Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

59. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

23 i 24 lipca 2014 r.

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2

 

1.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego Senat w dniu 24 lipca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2014do 2014do 2014do 20142433
Druki senackie: 669669 A669 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 669.pdf
więcej informacji o punkcie

1. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

druki sejmowe nr 2014, do druku nr 2014, 2433

druki senackie nr 669, 669 A, 669 B


Był to poselski projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu wprowadzenie przepisów wyłączających spod egzekucji sądowej przedmioty niezbędne dłużnikowi ze względu na niepełnosprawność jego lub członków jego rodziny.
 

Sejm uchwalił ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 czerwca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 10 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 669 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 17 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 669 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

2.
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Senat w dniu 24 lipca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2094 cz. I2094 cz. IIdo 2094do 2094do 20942459do 2459
Druki senackie: 671671 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 671_2.pdf
więcej informacji o punkcie

2. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2094, do druku nr 2094, 2459, do druku nr 2459

druki senackie nr 671, 671 A


 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu modyfikację funkcjonowania „zasady jednego okienka” (miejsca składania przez przedsiębiorcę całości dokumentacji stanowiącej podstawę do rozpoczęcia działalności). Ustawa zmierza m.in. do:

- objęciem „zasadą jednego okienka” szerszego niż dotychczas kręgu podmiotów podlegających wpisowi do KRS;

- zagwarantowanie możliwości faktycznego prowadzenia działalności niezwłocznie pod dokonaniu wpisu do KRS;

- uproszczenie działania sądów rejestrowych;

- uproszczenie i zautomatyzowanie procedur nadawania NIP i numeru identyfikacyjnego REGON.
 

Sejm uchwalił ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 czerwca 2014 r. skierował ustawę Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 17 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 671 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.

3.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Senat w dniu 24 lipca 2014 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
Druki sejmowe: 2265do 2265do 2265do 2265do 22652474do 2474
Druki senackie: 670670 A670 B 670 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 670.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

druki sejmowe nr 2265, do druku nr 2265, 2474, do druku nr 2474

druki senackie nr 670, 670 A, 670 B

 

Był to poselski projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

 

Ustawa zmierza do redukcji barier w dostępie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do postępowania upadłościowego (tzw. upadłości konsumenckiej). W szczególności ustawa usuwa ograniczenie polegające na możliwości prowadzenia takiego postępowania tylko wobec dłużników, których niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności. Ponadto ustawa eliminuje barierę kosztów postępowania poprzez wprowadzenie zasady, że gdy majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania to koszty te tymczasowo pokrywa Skarb Państwa.

 

Sejm uchwalił ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 30 czerwca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 16 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 670 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 17 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (8) do ustawy (druk nr 670 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.

 

4.
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 24 lipca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 22 lipca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2505do 25052589do 25892589 A
Druki senackie: 688688 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 688.pdf
więcej informacji o punkcie

4.Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2505, do druku 2505, 2589, do druku 2589

druki senackie nr 688, 688 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa ma na celu poprawę dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów. Przedmiotowa regulacja dotyczy w szczególności trzech obszarów tj. poprawy standardu opieki nad pacjentem onkologicznym, poprawy zarządzania listami oczekujących na świadczenia zdrowotne i  zarządzania procesem zawierania umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawy funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu  22 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  21 sierpnia 2014 r.
 

 Marszałek Senatu w dniu  22 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2014 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 688 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.

Mniejszość Komisji wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 688 A).

Sprawozdawcąmniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Czudowska.

5.
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 24 lipca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 22 lipca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2504do 2504do 2504do 250425882588 A
Druki senackie: 689689 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 689.pdf
więcej informacji o punkcie

5.Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2504, do druku 2504, 2588

druki senackie nr 689, 689 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Zgodnie z projektowanymi zmianami, pielęgniarki i położne będą uprawnione do samodzielnego udzielania – w określonym zakresie – świadczeń diagnostycznych 
i leczniczych. Rozszerzenie uprawnień obejmie tylko pielęgniarki i położne z wyższym wykształceniem, posiadające niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie ordynacji leków.
 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu  22 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 sierpnia 2014 r.
 

 Marszałek Senatu w dniu  22 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 689 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.

Mniejszość Komisji wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 689 A).

Sprawozdawcąmniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.

6.
Ustawa o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia Senat w dniu 24 lipca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 22 lipca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2503do 2503do 250325872587 A
Druki senackie: 690690 A690 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 690.pdf
więcej informacji o punkcie

6.Ustawa o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia.

druki sejmowe nr 2503, do druku 2503, 2587

druki senackie nr 690, 690 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa ma na celu wzmocnienie roli konsultantów jako doradców ministra i wojewodów. Wprowadzone zostają przepisy, których właściwe stosowanie zapewni przejrzystość wykonywania zadań przez konsultanta. Nowelizacja zakłada, że konsultantem w ochronie zdrowia będzie specjalista z określonej dziedziny medycyny, farmacji lub innej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, dający rękojmię należytego wykonywania zadań konsultanta.
 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu  22 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 sierpnia 2014 r.
 

 Marszałek Senatu w dniu  22 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2014 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 690 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  .

Mniejszość Komisji wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 690 A).

Sprawozdawcąmniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gogacz.

7.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 24 lipca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2085 cz.12085 cz.22471do 24712471 A
Druki senackie: 682682 A682 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 682.pdf
więcej informacji o punkcie

7.Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2085, do druku nr 2085, 2471, do druku 2471, 2471-A

druki senackie nr 682, 682 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 

Ustawa ma na celu m.in.:

- ułatwienie dostępu do studiów wyższych osobom dojrzałym w ramach uczenia się przez całe życie;

- zapewnienie lepszej jakości kształcenia przy uwzględnieniu autonomii programowej uczelni;

- dostosowanie funkcjonowania uczelni do skutków niżu demograficznego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 11 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 sierpnia 2014 r.
 

 Marszałek Senatu w dniu 15 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2014 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 682 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Górecki.

8.
Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 24 lipca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1381do 1381do 1381do 1381do 13812192do 2192do 2192do 2192do 21922462do 2462
Druki senackie: 672672 A672 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 672.pdf
więcej informacji o punkcie

8. Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1381,do druku nr 1381, 2192, do druku nr 2192, 2462, do druku nr 2462

druki senackie nr 672, 672 A, 672 B
 

Były to poselski oraz rządowy projekty ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych
 

Ustawa zmierza do utworzenia nowej jednostki organizacyjnej Policji –  Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), o ogólnokrajowym zasięgu działania, w miejsce obecnego Centralnego Biura Śledczego, stanowiącego komórkę organizacyjną Komendy Głównej Policji. Komendant CBŚP będzie podlegać Komendantowi Głównemu Policji i na jego wniosek będzie powoływany (odwoływany) przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Zgodnie z projektem CBŚP ma być jednostką organizacyjną służby śledczej Policji i o ten rodzaj służb rozszerza się katalog rodzajów służb wchodzących w skład Policji. Projekt ustawy ma także na celu zwiększenie efektywności prowadzenia przez Policję poszukiwań osób zaginionych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 czerwca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 16 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 672 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Słoń.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 17 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 672 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Świeykowski.

 

9.
Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015” Senat w dniu 24 lipca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2410do 2410do 2410do 24102461
Druki senackie: 673673 A673 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 673.pdf
więcej informacji o punkcie

9. Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015”.

druki sejmowe nr 2410, do druku nr 2410, 2461

druki senackie nr 673, 673 A, 673 B

 

Był to poselski projekt ustawy. 

Ustawa ma na celu wydłużenie realizacji programu o dwa lata oraz obniżenie wartości kosztorysowej objętych nim zadań inwestycyjnych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 30 czerwca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 673 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 673 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Wiatr.

 


 

10.
Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015. Senat w dniu 24 lipca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 252925852585 Ado 2585 A
Druki senackie: 685685 A685 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 685.pdf
więcej informacji o punkcie

10. Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015.

druki sejmowe nr 2529, 2585, 2585-A, do druku 2585-A

druki senackie 685, 685 A, 685 B
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Celem ustawy  jest wprowadzenie przepisu prawa, umożliwiającego odroczenie spłat ratalnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu  wcześniej przejętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2015 r. Projektowany przepis obejmuje Kampanię Węglową S.A oraz Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.
 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 11 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 sierpnia 2014 r.
 

 Marszałek Senatu w dniu 15 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 16 lipca 2014 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 685 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2014 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 685 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

11.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 24 lipca 2014 r. wprowadził poprawki (25) do ustawy.
Druki sejmowe: 2330do 2330do 2330do 2330do 2330do 2330do 23302456
Druki senackie: 668668 A668 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 668.pdf
więcej informacji o punkcie

11. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2330, do druku nr 2330, 2456

druki senackie nr 668, 668 A

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Ustawa ma na celu przede wszystkim zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony tzw. rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych. Zostanie to osiągnięte poprzez opodatkowanie dochodów z kontrolowanych spółek zagranicznych. Ponadto nowelizacja zawiera rozwiązania doprecyzowujące już istniejące regulacje.

 

Sejm uchwalił ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 30 czerwca 2014 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (17) do ustawy (druk nr 668 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.

12.
Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 Senat w dniu 24 lipca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2450do 2450do 2450do 2450do 2450do 2450do 24502497do 24972497 Ado 2497 A
Druki senackie: 684684 A684 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 684.pdf
więcej informacji o punkcie

12. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

druki sejmowe nr 2450, do druku 2450, 2497, do druku 2497, 2497-A, do druku 2497-A

druki senackie nr 684, 684 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Rozwoju.
 

Głównym celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, które będą podstawą dla realizacji umowy partnerstwa, w tym wdrażania programów dotyczących polityki spójności w nowej unijnej perspektywie finansowej w latach 2014-2020. Ponadto ustawa będzie regulować m.in. zasady wyboru projektów i procedurę odwoławczą związaną z realizacją programów operacyjnych; wprowadzenie nowych instrumentów realizacji polityki spójności w zakresie rozwoju terytorialnego; kwestie finansowe związane np. z rozliczeniami z Komisją Europejską.
 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 11 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 sierpnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 15 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Unii Europejskiej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  w tej sprawie odbyło się 23 lipca 2014 r. 

Komisja wnoszą o wprowadzenie poprawek (14) do ustawy (druk nr 664 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.

13.
Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r. Senat w dniu 24 lipca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 23782430
Druki senackie: 674674 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 674.pdf
więcej informacji o punkcie

13. Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r.

druki sejmowe nr 2378, 2430

druki senackie nr 674, 674 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Protokół dostosowuje obecnie obowiązującą umowę (z 1991 r.) do aktualnych standardów wynikających z Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. W Protokole m.in. zaktualizowano wykaz podatków, których dotyczy Umowa. W przypadku Polski będzie to podatek dochodowy od osób fizycznych, a w przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich – podatek dochodowy od osób prawnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 czerwca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 2 lipca 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 674 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.

14.
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnień końcowych dotyczących interpretacji oraz stosowania Umowy, podpisanych w Londynie dnia 25 listopada 2013 r. Senat w dniu 24 lipca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 23792431
Druki senackie: 675675 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 675.pdf
więcej informacji o punkcie

14. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnień końcowych dotyczących interpretacji oraz stosowania Umowy, podpisanych w Londynie dnia 25 listopada 2013 r.

druki sejmowe nr 2379, 2431

druki senackie nr 675, 675 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów oraz Minister Spraw Zagranicznych.

 

Jest to pierwsza tego rodzaju umowa między Polską a Bermudami. Jej zawarcie pozwoli na wykreślenie Bermudów z listy krajów oraz terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów. Podatki, których dotyczy Umowa to: w przypadku Polski – podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, a w przypadku Bermudów – podatki bezpośrednie, bez względu na rodzaj i nazwę.
 

Sejm uchwalił ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 czerwca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 2 lipca 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 675 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Klich.

15.
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu i Wspólnej Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, podpisanych w Londynie dnia 28 listopada 2013 r. Senat w dniu 24 lipca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 23802432
Druki senackie: 676676 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 676.pdf
więcej informacji o punkcie

15. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu i Wspólnej Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, podpisanych w Londynie dnia 28 listopada 2013 r.

druki sejmowe nr 2380, 2432

druki senackie nr 676, 676 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów oraz Minister Spraw Zagranicznych.

Jest to pierwsza tego rodzaju umowa między Polską a Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi. Jej zawarcie pozwoli na wykreślenie Brytyjskich Wysp Dziewiczych z listy krajów oraz terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów. Podatki, których dotyczy Umowa to: w przypadku Polski – podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od towarów i usług, a w przypadku Brytyjskich Wysp Dziewiczych – podatek dochodowy, podatek od wynagrodzeń oraz podatek od majątku.
 

Sejm uchwalił ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 czerwca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 2 lipca 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 676 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Klich.

16.
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 29 listopada 2013 r. Senat w dniu 24 lipca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 24162463
Druki senackie: 677677 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 677.pdf
więcej informacji o punkcie

16.Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 29 listopada 2013 r.

druki sejmowe nr 2416, 2463

druki senackie nr 677, 677 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Jest to pierwsza tego rodzaju umowa między Polską a Kajmanami. Jej zawarcie pozwoli na wykreślenie Kajmanów z listy krajów oraz terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów. Podatki, których dotyczy Umowa to: w przypadku Polski – podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, a w przypadku Kajmanów – podatki wszelkiego rodzaju.
 

Sejm uchwalił ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 czerwca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 2 lipca 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 677 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Klich.

17.
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Dubrowniku dnia 9 lipca 2010 r. Senat w dniu 24 lipca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 22462317
Druki senackie: 678678 A678 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 678.pdf
więcej informacji o punkcie

17. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Dubrowniku dnia 9 lipca 2010 r.

druki sejmowe nr 2246, 2317

druki senackie nr 678, 678 A, 678 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Przedmiotowa umowa międzyrządowa zastąpi Porozumienie między Polskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a MSW Chorwacji o współpracy w zapobieganiu i ujawnianiu przestępstw podpisane w 1994 r. Umowa reguluje kwestie współpracy właściwych polskich i chorwackich organów nakierowaną szczególnie na zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Umowa poszerza katalog form współpracy m.in. o: możliwość organizowania wspólnych patroli oraz wspólnych grup roboczych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2014 r.

Marszałek Senatu w dniu 30 czerwca 2014 r.  skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 2 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 678 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Czudowska.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 17 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 678 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Świeykowski.

 

 

18.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Podczas debaty w dniu 24 lipca 2014 r. zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt ustawy do komisji.
Druki senackie: 555555 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

18 .Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

druki senackie nr 555, 555 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Rulewski.
 

Projekt przewiduje przyznanie osobom, pobierającym emeryturę lub rentę w wysokości nie przekraczającej kwoty najniższej emerytury oraz które ukończyły 75 rok życia, prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 stycznia 2014 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Zdrowia,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
 

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyły się 18 marca oraz 20 maja 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk  nr 555 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow

19.
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu Podczas debaty w dniu 24 lipca 2014 r. zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt uchwały do komisji.
Druki senackie: 652652 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

19. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

druki senackie nr 652, 652 S

 

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem upoważniony został senator Mieczysław Augustyn.
 

Marszałek Senatu w dniu  6 czerwca 2014 r. skierował projekt uchwały do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. 
 

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich
w tej sprawie odbyło się 2 lipca 2014 r. 

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały (druk nr 652 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.
 

20.
Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2013 roku. Senat w dniu 24 lipca 2014 r. zapoznał się z Informacją.
Druki senackie: 626
więcej informacji o punkcie

20.Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2013 roku.

druk senacki nr 626

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 16  kwietnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 kwietnia 2014 r. skierował Informację do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 10 lipca 2014 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.

21.
Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny Senat w dniu 24 lipca 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.
Druki senackie: 628628 S628 X
Uchwała: 628.pdf
więcej informacji o punkcie

21. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.  

druki senackie nr 628, 628 S, 628 X

 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem upoważniony został senator Piotr Zientarski.
 

Podczas debaty w dniu 3 lipca 2014 r. zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt ustawy do komisji.

Marszałek Senatu w dniu 7 maja 2014 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2014 r. 

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy (druk nr 628 X).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

22.
Zmiana w składzie komisji senackiej Senat w dniu 24 lipca 2014 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej.
Druki senackie: 691
Uchwała: 691.pdf
więcej informacji o punkcie

22. Zmiana w składzie komisji senackiej.

druk senacki nr 691
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 23 sierpnia 2014 r. 

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Misiołek.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito