeniu w dniu 20 marca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 marca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 kwietnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 9 kwietnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 860 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.


 

7.
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych dnia 7 października 2014 r. w Warszawie Senat w dniu 16 kwietnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 20 marca 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 31553208
Druki senackie: 862862 A862 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 862.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych dnia 7 października 2014 r. w Warszawie.

druki sejmowe nr 3155 i 3208

druki senackie nr 862, 862 A, 862 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Na mocy ratyfikowanej umowy Polska będzie zobowiązana do przekazywania do USA danych o stanach rachunków podatników amerykańskich oraz uzyskiwanych przez nich dochodach dla celów weryfikacji prawidłowości ich zobowiązań podatkowych. Pierwsze informacje odnoszące się do 2014 r. powinny być przekazane do 30 września 2015 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 89. posiedzeniu w dniu 20 marca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 marca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 kwietnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2015 r. skierował ustawę do:

─ Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─ Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 1 kwietnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 862 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 14 kwietnia 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 862 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Norbert Obrycki.


 

8.
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r. Senat w dniu 16 kwietnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 20 marca 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 31583209
Druki senackie: 863863 A863 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 863.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r.

druki sejmowe nr 3158 i 3209

druki senackie nr 863, 863 A, 863 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Ustawa dotyczy ratyfikowania umowy, która zmierza do utworzenia litewsko-polsko-ukraińskiej jednostki wojskowej o wielkości Brygady, a także określenia podstawowych zasad jej funkcjonowania.
 

Sejm uchwalił ustawę na 89. posiedzeniu w dniu 20 marca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 marca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 kwietnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2015 r. skierował ustawę do:

─ Komisji Obrony Narodowej,

─ Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 9 kwietnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 863 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Klich.
.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 14 kwietnia 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 863 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Obremski.


 

9.
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r. Senat w dniu 16 kwietnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 20 marca 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 31593210
Druki senackie: 864864 A864 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 864.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności  NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r.

druki sejmowe nr 3159 i 3210

druki senackie nr 864, 864 A, 864 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Ustawa dotyczy ratyfikowania umowy, która zmierza do określenia podstawowych zasad funkcjonowania 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Batalion ten jest jednym z trzech batalionów łączności wchodzących w skład struktury dowodzenia NATO.
 

Sejm uchwalił ustawę na 89. posiedzeniu w dniu 20 marca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 marca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 kwietnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Obrony Narodowej,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 9 kwietnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 864 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Lasecki.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 14 kwietnia 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 864 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maciej  Grubski.


 

10.
Ustawa o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Królestwem Niderlandów oraz Republiką Portugalską, ustanawiającego Europejskie Siły Żandarmerii EUROGENDFOR, sporządzonego w Velsen dnia 18 października 2007 r. Senat w dniu 16 kwietnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 20 marca 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 31603211
Druki senackie: 865865 A865 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 865.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Królestwem Niderlandów oraz Republiką Portugalską, ustanawiającego Europejskie Siły Żandarmerii EUROGENDFOR, sporządzonego w Velsen dnia 18 października 2007 r.

druki sejmowe nr 3160 i 3211

druki senackie nr 865, 865 A, 865 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Na mocy ratyfikowanego Traktatu Polska przystąpi do Europejskich Sił Żandarmerii (EUROGENDFOR) co pozwoli na czynny udział we wspólnych działaniach stron Traktatu, nie wyłączając udziału w misjach organizacji, w których Żandarmeria Wojskowa będzie występowała pod flagą EUROGENDFOR na równi z pozostałymi członkami EUROGENDFOR i na zasadach zgodnych z polskim prawem wewnętrznym.
 

Sejm uchwalił ustawę na 89. posiedzeniu w dniu 20 marca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 marca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 kwietnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Obrony Narodowej,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 9 kwietnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 865 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Skurkiewicz.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 14 kwietnia 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 865 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Czudowska.

11.
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Senat w dniu 16 kwietnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 137do 1373111do 311132633263 A
Druki senackie: 870870 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 870.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

druki sejmowe nr 137, do druku nr 137, 3111, do druku nr 3111, 3263, 3263-A

druki senackie nr 870, 870 A
 

Były to poselskie projekty ustaw.
 

Ustawa ma na celu rozszerzenie możliwości odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty całej zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia również na należności finansowane przez ubezpieczonego. Wprowadza się także zmiany związane z ewidencjonowaniem opłaty prolongacyjnej na koncie i subkoncie ubezpieczonego oraz na koncie w otwartym funduszu emerytalnym w celu zabezpieczenia interesu ubezpieczonego i uzyskanie przez niego rekompensaty związanej ze spłatą należności z tytułu składek.
 

Sejm uchwalił ustawę na 90. posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 kwietnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 maja 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 kwietnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 15 kwietnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 870 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

12.
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu Senat w dniu 16 kwietnia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Druki senackie: 849849 S
Uchwała: 849.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

druki senackie nr 849, 849 S
 

Projektuchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Andrzej Misiołek.
 

Zmiana ma na celu rozszerzenie kręgu osób mogących pełnić funkcję sprawozdawcy Komisji Ustawodawczej w przypadku rozpatrzenia przez tę komisję projektu uchwały w sprawie ustanowienia danego roku rokiem osoby, wydarzenia albo związanego z przypadającą w danym roku rocznicą W zamierzeniu projektodawców sprawozdawcą Komisji Ustawodawczej może być także senator niebędący jej członkiem, jeżeli jest on wnioskodawcą projektu uchwały, senatorem popierającym wniosek albo członkiem komisji będącej wnioskodawcą.
 

Marszałek Senatu w dniu 6 marca 2015 r. skierował projekt uchwały do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
 

Posiedzeniekomisjiw tej sprawie odbyło się 19 marca 2015 r. Komisje wnoszą o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek (druk nr 849 S).

Sprawozdawcąkomisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Misiołek.

13.
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Tadeusza Kantora Senat w dniu 16 kwietnia 2015 r. podjął uchwałę w setną rocznicę urodzin Tadeusza Kantora
Druki senackie: 760760 S
Uchwała: 760.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Tadeusza Kantora.

druki senackie nr 760, 760 S

 

Projektuchwały został wniesiony przez senatora Janusza Sepioła.

 

Marszałek Senatu w dniu 6 listopada 2014 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

 

PosiedzenieKomisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 20 listopada 2014 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały w setną rocznicę urodzin Tadeusza Kantora  (druk nr 760 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.

14.
Wyrażenie zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Senat w dniu 16 kwietnia 2015 r. podjął uchwałę i wyraził zgodę na powołanie Edyty Bielak-Jomaa na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Druki sejmowe: 3225do 32253262
Druki senackie: 881
Uchwała: 881.pdf
więcej informacji o punkcie

Wyrażenie zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

druki sejmowe nr 3225, do druku 3225, 3262

druk senacki nr 881
 

Sejm na  90. posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2015 r. powołał na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych panią Edytę Bielak-Jomaa.
 

Uchwała Sejmu w tej sprawie została przekazana do Senatu w dniu 10 kwietnia 2015 r.

15.
Informacja rządu o realizacji pakietu onkologicznego Senat w dniu 16 kwietnia 2015 r. zapoznał się z Informacją
16.
Program prac Komisji Europejskiej na rok 2015 Senat w dniu 16 kwietnia 2015 r. zapoznał się z Programem
Druki senackie: 820
więcej informacji o punkcie

Program prac Komisji Europejskiej na rok 2015.

COM(2014) 910

druk senacki nr 820

 

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 24 lutego 2015 r.
 

Komisja zapoznała się z Programem oraz ze stanowiskiem rządu w tej sprawie.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito