Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

60. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

6 i 7 sierpnia 2014 r.

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2

1.
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki sejmowe: 2184do 21842597do 2597
Druki senackie: 694694 A694 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 694.pdf
więcej informacji o punkcie

1) Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.

druki sejmowe nr 2184, do druku nr 2184, 2597, do druku nr  2597, 2597-A

druki senackie nr 694, 694 A

 

Był to poselski projekt ustawy. 

 

Ustawa ma na celu wprowadzenie zmian w uregulowaniach dotyczących sankcjonowania naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd drogami krajowym. Zaproponowane zmiany dążą m.in. do uproszczenia i wprowadzenia bardziej przejrzystych zasad odpowiedzialności administracyjnej użytkowników dróg popełniających te naruszenia.

 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 25 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 sierpnia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 694 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Andrzej Owczarek.
 

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawki (druk nr 694 A).

Sprawozdawcą mniejszościkomisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Martynowski.

2.
Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
Druki sejmowe: 2444do 2444do 2444do 2444do 24442621
Druki senackie: 697697 A697 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 697.pdf
więcej informacji o punkcie

2) Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków.

druki sejmowe nr 2444, do druku  nr 2444, 2621, do druku nr 2621, 2621-A

druki senackie nr 697, 697 A

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Rozwoju.

 

Ustawa stanowi transpozycję postanowień unijnych z zakresu charakterystyki energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji
w budynkach. Efektem proponowanych regulacji ma być poprawa efektywności energetycznej budynków przez rozszerzenie i udoskonalenie systemu certyfikacji energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji.

 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 25 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 sierpnia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2014 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (7) do ustawy (druk nr 697 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.

3.
Ustawa o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
Druki sejmowe: 2244do 2244do 2244do 22442522do 25222522 A
Druki senackie: 683683 A pop683 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 683.pdf
więcej informacji o punkcie

3) Ustawa o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2244, do druku nr 2244, 2522, do druku nr 2522, 2522-A

druki senackie nr 683, 683 A-poprawiony

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

 

Głównymcelem zmiany jest uszczelnienie systemu gospodarowania zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami. Ponadto zmiany doprecyzowują przepisy ustawy w celu uzyskania pełnej zgodności z przepisami unijnymi. Proponowane zmiany przewidują ułatwienia dla małych producentów  wprowadzających na rynek niewielkie ilości baterii i akumulatorów. W określonych przypadkach przedsiębiorcy będą zwolnieni z części obowiązków ustawowych polegających m.in na osiąganiu wymaganych poziomów zbierania, uiszczania opłaty produktowej, organizowania i finansowania zbierania, składania wykazu zakładów przetwarzania.

 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 11 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 sierpnia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 15 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2014 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 683 A-poprawiony).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.

4.
Ustawa o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 25 lipca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2480do 2480do 2480do 24802602do 2602
Druki senackie: 692692 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 692.pdf
więcej informacji o punkcie

4) Ustawa o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

druki sejmowe nr 2480, do druku nr 2480, 2602, do druku nr 2602

druki senackie nr 692, 692 A

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister  Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ustawa jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego i ma na celu pominięcie wymogu faktycznego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej osób ubiegających się o przyznanie renty socjalnej.

 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 25 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 sierpnia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2014 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 692 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

5.
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 25 lipca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2532do 2532do 2532do 2532do 2532do 25322532 A2630do 2630
Druki senackie: 696696 A696 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 696.pdf
więcej informacji o punkcie

5) Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2532, do druku nr 2532, 2532-A, 2630, do druku nr 2630, 2630-A, do druku nr 2630-A

druki senackie nr 696, 696 A

 

Był to poselski projekt ustawy. 

 

Nowelizacja ustawy zmierza do poprawy funkcjonowania rozwiązań systemowych oraz poprawy funkcjonowania procedur adopcyjnych. Ustawa dotyczy m.in. rezygnacji z udziału sądu w wyborze formy pieczy zastępczej, w której dziecko zostanie umieszczone i powierzenia tego obowiązku staroście.

.

 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 25 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 sierpnia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło  się 30 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 696 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

 

6.
Ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 25 lipca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2351do 2351do 2351do 2351do 23512590do 2590
Druki senackie: 693693 A693 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 693.pdf
więcej informacji o punkcie

6) Ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym.

druki sejmowe nr 2351, do druku  nr 2351, 2590, do druku nr 2590, 2590-A

druki senackie nr 693, 693 A

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister  Finansów.

 

Ustawa ma na celu zagwarantowanie odpowiedniego udziału Skarbu Państwa
w dochodach z eksploatacji złóż. Instrumentami fiskalnymi służącymi do osiągnięcia tego celu będą: podatek od wydobycia niektórych kopalin, specjalny podatek węglowodorowy, podatek CIT, opłaty eksploatacyjne, podatek od nieruchomości. Nowo projektowany system ciężarów fiskalnych będzie obejmował wszystkich przedsiębiorców działających w sektorze węglowodorów – nie tylko nowych koncesjonariuszy, ale też i przedsiębiorców prowadzących już obecnie działalność wydobywczą, w tym polskie podmioty, np. PGNiG.

 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 25 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 sierpnia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 5 sierpnia 2014 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 693 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.

7.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 25 lipca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2507do 2507do 2507do 25072625do 2625
Druki senackie: 695695 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 695.pdf
więcej informacji o punkcie

7) Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy –  Ordynacja podatkowa.

druki sejmowe nr 2507, do druku nr 2507, 2625, do druku nr 2625  

druki senackie nr 695, 695 A

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Ustawa ma na celu implementację dyrektyw Rady. Proponowane zmiany wprowadzają opodatkowanie podatkiem VAT usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami w miejscu ich konsumpcji, w państwach członkowskich, w których podatnicy ci nie mają siedziby działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatek VAT od tych usług będzie przypisany państwu członkowskiemu Unii Europejskiej, w którym odbiorca usług (konsument) jest zlokalizowany. Ponadto nowelizacja dostosowuje zakres podmiotowy ustawy o podatku VAT do zmiany statusu prawnego francuskiego terytorium Majotty w świetle zmiany statusu tego terytorium wobec UE.

 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 25 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 sierpnia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 5 sierpnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 695 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.

8.
Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. wprowadził poprawki (41) do ustawy.
Druki sejmowe: 2287do 2287do 2287do 2287do 2287do 22872438do 2438
Druki senackie: 702702 A702 B702 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 702.pdf
więcej informacji o punkcie

8) Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej.

druki sejmowe nr 2287, do druku nr 2287, 2438, do druku nr 2438

druki senackie nr 702, 702 A, 702 B
 

Był to poselski projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.

 

Ustawa ma na celu utworzenie, będącej państwową osobą prawną i podległej Prezesowi Rady Ministrów, Polskiej Agencji Kosmicznej. Agencja ma realizować zadania państwa w zakresie badania przestrzeni kosmicznej i ich wykorzystania w rozwoju technologii kosmicznych i satelitarnych oraz ich zastosowania dla celów użytkowych, przemysłowych, obronnych i bezpieczeństwa państwa oraz naukowych w ramach programów narodowych i współpracy międzynarodowej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 25 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 sierpnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej

─  Komisji Obrony Narodowej

─  Komisji Ustawodawczej

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2014 r.  

Kolejne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 5 sierpnia 2014 r.   

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (41) do ustawy (druk nr 702 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.


 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 5 sierpnia 2014 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (41) do ustawy (druk nr 702 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.

9.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
Druki sejmowe: 2131do 2131do 2131do 2131do 2131do 21312593do 2593
Druki senackie: 698698 A698 B698 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 698.pdf
więcej informacji o punkcie

9) Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

druki sejmowe nr 2131, do druku nr 2131, 2593, do druku nr 2593, 2593-A, do druku nr 2593-A

druki senackie 698, 698 A, 698 B
 

Był to poselski projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Nowelizacja ustawy dotyczy tzw. protokołu elektronicznego, czyli protokołu sporządzanego za pomocą urządzeń utrwalających dźwięk albo obraz i dźwięk. Ustawa zawiera zmiany co do treści protokołu pisemnego sporządzanego wraz z zapisem elektronicznym (tzw. protokołu skróconego), transkrypcji, sporządzania uzasadnienia wyroku wydanego przez sąd drugiej instancji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 25 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 sierpnia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2014 r.  

Komisja nie zakończyła prac nad ustawą.

Kolejne posiedzenie Komisji w tej sprawie odbyło się 5 sierpnia 2014 r.   

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (9) do ustawy (druk nr 698 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2014 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (10) do ustawy (druk nr 698 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.

10.
Ustawa o petycjach Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2135do 2135do 21352455do 24552455 Ado 2455 A
Druki senackie: 686686 A686 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 686.pdf
więcej informacji o punkcie

10) Ustawa o petycjach.

druki sejmowe nr 2135, do druku nr 2135, 2455, do druku nr 2455, 2455-A, do druku nr 2455-A

druki senackie nr 686, 686 A, 686 B

 

Był to senacki projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Administracji i Cyfryzacji.

 

Ustawa ma na celu wypełnienie obowiązku dostosowania ustawodawstwa zwykłego do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, to jest do określonego w art. 63 obowiązku ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji. Ustawa określa podmioty uprawnione do wniesienia petycji, formę złożenia petycji, sposób postępowania oraz właściwość organów w sprawach dotyczących petycji.

 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 11 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 sierpnia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 15 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawcza,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 686 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 686 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

11.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 25 lipca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2248do 2248
Druki senackie: 699699 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 699.pdf
więcej informacji o punkcie

11) Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe.

druki sejmowe nr 2248, do druku nr 2248, 2559

druki senackie nr 699, 699 A
 

Był to senacki projekt ustawy. 

 

Ustawa przenosi regulacje dotyczące podmiotów uprawnionych do kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej do ustawy – Prawo atomowe, bez zmiany ich treści.

 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 25 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 sierpnia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Zdrowia
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2014 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 699 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Chybicka.

12.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. wprowadził poprawki (15) do ustawy.
Druki sejmowe: 1076do 1076do 10761226do 1226do 12261335do 1335do 13351653do 1653do 1653do 165326382638 Ado 2638 A
Druki senackie: 701701 A701 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 701.pdf
więcej informacji o punkcie

12) Ustawa o zmianie ustawy  –  Prawo zamówień publicznych

druki sejmowe nr 1076, do druku nr 1076, 1226, do druku nr 1226, 1335, do druku nr 1335, 1653, do druku nr 1635, 2638, 2638-A, do druku  nr 2638-A

druki senackie nr 701, 701 A

 

Były to poselskie projekty ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

 

Ustawa ma na celu m.in. wprowadzenie kryterium „innowacyjności proponowanych rozwiązań” w procesie oceny składanych ofert,  stworzenie dodatkowych gwarancji służących zapewnieniu, że podmiot wykonujący zamówienie publiczne wykona je terminowo  oraz zgodnie z oczekiwanymi przez zamawiającego standardami, zwiększenie możliwości dla małych i średnich przedsiębiorców do ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego,  podniesienie progu od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych  

 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 25 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 sierpnia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2014 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (14 ) do ustawy (druk nr 701 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.

13.
Ustawa o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r. Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 25 lipca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 25142577
Druki senackie: 700700 A700 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 700.pdf
więcej informacji o punkcie

13) Ustawa o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r.

druki sejmowe nr 2514, 2577

druki senackie 700, 700 A, 700 B

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki oraz Minister Spraw Zagranicznych.

 

Celem ustawy jest zapewnienie Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej m.in. osobowości prawnej oraz zdolności do czynności prawnych, a także przywilejów
o charakterze majątkowym oraz w zakresie prowadzenia oficjalnej korespondencji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 25 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 sierpnia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Spraw Zagranicznych

─  Komisji Gospodarki Narodowej
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2014 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 700 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski.

.

PosiedzenieKomisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 5 sierpnia 2014 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 700 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Anna Aksamit.

14.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.
Druki senackie: 641641 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 641.pdf
więcej informacji o punkcie

14) Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy kuratorach sądowych.

druki senackie nr 641, 641 S

 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem upoważniony został senator Michał Seweryński.

 

Celem projektu ustawy jest rozszerzenie kręgu podmiotów, spośród których kuratorzy sądowi mają prawo ustanowienia obrońców wedle ich wyboru,
w postępowaniu dyscyplinarnym. Zaproponowano, aby poza kuratorami zawodowymi w katalogu znaleźli się także adwokaci oraz radcowie prawni.

 

 Marszałek Senatu w dniu  22 maja 2014 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 

 

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 2 lipca 2014 r. 

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy (druk nr 641 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.

15.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. odrzucił projekt ustawy i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.
Druki senackie: 578578 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

15) Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

druki senackie nr  578, 578 S

 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator  Robert Mamątow.

 

Projekt ma na celu przyznanie nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia praktycznego uprawnienia do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

 

Marszałek Senatu w dniu 27 lutego 2014 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Wspólne posiedzenia Komisji Ustawodawczej,  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyły się 23 kwietnia,
2 oraz 3 lipca 2014 r. 

Komisje wnoszą o odrzucenie projektu ustawy (druk nr 578 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Szewiński.

16.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Druki senackie: 651651 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 651.pdf
więcej informacji o punkcie

16) Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

druki senackie nr 651, 651 S

 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem upoważniony został senator Jan Filip Libicki.

 

Celem projektu ustawy jest doprecyzowanie i zmiana niektórych przepisów ustawy o rehabilitacji. Projektowane zmiany polegają m.in na umożliwieniu umarzania, rozkładania na raty bądź odraczania terminu spłaty należności pieniężnych dotyczących zwrotu pomocy udzielonej w formie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą będą mogły ubiegać się o refundację składek pod warunkiem opłacenia tych składek przed dniem złożenia wniosku za okres, którego składki dotyczą.

 

Marszałek Senatu w dniu 6 czerwca 2014 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2014 r. 

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 651 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Filip Libicki.

17.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Druki senackie: 642642 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 642.pdf
więcej informacji o punkcie

17) Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

druki senackie nr 642, 642 S

 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Andrzej Matusiewicz.

 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

 

Celem projektu ustawy jest uregulowanie sposobu ustalania wysokości wkładu oraz zwracanej wartości wkładu w przypadku, gdy lokal mieszkalny nie podlega zbyciu
w drodze przetargu. Dotychczas kwestie te regulowały spółdzielnie w swoich statutach.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2014 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Gospodarki Narodowej,

─ Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się  23 lipca 2014 r. 

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 642 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Andrzej Matusiewicz.

18.
Wyrażenie zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. podjął uchwałę i wyraził zgodę na powołanie Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Druki sejmowe: 25492576
Druki senackie: 703
Uchwała: 703.pdf
więcej informacji o punkcie

18) Wyrażenie zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

druki sejmowe nr 2549, 2576 

druk senacki nr 703

19.
Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2014 r. (przewodnictwo Grecji w Radzie Unii Europejskiej) Senat w dniu 6 sierpnia 2014 r. zapoznał się z Informacją.
Druki senackie: 681
więcej informacji o punkcie

19) Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2014 r. (przewodnictwo Grecji w Radzie Unii Europejskiej).

druk senacki nr 681
 

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 5 sierpnia 2014 r.

20.
Informacja Ministra Administracji i Cyfryzacji o realizacji Rządowego Programu Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2011–2016 oraz podejmowanych działaniach mających chronić przed inwigilacją najważniejsze osoby w państwie Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. zapoznał się z Informacją.
21.
Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. odrzucił projekt ustawy i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.
Druki senackie: 555555 S555 X
więcej informacji o punkcie

21) Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

druki senackie nr 555, 555 S, 555 X
 

Projekt przewiduje przyznanie osobom, pobierającym emeryturę lub rentę w wysokości nie przekraczającej kwoty najniższej emerytury oraz które ukończyły 75 rok życia, prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
 

Senat po przeprowadzeniu na 59. posiedzeniu drugiego czytania skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Zdrowia,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

─  oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2014 r.

Komisje poparły wniosek o odrzucenie projektu ustawy (druk  nr 555 X).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.

22.
Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.
Druki senackie: 615615 S615 X615 do
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia OE-219materiał porównawczy
Uchwała: 615.pdf
więcej informacji o punkcie

22) Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

druki senackie nr 615, 615 S, 615 X
 

Projekt ustawy przewiduje obowiązek sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jako uzupełnienie wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie województwa. Plany inwestycyjne powinny być uszczegółowieniem i uzupełnieniem wojewódzkich planów gospodarki odpadami, poprzez wskazanie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, które powinny zostać wybudowane w województwie.
 

Senat po przeprowadzeniu na 56. posiedzeniu drugiego czytania skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─ Komisji Środowiska,

─ Komisji Ustawodawczej.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Środowiska oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 3 lipca 2014 r.

Komisje poparły wnioski zgłoszone podczas drugiego czytania o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 615 X).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gorczyca.

23.
Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Druki senackie: 652652 S652 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 652.pdf
więcej informacji o punkcie

23) Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

druki senackie nr 652, 652 S, 652 X
 

Senat po przeprowadzeniu na 59. posiedzeniu drugiego czytania skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 5 sierpnia 2014 r. 

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały (druk nr 652X).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito