Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

66. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

3 i 4 grudnia 2014 r.

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.3

1.
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego Senat w dniu 3 grudnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego
Druki senackie: 758758 S
Uchwała: 758.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego.

druki senackie nr 758, 758 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem upoważniony został senator Janusz Sepioł.

Marszałek Senatu w dniu 6 listopada 2014 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 20 listopada 2014 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 758 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.

2.
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 4 grudnia 2014 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy
Druki sejmowe: 2734do 2734do 2734do 2734do 2734do 27342822do 28222822 A
Druki senackie: 762762 A762 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 762.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2734, do druku 2734, 2822, do druku 2822, 2822-A

druki senackie nr 762, 762 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Przedstawiona ustawa dostosowuje przepisy krajowe dotyczące krótkiej sprzedaży (tzn. strategii inwestycyjnych polegających na sprzedaży papierów wartościowych niebędących własnością sprzedającego, które to transakcje zawierane są w celu zarabiania na spadkach kursów papierów wartościowych) do rozwiązań przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego. Ustawa zakłada również zakończenie procesu wdrażania do prawa krajowego rozwiązań przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 79. posiedzeniu w dniu 7 listopada 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 listopada 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 grudnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 12 listopada 2014 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyły się 18 i 19 listopada 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 762 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

3.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej Senat w dniu 4 grudnia 2014 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 2854do 2854do 2854do 28542915do 2915
Druki senackie: 774774 A774 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 774.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

druki sejmowe nr 2854, do druku nr 2854, 2915

druki  senackie nr 774, 774 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa ma na celu dopełnienie projektu ustawy budżetowej na rok 2015 przyjętego przez Radę Ministrów. Przede wszystkim dotyczy on „zamrożenia” wynagrodzeń w sektorze publicznym na poziomie z lat ubiegłych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 80. posiedzeniu w dniu 28 listopada 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 listopada 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 grudnia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 listopada 2014 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji w tej sprawie odbyło się 2 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 774 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.
 

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (9) do ustawy (druk nr 774 A).

Sprawozdawcą mniejszości  Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Cioch.

4.
Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych Senat w dniu 4 grudnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2860do 2860do 2860do 28602887do 2887
Druki senackie: 777777 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 777.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych.

druki sejmowe nr 2860, do druku nr 2860, 2887, do druku nr 2887

druki senackie nr 777, 777 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu obniżenie maksymalnej ustawowej stawki opłaty interchange dla krajowych transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu kart płatniczych. Ma to ograniczyć negatywne skutki wejścia w życie nowych zasad regulujących świadczenie usługi transgranicznego rozliczania transakcji kartami płatniczymi (tzw. acquiringu) na terytorium UE.
 

 

Sejm uchwalił ustawę na 80. posiedzeniu w dniu 28 listopada 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 listopada 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 grudnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 listopada 2014 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji w tej sprawie odbyło się 2 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 777 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

5.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Senat w dniu 4 grudnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2792do 2792do 2792do 27922886
Druki senackie: 776776 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 776.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

druki sejmowe nr 2792, do druku nr 2792, 2886

druki senackie nr 776, 776 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa ma na celu wprowadzenie zwolnienia pojazdów sanitarnych z opodatkowania podatkiem akcyzowym, pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych i jakościowych określonych w Polskich Normach.
 

 

Sejm uchwalił ustawę na 80. posiedzeniu w dniu 28 listopada 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 listopada 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 grudnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 listopada 2014 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji w tej sprawie odbyło się 2 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 776 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.

6.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 4 grudnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2841do 2841do 2841do 2841do 28412866do 2866
Druki senackie: 779779 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 779.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2841, do druku nr 2841, 2866, do druku nr 2866

druki senackie nr 779, 779 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa ma na celu ułatwienie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez rozszerzenie możliwości zawiązania, zmiany i rozwiązania takich spółek przy wykorzystaniu wzorców udostępnionych w systemie teleinformatycznym.
 

 

Sejm uchwalił ustawę na 80. posiedzeniu w dniu 28 listopada 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 listopada 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 grudnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 listopada 2014 r. skierował ustawę do

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 2 grudnia 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 779 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.

7.
Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Senat w dniu 4 grudnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 28532889
Druki senackie: 783783 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 783.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

druki sejmowe nr 2853, 2889

druki senackie nr 783, 783 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa ma na celu zapewnienie ciągłości udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym oraz zamierzającym zatrudnić osoby niepełnosprawne poprzez dostosowanie przepisów ustawy do rozporządzenia Komisji UE uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym. Ustawa m.in. rozszerza krąg osób niepełnosprawnych, w związku z zatrudnieniem których pracodawca będzie mógł otrzymać zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto ustawa wprowadza zmianę w zakresie uzyskania pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych. Otrzymanie miesięcznego dofinansowania na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego będzie zależało od wzrostu zatrudnienia ogółem.
 

Sejm uchwalił ustawę na 80. posiedzeniu w dniu 28 listopada 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 listopada 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 grudnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 listopada 2014 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji w tej sprawie odbyło się  2 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 783 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Kogut.

8.
Ustawa o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym Senat w dniu 4 grudnia 2014 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki sejmowe: 2492do 2492do 24922843do 2843
Druki senackie: 763763 A763 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 763.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym.

druki sejmowe nr 2492, do druku nr 2492, 2843, do druku nr 2843

druki senackie nr 763, 763 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa ma na celu wprowadzenie ułatwień dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną, upoważnionych jednostek certyfikujących oraz organów administracji publicznej odpowiedzialnych za ten sektor rolnictwa. Zaproponowane zmiany dotyczą m.in.:

·         uproszczeń związanych z przekazywaniem przez jednostki certyfikujące Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych danych dotyczących kontrolowanych producentów,

·         ujednolicenia systemu raportowania,

·         doprecyzowania obowiązków Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno--Spożywczych w zakresie sprawowania kontroli nad producentami ekologicznymi kontrolowanymi przez jednostkę certyfikującą, której cofnięto w części lub w całości upoważnienie do przeprowadzania kontroli w rolnictwie ekologicznym,

·         wprowadzenia mechanizmu przekazywania przez jednostki certyfikujące informacji o producencie ekologicznym przechodzącym pod kontrolę innej jednostki,

·         wprowadzenia dla Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych możliwości wstrzymania naboru nowych zgłoszeń działalności w rolnictwie ekologicznym,

·         wprowadzenia upoważnienia dla ministra właściwego do spraw rolnictwa do wydania rozporządzenia mającego na celu ustanowienie generalnego pozwolenia na zastosowanie niektórych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej,

·         dostępu do danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla Głównego Inspektora Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz upoważnionych jednostek certyfikujących,

·         uproszczenia egzaminów na inspektora rolnictwa ekologicznego
 

Sejm uchwalił ustawę na 79. posiedzeniu w dniu 7 listopada 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 listopada 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 grudnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 12 listopada 2014 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyła się 20 listopada 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 763 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Konopka.

9.
Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Senat w dniu 4 grudnia 2014 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 2418do 2418do 24182836
Druki senackie: 764764 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 764.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

druki sejmowe nr 2418, do druku nr 2418, 2836

druki senackie nr 764, 764 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.
 

Przedstawione rozwiązania przewidują złagodzenie obowiązków nałożonych na przedsiębiorców wprowadzających towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących oznaczenia takiego produktu. Zmiany umożliwią m.in. fakultatywne oznaczenie produktu firmą przedsiębiorcy występującego jako wytwórca lub wyznaczony przedstawiciel wytwórcy, lub importer, lub inny przedsiębiorca uczestniczący w obrocie, jeżeli jego działanie może wpływać na właściwości produktu związane z jego bezpieczeństwem. Przedsiębiorca z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) będzie mógł oznaczyć produkt adresem jego firmy znajdującej się na tym terytorium. Ponadto proponuje się wyłączenie obowiązku oznaczania informacją umożliwiającą identyfikację towaru w przypadku, gdy w sposób oczywisty przeznaczenie towaru będzie wynikało z istoty towaru, zapewniającej nabywcy świadomy wybór towaru.

 

Sejm uchwalił ustawę na 79. posiedzeniu w dniu 7 listopada 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 listopada 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 grudnia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 12 listopada 2014 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 19 listopada 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 764 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.

10.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych Senat w dniu 4 grudnia 2014 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy
Druki sejmowe: 2775do 2775do 27752780do 2780
Druki senackie: 765765 A765 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 765.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych.

druki sejmowe nr 2775, do druku nr 2775, 2780, do druku nr 2780

druki senackie nr 765, 765 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Przedstawione rozwiązania zakładają wprowadzenie koncesji na obrót węglem kamiennym zarówno w kraju, jak i z zagranicą. Celem uregulowania tej sfery działalności gospodarczej jest wyeliminowanie z rynku nieuczciwych  sprzedawców oferujących klientom towar inny niż zadeklarowany. Podmiotem wydającym koncesję ma być Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Zgodnie z zaproponowanymi rozwiązaniami o koncesję będzie mógł ubiegać się wnioskodawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), który dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi oraz ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności.

 

Sejm uchwalił ustawę na 79. posiedzeniu w dniu 7 listopada 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 listopada 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 grudnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 12 listopada 2014 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 19 listopada 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy.

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 765 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Martynowski.

11.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw Senat w dniu 4 grudnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
Druki senackie: 704704 S704 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 704.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw.

druki senackie nr 704, 704 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem upoważniony został senator Michał Seweryński.
 

Celem projektu jest poszerzenie zakresu podmiotowegoustawy, usunięcie lub zmiana przepisów niejasnych, sprzecznych z wiążącym Polskę prawem międzynarodowym, dodanie unormowań, które podwyższą maksymalną kwotę kompensaty, umożliwią domaganie się zaliczki na poczet koniecznych wydatków bieżących, wydłużą termin do składania wniosku o wypłatę kompensaty, wprowadzą prawo występowania o wypłatę kompensaty osobie, pod której pieczą pozostaje ofiara przestępstwa oraz poprzez zmianę właściwości miejscowej organu orzekającego i organu pomocniczego uproszczą dochodzenie kompensat osobom poszkodowanym przestępstwem.
 

Marszałek Senatu w dniu 5 sierpnia 2014 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się  listopada 2014 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 704 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

12.
Drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę urodzin Stanisława Dygata Senat w dniu 4 grudnia 2014 r. podjął uchwałę w setną rocznicę urodzin Stanisława Dygata
Druki senackie: 770770 S
Uchwała: 770.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę urodzin Stanisława Dygata.

druki senackie nr 770, 770 S

 

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Kultury i Środków Przekazu.

 

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem upoważniony został senator Ryszard Bonisławski.
 

Marszałek Senatu w dniu 20 listopada 2014 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 20 listopada 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie projektu bez poprawek (druk nr 770 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Szewiński.

13.
Ustawa o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r. Senat w dniu 4 grudnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 28332869
Druki senackie: 781781 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 781.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r.

druki sejmowe nr 2833, 2869

druki senackie nr 781,781 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.
 

Układ ma na celu promowanie stopniowego zbliżania się stron w oparciu o wspólne wartości, zapewnianie pogłębionego dialogu politycznego, zachowanie i wzmacnianie pokoju i stabilizacji zarówno na poziomie regionalnym, jak i międzynarodowym. Stowarzyszenie stworzy także warunki sprzyjające pogłębionym stosunkom gospodarczym i handlowym, prowadzącym do stopniowego dostępu Ukrainy do części rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Dzięki układowi pogłębiona zostanie również współpraca w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa w celu wzmocnienia praworządności oraz poszanowania praw człowieka.

 

Sejm uchwalił ustawę na 80. posiedzeniu w dniu 28 listopada 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 listopada 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 grudnia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 listopada 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Spraw Zagranicznych,

─  Komisji Spraw Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Spraw Unii Europejskiejw tej sprawie odbyło się 2 grudnia 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 781 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Klich.

 

14.
Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 4 grudnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2856do 2856do 28562911do 2911
Druki senackie: 778778 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 778.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2856, do druku nr 2856, 2911, do druku nr 2911

druki senackie nr 778, 778 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.
 

Ustawa ma na celu m.in.:

·           określenie przesłanek złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia;

·           wprowadzenie możliwości cofnięcia zezwolenia na wniosek przedsiębiorcy;

·           wprowadzenia do składu rady nadzorczej spółek zarządzających strefami przedstawiciela Ministra Finansów w miejsce przedstawiciela wojewody;

·           uporządkowanie zasad kontroli przedsiębiorców.
 

 

Sejm uchwalił ustawę na 80. posiedzeniu w dniu 28 listopada 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 listopada 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 grudnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 listopada 2014 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji w tej sprawie odbyło się 2 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 778 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito