Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

23. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

12 i 13 grudnia 2012 r.

 retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

 retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

 retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

 retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2

 retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.3

1.
Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej Senat w dniu 12 grudnia 2012 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 891do 891
Druki senackie: 255255 A255 B255 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 255.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

druki sejmowe nr 891, do druku 891

druki senackie nr 255, 255 A, 255 B
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Nowelizacja ustawy wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który zakazuje stosowania kryterium płci jako czynnika mającego wpływ na ocenę ryzyka osoby ubezpieczonej. Ustawa ma wejść w życie 21 grudnia 2012 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 27.  posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 listopada  2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 grudnia 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 listopada 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 5 grudnia 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk  nr 255 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 5 grudnia 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk  nr 255 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

2.
Ustawa o odpadach Senat w dniu 12 grudnia 2012 r. wprowadził poprawki (31) do ustawy
Druki sejmowe: 456 cz.1456 cz.2456 cz.3do 456do 456do 456 853do 853853 Ado 853 A
Druki senackie: 249249 dod249 A pop249 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 249.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o odpadach.

druki sejmowe nr 456, do druku 456, 853, 853-A

druki senackie nr 249, do druku nr 249, 249 A – poprawiony, 267 (wniosek komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej)
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Ustawę przygotowano ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa wymogów dyrektywy 2008/98/WE, stanowiącej podstawowy akt prawny dotyczący gospodarki odpadami w UE. Ponieważ wdrożenie dyrektywy wymaga licznych zmian w obowiązujących przepisach przygotowano nową regulację, która zastąpi obowiązującą ustawę z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, określając obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie nimi, a także organów administracji publicznej. Ustawa wprowadza nowe definicje oraz wskazuje zasady dokonywania klasyfikacji odpadów i postępowania z nimi.

 

Sejm uchwalił ustawę na 27.  posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 listopada  2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 grudnia 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 27 listopada 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (26) (druk nr 249 A-poprawiony).

Jednocześnie komisje dostrzegły potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i przedstawiły wniosek o podjecie inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 267).

Sprawozdawcą komisji oraz wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.

 

3.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Senat w dniu 12 grudnia 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Druki senackie: 267267 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 267.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

druk senacki nr 267

 

Podczas rozpatrywania uchwalonej przez Sejm na 27. posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r. ustawy o odpadach Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Środowiska dostrzegły potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i przedstawiły wniosek o podjecie inicjatywy ustawodawczej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 267).

W przedstawionej zgodnie z art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu inicjatywie ustawodawczej (druk nr 267) komisje proponują wprowadzenie rozwiązań umożliwiających gminom racjonalną i elastyczną politykę w zakresie ustalania opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i gospodarowania tymi odpadami.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.

4.
Ustawa - Prawo pocztowe Senat w dniu 12 grudnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 801do 801do 801890do 890890 A
Druki senackie: 254254 A254 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 254.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa - Prawo pocztowe.

druki sejmowe nr 801, do druku 801, 890, do druku 890, 890-A

druki senackie nr 254, 254 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Administracji i Cyfryzacji.
 

Ustawa określa zasady funkcjonowania zliberalizowanego rynku usług pocztowych. Do najważniejszych zmian należą:

- likwidacja obszaru zastrzeżonego w ramach usług powszechnych,

- wprowadzenie nowej, rozłącznej definicji usługi pocztowej,

- uzyskiwanie uprawnień operatorskich na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych,

- dostęp do usługi powszechnej ma być zapewniony przez wyznaczenie operatora pocztowego, który ma świadczyć usługi w obrocie krajowym i zagranicznym,

- określenie zakresu przedmiotowego usług powszechnych i sposobu ich świadczenia,

- stosowanie optymalnej metody finansowania kosztu netto wynikającego z obowiązku świadczenia usług powszechnych nałożonego na operatora wyznaczonego,

- ustalenia zasad dostępu operatorów pocztowych do sieci pocztowej i elementów infrastruktury pocztowej,

- zapewnienie niezbędnej interoperacyjności w warunkach świadczenia pojedynczej usługi przez kilku operatorów (np. jeden przyjmuje przesyłki, drugi je sortuje, przemieszcza i doręcza),

- wzmocnienie ochrony konsumentów,

- rozszerzenie uprawnień regulacyjnych prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej stosownie do potrzeb rynku pocztowego funkcjonującego w warunkach konkurencyjnych.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 27.  posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 listopada  2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 grudnia 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 listopada 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 5 grudnia 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 254 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.

5.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego Senat w dniu 12 grudnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 834do 834888do 888 A
Druki senackie: 251251 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 251.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego.

druki sejmowe nr 834, 888, 888-A

druki senackie nr 251, 251 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa ma na celu wyeliminowanie z systemu prawnego rozwiązań, które nakazują, bądź dopuszczają rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem tylko dlatego, że osiągnął on wiek emerytalny. Regulacja ma dotyczyć m.in.: nauczycieli (zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela), mianowanych urzędników państwowych, inspektorów kontroli skarbowej, mianowanych kontrolerów NIK, komorników sądowych i egzekucji, ekspertów ds. patentów, kuratorów sądowych, radców Prokuratorii Generalnej, pracowników mianowanych Państwowej Inspekcji Pracy, urzędników służby cywilnej i funkcjonariuszy Służby Celnej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 27.  posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 listopada  2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 grudnia 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 listopada 2012 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 4 grudnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 251 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.

6.
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Senat w dniu 12 grudnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 7 grudnia 2012 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 893do 893do 893930do 930
Druki senackie: 263263 A263 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 263.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

druki sejmowe nr 893, do druku nr 893, 930, do druku nr 930

druki senackie nr 263, 263 A, 263 B
 

Jest to senacki projekt ustawy.
 

Ustawa wydłuża o 24 miesiące termin na dostosowanie się niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych do nowych wymogów określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 grudnia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 stycznia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 grudnia 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 263 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Anna Aksamit.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 263 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Obremski.

7.
Ustawa o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. Senat w dniu 13 grudnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 7 grudnia 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 919931
Druki senackie: 264264 A264 B264 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 264.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

druki sejmowe nr 919, 931

druki senackie nr 264, 264 A, 264 B
 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa przyjmuje analogiczne rozwiązania w zakresie wysokości i sposobu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników również na rok 2013.
 

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 grudnia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 stycznia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 grudnia 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Zdrowia,

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 11 grudnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 264 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 264 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Konopka.

8.
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 13 grudnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 7 grudnia 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 918934do 934
Druki senackie: 262262 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 262.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 918, 934, do druku nr 934

druki senackie nr 262, 262 A
 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu:

- ułatwienie i przyspieszenie obiegu dokumentów między sądami powszechnymi a Krajowym Rejestrem Karnym przez zastąpienie dotychczas wykorzystywanych tradycyjnych dokumentów papierowych, przesyłanych pocztą, ich elektronicznymi odpowiednikami, przekazywanymi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,

- zapewnienie możliwości komunikowania się systemów teleinformatycznych Krajowego Rejestru Sądowego i Krajowego Rejestru Karnego zarówno na etapie dokonywania wpisu podmiotu do KRS, jak i następnych wpisów dotyczących zmian w składzie organów tego podmiotu oraz możliwości informowania przez KRK o skazaniu osoby już wpisanej do KRS w zakresie określonym m.in. w art. 18 §2 Kodeksu spółek handlowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 grudnia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 stycznia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 grudnia 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 11 grudnia 2012.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 262 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

9.
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Senat w dniu 13 grudnia 2012 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 759889do 889889 A
Druki senackie: 253253 A253 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 253.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

druki sejmowe nr  759, 889, 889-A

druki senackie nr 253, 253 A, 253 B
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Celem nowelizacji jest wprowadzenie terminu, w którym powinna być wydana decyzja ustalająca wysokość odszkodowania, w razie gdy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Ponadto projektodawcy proponują, aby w takiej sytuacji osobom uprawnionym do otrzymania odszkodowania wypłacano, na ich wniosek, zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji o odszkodowaniu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 27.  posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 listopada  2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 grudnia 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 listopada 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 4 grudnia 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 253 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 5 grudnia 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 253 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.

10.
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług Senat w dniu 13 grudnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 12 grudnia 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 927959do 959959 Ado 959 Ado 959 A
Druki senackie: 268268 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 268.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

druki sejmowe nr 927, 959, 959-A

druki senackie nr 268, 268 A
 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa ma na celu zmianę ustawy o finansach publicznych w zakresie odnoszącym się do przepisów regulujących stosowanie procedur ostrożnościowych i sanacyjnych. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług stanowi konsekwencję dokonania ww. zmian. Proponowane zmiany zakładają wprowadzenie regulacji dotyczących niestosowania w określonych sytuacjach ograniczeń wynikających z przekroczenia przez relację państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto progu 50% lub 55%.
 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 grudnia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 stycznia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 12 grudnia 2012 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 13 grudnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 268 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Sitarz.

11.
Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym Senat w dniu 13 grudnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 729 cz.1729 cz.2do 729do 729do 729852852 A
Druki senackie: 248248 A248 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 248.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

druki sejmowe nr 729, do druku 729, 852, 852-A

druki senackie nr 248, 248 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Nowelizacja ma na celu wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy UCITS IV. Ustawa wprowadza m.in. ramy prawne dla transgranicznych połączeń funduszy inwestycyjnych otwartych oraz zmianę obowiązujących zasad połączeń krajowych funduszy inwestycyjnych - obowiązywać będą jednolite przepisy określające wymogi dotyczące udzielenia zezwolenia, jak i zasad łączenia funduszy inwestycyjnych, a także precyzujące informacje, które przy tej okazji muszą być udostępniane inwestorom.
 

Sejm uchwalił ustawę na 27.  posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 listopada  2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 grudnia 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 listopada 2012 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyły się 28 listopada i 5 grudnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 248 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Kopeć.

12.
Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia 9 września 2009 r., podpisanego w Oslo dnia 5 lipca 2012 r. Senat w dniu 13 grudnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 16 listopada 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 818855
Druki senackie: 245245 A245 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 245.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia 9 września 2009 r., podpisanego w Oslo dnia 5 lipca 2012 r.

druki sejmowe nr 818, 855

druki senackie nr 245, 245 A, 245 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Finansów.
 

Ratyfikowany ustawą Protokół dotyczy opodatkowania wszystkich marynarzy uzyskujących dochody w relacjach polsko-norweskich z tytułu wykonywania pracy najemnej w transporcie międzynarodowym na pokładach statków morskich według tych samych zasad, niezależnie od miejsca rejestracji statków oraz uzupełnia zapisy w sprawie metod unikania podwójnego podatkowania.
 

Sejm uchwalił ustawę na 26.  posiedzeniu w dniu 16 listopada 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 listopada 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 grudnia 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 21 listopada 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 27 listopada 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 245 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Anna Aksamit.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 28 listopada 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 245 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Cioch.

13.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych Senat w dniu 13 grudnia 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych.
Druki senackie: 191191 S191 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 191.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawyo zmianie ustawy o usługach płatniczych.

druki senackie nr 191, 191 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Leszek Czarnobaj.
 

Podstawowym celem projektu jest ustawowe określenie maksymalnej stawki opłaty interchange tj. należności pobieranej przez bank, który wydał kartę, od agenta rozliczeniowego przy każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej. Ponadto projekt zakłada wyeliminowanie mechanizmów, które ograniczają konkurencję na rynku usług obsługi transakcji dokonywanych w ramach zapłaty za pomocą kart płatniczych (rynku kartowym).
 

Marszałek Senatu w dniu 4 października 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyły się 7 i 8 listopada 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy  (druk  nr 191 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.

14.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Senat w dniu 13 grudnia 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Druki senackie: 120120 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 120.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

druki senackie nr 120, 120 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Robert Mamątow.
 

Projekt przewiduje przyznanie prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w niektóre leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego tzw. żołnierzom górnikom (czyli byłym żołnierzom, którzy w okresie PRL-u w ramach zastępczej służby wojskowej byli przymusowo kierowani do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania rud uranu i batalionach budowlanych).
 

Marszałek Senatu w dniu 16 maja 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Zdrowia.

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyły się w dniach 24 lipca, 17 października oraz 27 listopada 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 120 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Piechota

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito