Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

20. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

8 i 9 listopada 2012 r.

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2.

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1.

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2.
 


 

1.
Ustawa o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r. enat w dniu 9 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 24 października 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 803813
Druki senackie: 223223 A223 B223 C
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 223.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.
 

druki sejmowe nr 803, 813

druki senackie nr 223, 223 A, 223 B, 223 C
 

Był to pilny rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Gospodarki.
 

Dzięki przystąpieniu do EAK Polska w znacznie większym stopniu niż dotychczas będzie mogła uczestniczyć gospodarczo w rozwoju europejskiego sektora kosmicznego i wykorzystywać możliwości oferowane przez nowoczesne technologie stwarzane przez ten sektor i na jego potrzeby. Rada Ministrów uznała projekt za pilny w celu umożliwienia uczestnictwa Polski jako członka EAK – z prawem głosu w podejmowanych rozstrzygnięciach – w odbywającym się w dniach 19-21 listopada 2012 r. posiedzeniu Rady Agencji, na którym zapadną decyzje o kierunkach działalności i poziomie finansowania Agencji na kolejne 3 lata.
 

Sejm uchwalił ustawę na 24. posiedzeniu w dniu 24 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 listopada 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 października 2012 r. skierował ustawę do:

- Komisji Gospodarki Narodowej,

- Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

- Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 7 listopada 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy  bez poprawek  (druk  nr 223 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się
7 listopada 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustaw bez poprawek  (druk  nr 223 B).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 7 listopada 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy  bez poprawek  (druk  nr 223 C).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maciej Grubski.

 

2.
Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji Senat w dniu 9 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 12 października 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 693do 693728728 A
Druki senackie: 209209 A209 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 209.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

druki sejmowe nr 693, do druku nr 693, 728, 728-A

druki senackie nr 209, 209 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Administracji i Cyfryzacji.
 

Ustawa wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektywy 2010/13/WE o audiowizualnych usługach medialnych. Wprowadza ona definicję nowych terminów: audiowizualna usługa medialna na żądanie i publiczne udostępnianie audiowizualnej usługi medialnej na żądanie. W ustawie zmodyfikowano również definicję usługi medialnej, audycji, dostawcy usługi medialnej, programu i dostarczania usługi medialnej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 12 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 listopada 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 października 2012 r. skierował ustawę do;
 -Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 24 października 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 209 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andżelika Możdżanowska.

3.
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 9 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 24 października 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 715do 715do 715do 715do 715do 715776
Druki senackie: 224224 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 224.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 715, do druku nr 715, 776

druki senackie nr 224, 224 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa implementuje przepisy unijne, dotyczące przede wszystkim przepływu informacji i współpracy między Komisją Nadzoru Finansowego (polskim organem nadzoru) a Europejskimi Urzędami Nadzoru (tworzącymi Europejski System Nadzoru Finansowego – ESNF). Nowelizacja przewiduje zobowiązanie KNF do współpracy zarówno w kwestiach szczegółowych, tj. do powiadamia właściwego urzędu europejskiego o niektórych podejmowanych działaniach (w szczególności o wydanych albo cofniętych zezwoleniach dotyczących wykonywania działalności na rynku finansowym), jak również do ogólnego współdziałania z ESNF.
 

Sejm uchwalił ustawę na 24. posiedzeniu w dniu 24 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 listopada 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 października 2012 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 7 listopada 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy  bez poprawek  (druk  nr 224 A ).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Sitarz.

 

4.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 9 listopada 2012 r. wprowadził poprawki (20) do uchwały.
Druki sejmowe: 627 cz.1627 cz.2do 627do 627do 627do 627do 627730730 Ado 730 A
Druki senackie: 216216 A216 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 216.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.
 

druki sejmowe nr 627, do druku nr 627, 730, 730-A, do druku nr 730-A

druki senackie nr 216, 216 A

Był to rządowy projekt ustawy. 
 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Administracji i Cyfryzacji.

Nowelizacja ustawy ma na celu dostosowanie prawa polskiego do uregulowań unijnych, usunięcie przepisów, które powodują w praktyce trudności i wątpliwości interpretacyjne oraz zmianę przepisów stanowiących barierę inwestycyjną w dziedzinie telekomunikacji. W ustawie zaproponowano m.in.: rozwiązania zwiększające uprawnienia abonentów
i użytkowników; wprowadzenie możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie elektronicznej; wprowadzenie rozwiązań chroniących abonentów przed zaniżaniem rzeczywistej prędkości transmisji danych z Internetu w stosunku do tej określonej w umowie; nałożenie na dostawców usług telefonicznych obowiązku świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych itd.; optymalizację obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz usprawnienie regulacji rynku telekomunikacyjnego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 12 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 listopada 2012 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 października 2012 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Ponadto Marszałek Senatu w dniu 18 października 2012 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 24 października 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (11)  (druk  nr 216 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.

5.
Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy Senat w dniu 9 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 12 października 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 603do 603748
Druki senackie: 213213 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 213.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę
- Kodeks wyborczy.

druki sejmowe nr 603, do druku nr 603, 748

druki senackie nr 213, 213 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

Ustawa ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa utrzymuje stosowanie „starych” przepisów wyborczych do kadencji organów samorządu terytorialnego, w trakcie której weszła w życie ustawa - Kodeks wyborczy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 12 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 listopada 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 października 2012 r. skierował ustawę do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 18 października 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy  bez poprawek (druk  nr 213 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.

6.
Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej Senat w dniu 9 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 10 października 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 592do 592661661 A
Druki senackie: 200200 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 200.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej.

druki sejmowe nr 592, do druku nr 592, 661, 661-A

druki senackie nr 200, 200 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.
 

W ustawie proponuje się uchylenie przepisów, które utrudniają uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu audytora efektywności energetycznej. W myśl ustawy audyt będzie mogła wykonać osoba, która nie musiałaby już potwierdzać kwalifikacji ustawowych na drodze administracyjnej, tj. przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jednak zgodnie z nowymi przepisami, audyt dla niektórych przedsięwzięć (np. urządzeń elektroenergetycznych w elektrowniach) będzie mógł być sporządzany jedynie przez osoby posiadające kwalifikacje do eksploatacji sieci, urządzeń lub instalacji, potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne, działające na podstawie Prawa energetycznego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 10 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 listopada 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 października 2012 r. skierował ustawę do:
- Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 24 października 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 200 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.

7.
Ustawa o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 9 listopada 2012 r. wprowadził poprawki (4) do uchwały.
Druki sejmowe: 717do 717do 717793793 A
Druki senackie: 225225 A225 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 225.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 717, do druku nr 717, 793, 793-A

druki senackie nr 225, 225 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Ustawa implementuje przepisy unijne, dotyczące gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego. Zmienia m.in. niektóre definicje ustawowe (w tym definicję obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych), doprecyzowuje przepisy dotyczące programu gospodarowania odpadami wydobywczymi, a także reguluje kwestie udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 24. posiedzeniu w dniu 24 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 listopada 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 października 2012 r. skierował ustawę do:

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Środowiska.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 30 października 2012 r.

Komisje wnoszą  o wprowadzenie poprawek do ustawy (4)  (druk  nr 225 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.

8.
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 9 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 10 października 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 376 cz.1376 cz.2do 376do 376do 376711711 A
Druki senackie: 199199 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 199.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 376, do druku nr 376, 711, 711-A

druki senackie nr 199, 199 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 

Nowelizacja ustawy związana jest z koniecznością implementacji do prawa polskiego dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów
 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 10 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 listopada 2012 r
.

Marszałek Senatu w dniu 10 października 2012 r. skierował ustawę do:
- Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 24 października 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 199 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski.

 

9.
Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego Senat w dniu 9 listopada 2012 r. wprowadził poprawki (3) do uchwały.
Druki sejmowe: 297do 297do 297735735 A
Druki senackie: 214214 A214 B214 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 214.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.

druki sejmowe nr 297, do druku nr 297, 735, 735-A

druki senackie nr 214, 214 A, 214 B

 

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Ustawa ma na celu przede wszystkim wprowadzenie zmian dotyczących podległości wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego mają podlegać zarządowi województwa, a nie jak to jest obecnie – sejmikowi województwa.

 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 12 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 listopada 2012 r.


Marszałek Senatu w dniu 16 października 2012 r. skierował ustawę do:

- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 24 października 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy  (druk nr 214 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Grzyb.

Mniejszości komisji przedstawiły wnioski:

- o odrzucenieustawy  (druk nr 214 A),

- o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 214 A).

Sprawozdawcą wniosku mniejszości komisji o odrzucenie ustawy na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski, natomiast sprawozdawcą wniosku mniejszości o wprowadzenie poprawki do ustawy –senator Andrzej Grzyb.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 30 października 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk  nr 214 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.

10.
Ustawa o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych Senat w dniu 9 listopada 2012 r. wprowadził poprawki (2) do uchwały.
Druki sejmowe: 637do 637do 637709
Druki senackie: 195195 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 195.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.

druki sejmowe nr 637, do druku nr 637, 709

druki senackie nr 195, 195 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.
 

Celem nowelizacji ustawy jest odmiejscowienie wydawania dokumentów paszportowych, uproszczenie zasad wydawania drugiego paszportu oraz poszerzenie katalogu przypadków, w których mogą być wydawane paszporty tymczasowe. W ustawie określono, że organem właściwym do wydania paszportu jest wojewoda, do którego wpłynął wniosek, a nie jak dotychczas wojewoda właściwy ze względu na miejsce zameldowania danej osoby. Ponadto w ustawie zaproponowano możliwość wydawania paszportu tymczasowego w udokumentowanych, nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.
 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 10 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 listopada 2012 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 października 2012 r. skierował ustawę do:
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 16 października 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3)  (druk  nr 195 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andżelika Możdżanowska.

11.
Ustawa o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy - Kodeks morski Senat w dniu 9 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 12 października 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 663do 663749
Druki senackie: 212212 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 212.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy - Kodeks morski.

druki sejmowe nr 663, do druku nr 663, 749

druki senackie nr 212, 212 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej.
 

Ustawa uchyla nieaktualny dekret z dnia 6 września 1951 r. Ponadto, zmienia przepis Kodeksu morskiego dotyczący wydobywania zatopionego mienia w rejonach ważnych dla obronności kraju.
 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 12 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 listopada 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 października 2012 r. skierował ustawę do:
- Komisji Obrony Narodowej.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 16 października 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 212 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Sławomir Preiss.

12.
Ustawa o ratyfikacji Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia 18 września 1997 r. Senat w dniu 9 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 10 października 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 508681
Druki senackie: 201201 A201 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 201.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia 18 września 1997 r.

druki sejmowe nr 508, 681

druki senackie nr 201, 201 A, 201 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Obrony Narodowej.

Celem Konwencji jest całkowite wyeliminowanie z arsenałów wojskowych min przeciwpiechotnych oraz wprowadzenie bezwzględnego zakazu ich użycia na polu walki.
 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 10 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 listopada 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 października 2012 r. skierował ustawę do:

- Komisji Spraw Zagranicznych,

- Komisji Obrony Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 16 października 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 201 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Klich.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 16 października 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 201 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Klich.

13.
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. Senat w dniu 9 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 10 października 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 634712
Druki senackie: 204204 A204 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 204.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. 

druki sejmowe nr 634, 712

druki senackie nr 204, 204 A, 204 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni: Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Umowa ma na celu zapewnienie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego między oboma państwami. Jako zasady koordynacji obu systemów przyjęto: zasadę równego traktowania, zasadę zachowania praw nabytych (eksportu świadczeń) oraz zasadę sumowania okresów ubezpieczenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 10 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 listopada 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 października 2012 r. skierował ustawę do:

- Komisji Spraw Zagranicznych,

- Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 16 października 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 204 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 25 października 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 204 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.

14.
Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku Senat w dniu 9 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 10 października 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 490700
Druki senackie: 202202 A202 B202 C
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 202.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku.

druki sejmowe nr 490, 700

druki senackie nr 202, 202 A, 202 B,202 C
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni: Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Edukacji Narodowej.
 

Zmiana zakresu obowiązywania Konwencji o prawach dziecka ma polegać na wycofaniu przez Polskę zastrzeżeń do art. 7 i art. 38 Konwencji. Zastrzeżenia te miały na celu uniknięcie dowolnych interpretacji warunku realizacji prawa dziecka (szczególnie przysposobionego) do poznania swoich rodziców. Obecnie prawo polskie w pełni gwarantuje to prawo dziecka, również dzieciom przysposobionym. Ponadto prawo polskie w pełni realizuje postanowienia art. 38 Konwencji, zawierające zobowiązanie do powstrzymania się od rekrutowania do sił zbrojnych osób, które nie osiągnęły wieku
15 lat.
 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 10 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 listopada 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 października 2012 r. skierował ustawę do:

- Komisji Spraw Zagranicznych,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 16 października 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 202 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 16 października 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 202 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Czudowska.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 25 października 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 202 C).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Chybicka.

15.
Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego dnia 25 maja 2000 r. w Nowym Jorku Senat w dniu 9 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 10 października 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 491701
Druki senackie: 203203 A203 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 203.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego dnia 25 maja 2000 r. w Nowym Jorku.

druki sejmowe nr 491, 701

druki senackie nr 203, 203 A, 203 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni: Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Edukacji Narodowej.
 

Protokół zabrania rekrutowania osób poniżej osiemnastego roku życia w szeregi armii oraz przewiduje, że osoby poniżej osiemnastego roku życia nie mogą brać udziału w bezpośrednich działaniach zbrojnych. Podniesienie dolnej granicy wieku ochotniczego wstępowania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z 17 do 18 lat nastąpiło już w 2005 r. Obecnie na gruncie polskiego ustawodawstwa do odbycia obowiązkowej i ochotniczej zasadniczej służby wojskowej mogą zostać powołane wyłącznie osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia. W związku z tym istnieje konieczność zmiany treści deklaracji do Protokołu fakultatywnego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 10 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 listopada 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 października 2012 r. skierował ustawę do:

- Komisji Spraw Zagranicznych,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 16 października 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 203 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 16 października 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 203 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Czudowska.

16.
Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r. Senat w dniu 9 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 10 października 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 671704
Druki senackie: 205205 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 205.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r.

druki sejmowe nr 671, 704

druki senackie nr 205, 205 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni: Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Finansów.
 

Celem podpisania Protokołu do Konwencji z 1995 r. jest usunięcie zapisów prowadzących do nieopodatkowania pewnych kategorii dochodów, a także nowe uregulowanie szeregu kwestii technicznych, wypływających ze stosowania umowy w zmienionej sytuacji gospodarczej i politycznej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 10 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 listopada 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 października 2012 r. skierował ustawę do:

- Komisji Spraw Zagranicznych,

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 października 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 205 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Norbert Obrycki.

 

17.
Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisanych w Ottawie dnia 14 maja 2012 r. Senat w dniu 9 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 10 października 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 672705
Druki senackie: 206206 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 206.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisanych w Ottawie dnia 14 maja 2012 r.

druki sejmowe nr 672, 705

druki senackie nr 206, 206 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni: Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Finansów.
 

Celem podpisania nowej Konwencji (obowiązująca dotychczas została podpisana w 1987 r.) jest dostosowanie uregulowań prawnych do zmienionej, po 1989 r., sytuacji międzynarodowej Polski oraz współczesnych warunków gospodarczych. Jako obowiązującą metodę w kwestii unikania podwójnego opodatkowania przyjęto w Konwencji metodę wyłączenia z progresją, a w odniesieniu do dywidend, odsetek, należności licencyjnych i zysków majątkowych – metodę zaliczenia proporcjonalnego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 10 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 listopada 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 października 2012 r. skierował ustawę do:

- Komisji Spraw Zagranicznych,

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 października 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 206 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.

18.
Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r., podpisanego w Reykjaviku dnia 16 maja 2012 r. Senat w dniu 9 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 10 października 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 673706
Druki senackie: 207207 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 207.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r., podpisanego w Reykjaviku dnia 16 maja 2012 r.

druki sejmowe nr 673, 706

druki senackie nr 207, 207 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni: Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Finansów.
 

Protokół ma na celu doprowadzenie do zmiany stosowanej w obowiązującej Umowie metody unikania podwójnego opodatkowania dochodów osiąganych przez rezydentów polskich ze źródeł położonych na terytorium Republiki Islandii, z metody proporcjonalnego odliczenia na metodę wyłączenia z progresją.
 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 10 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 listopada 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 października 2012 r. skierował ustawę do:

- Komisji Spraw Zagranicznych,

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 października 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 207 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając.

19.
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką San Marino o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w San Marino dnia 31 marca 2012 r. Senat w dniu 9 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 10 października 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 726753
Druki senackie: 215215 A
Uchwała: 215.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką San Marino o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w San Marino dnia 31 marca 2012 r.

druki sejmowe nr 726, 753

druki senackie nr 215, 215 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni: Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Finansów.
 

Jest to pierwsza umowa o wymianie informacji podatkowych między Polską a San Marino. Została opracowana w oparciu o Modelową Umowę OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych. W przypadku Polski umowa dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług. Natomiast w przypadku San Marino będzie to ogólny podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od spółek i od indywidualnej działalności gospodarczej oraz podatek od importowanych dóbr przeznaczonych do wewnętrznej konsumpcji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 12 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 listopada 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 października 2012 r. skierował ustawę do:

- Komisji Spraw Zagranicznych,

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 października 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 215 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Sitarz.

 

20.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Senat w dniu 9 listopada 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Druki senackie: 222222 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 222.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

druki senackie nr 222, 222 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Mieczysław Augustyn.
 

Projekt ustawy wydłuża o 24 miesiące termin na dostosowanie się niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych do nowych wymogów określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 8 listopada 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk  nr 222 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

21.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Podczas debaty w dniu 8 listopada 2012 r. zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji.
Druki senackie: 188188 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

druki senackie nr 188, 188 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Bohdan Paszkowski.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy zmierza do określenia w upoważnieniu ustawowym wytycznych dotyczących wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień. W projekcie zaproponowano, aby opłata ta nie mogła być wyższa niż 350 zł i aby zapewniała pokrycie całkowitych kosztów pobytu jednej osoby w izbie, wyliczonych na podstawie aktualnych kosztów działalności placówki. Na podstawie tych wytycznych konkretną wysokość opłaty będą ustalały samorządy.

Marszałek Senatu w dniu 3 października 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 7 listopada 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 188 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.

22.
Drugie czytanie projektu uchwały w dziesiątą rocznicę patronowania Polsce przez św. Andrzeja Bobolę Senat w dniu 9 listopada 2012 r. podjął uchwałę w 10. rocznicę ogłoszenia św. Andrzeja Boboli patronem Polski.
Druki senackie: 121121 S
Uchwała: 121.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w dziesiątą rocznicę patronowania Polsce przez św. Andrzeja Bobolę.

druki senackie nr 121, 121 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Kazimierz Jaworski.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 maja 2012 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 13 czerwca 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 121 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

23.
Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 70-rocznicy powołania do służby „Zawiszy” Szarych Szeregów Senat w dniu 9 listopada 2012 r. podjął uchwałę z okazji 70. rocznicy powołania do służby „Zawiszy” Szarych Szeregów.
Druki senackie: 221221 S
Uchwała: 221.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 70-rocznicy powołania do służby „Zawiszy” Szarych Szeregów.

druki senackie nr 221, 221 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez senatora Kazimierza Wiatra.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 października 2012 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 7 listopada 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 221 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

24.
Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2011 roku. Senat w dniu 9 listopada 2012 r. zapoznał się z Informacją z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2011 roku.
Druki senackie: 137
więcej informacji o punkcie

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2011 roku.

druk senacki nr 137

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 12 czerwca 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 czerwca 2012 r. skierował informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Komisja na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2012 r. wysłuchała Informacji i poinformowała o tym Marszałka Senatu.

25.
Zmiany w składzie komisji senackich Senat w dniu 9 listopada 2012 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich – druk nr 227. Senat w dniu 9 listopada 2012 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich – druk nr 228.
Druki senackie: 227228
Uchwała: 227.pdf 228.pdf
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackich.

druki  senackie  nr 227, 228
 

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Misiołek.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito