Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

56. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

11 i 12 czerwca 2014 r.

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja2 dnia  posiedzenia cz. 2

1.
Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki polonijnej Senat w dniu 11 czerwca 2014 r. zapoznał się z Informacją.
2.
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 12 czerwca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 30 maja 2014 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2315do 2315do 2315do 231523912391 A
Druki senackie: 645645 A645 B645 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 645.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2315, errata do druku nr 2315,  do druku nr 2315, 2391, 2391-A

druki senackie nr 645, 645 A, 645 B


Był to pilny rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji Narodowej.
 

Nowelizacja ustawy ma na celu umożliwienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, innych materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. W szkołach podstawowych ustawa ma być wdrażana stopniowo tj. w roku szkolnym 2014/2015 podręcznik trafi do uczniów klas I, w 2015/2016 do uczniów klas II, a w 2016/2017 do uczniów klas III. Nowe przepisy wprowadzają zasadę kolegialnego wyboru podręcznika lub innego materiału edukacyjnego przez zespół nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne, a na wyższych etapach edukacji – przez zespoły nauczycieli prowadzących zajęcia z poszczególnych przedmiotów. Ponadto przepisy określają procedurę ustalania zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych,a także materiałów ćwiczeniowych stosowanych w danej szkole.
 

Sejm uchwalił ustawę na 68. posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 maja 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 czerwca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 3 czerwca 2014 r. skierował ustawę do:
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
- Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 6 czerwca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek  do ustawy (druk nr 645 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Knosala.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 10 czerwca 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy do ustawy (druk nr 645 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Obremski.

3.
Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Senat w dniu 12 czerwca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 10 czerwca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2446
Druki senackie: 653653 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 653.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.*

druk sejmowy nr 2446

druki senackie nr 653, 653 A
 

Był to pilny rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

 

Projekt eliminuje niezgodny z Konstytucją przepis, który uzależnia zastosowanie skróconego czasy pracy do osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny przepis traci moc obowiązującą z dniem 10 lipca 2014 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 lipca 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 czerwca 2014 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny I Polityki Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 11 czerwca 2014 r.

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek  do ustawy (druk nr 653 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Filip Libicki.


 

4.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 12 czerwca 2014 r. wprowadził poprawki (15) do ustawy.
Druki sejmowe: 140623232323 A
Druki senackie: 643643 A643 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 643.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1406, 2323, 2323-A

druki senackie nr 643 ,643 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

 

Ustawa stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2010 r. i zakłada zmianę przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej członków niektórych samorządów zawodowych (adwokatów, radców prawnych, lekarzy weterynarii, notariuszy farmaceutów, urbanistów, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczników patentowych, komorników oraz diagnostów laboratoryjnych). W szczególności ustawa zakłada wprowadzenie mechanizmu przywracania do zawodu osób ukaranych przez samorządy zawodowe np. poprzez przywrócenie prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę członków samorządu zawodowego, umożliwienie uzyskania ponownego prawa wykonywania zawodu oraz wprowadzenie instytucji zatarcia wpisu o orzeczeniu jednej z kar dyscyplinarnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 68. posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 maja 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 3 czerwca 2014 r. skierował ustawę do:

-  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

-  Komisji Ustawodawczej
 

Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 6 czerwca 2014 r.

 Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (11)  do ustawy (druk nr 643 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.

5.
Ustawa o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych Senat w dniu 12 czerwca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 30 maja 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2390do 23902412do 24122412 A
Druki senackie: 646646 A646 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 646.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

druki sejmowe nr 2390, do druku nr 2390, 2412, do druku nr 2412, 2412-A

druki senackie nr 646, 646 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Rozwoju.

Celem ustawy jest aby na podstawie zmienionych przepisów, nie tylko mikro, małe i średnie, ale również duże firmy (jako podwykonawcy), mogły zwrócić się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wypłatę zaległych należności. Prawo do tego będą miały podmioty, które zawarły umowę z generalnym wykonawcą w związku z realizacją zamówienia publicznego na roboty budowlane, udzielonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – jeśli generalny wykonawca zalega im z zapłatą za wykonane i odebrane roboty budowlane.
 

Sejm uchwalił ustawę na 68. posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 maja 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 3 czerwca 2014 r. skierował ustawę do  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 5 czerwca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek  (druk nr 646 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.

6.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Podczas debaty w dniu 11 czerwca 2014 r. zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt ustawy do komisji.
Druki senackie: 615615 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

druki senackie nr 615, 615 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Środowiska.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Jadwiga Rotnicka.
 

Projekt ustawy przewiduje obowiązek sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jako uzupełnienie wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie województwa. Plany inwestycyjne powinny być uszczegółowieniem i uzupełnieniem wojewódzkich planów gospodarki odpadami, poprzez wskazanie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, które powinny zostać wybudowane w województwie.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 kwietnia 2014 r. skierował projekt ustawy do:

─Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─Komisji Środowiska,

─Komisji Ustawodawczej.
 

Wspólne posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Środowiska oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyły się 20 maja i 5 czerwca 2014 r.

Komisje wprowadziły poprawki do projektu ustawy (druk nr 615 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.

7.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne Senat w dniu 12 czerwca 2014 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 2389do 23892395
Druki senackie: 647647 A647 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 647.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne.

druki sejmowe nr 2389, do druku nr 2389, 2395

druki senackie nr 647, 647 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Celem nowelizacji ustawy jest umożliwienie wdrożenia efektywnego rozwiązania legislacyjnego, pozwalającego na konsekwentne przeprowadzenie rozdziału prawnego obrotu hurtowego i obrotu detalicznego w przedsiębiorstwie dominującym na krajowym rynku gazu, tj. PGNiG S.A.
 

Sejm uchwalił ustawę na 68. posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 maja 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 3 czerwca 2014 r. skierował ustawę do  Komisji Gospodarki Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 5 czerwca 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2)  do ustawy (druk nr 647 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.

 

 

8.
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym Senat w dniu 12 czerwca 2014 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 23752405do 2405
Druki senackie: 644644 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 644.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

druki sejmowe nr 2375, 2405, do druku nr 2405

druki senackie nr 644, 644 A
 

Był to komisyjny projekt ustawy.
 

Celem ustawy jest usprawnienie procedur służących realizacji inwestycji infrastrukturalnych i taborowych w transporcie kolejowym poprzez m.in. umożliwienie składania dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych w postaci elektronicznej oraz rozstrzygnięcie, że przy wydawaniu decyzji administracyjnych nie stosuje się przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

Sejm uchwalił ustawę na 68. posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 maja 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 3 czerwca 2014 r. skierował ustawę do:

 - Komisji Gospodarki Narodowej

 - Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 5 czerwca 2014 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (2)  do ustawy (druk nr 644 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.

9.
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Senat w dniu 12 czerwca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 30 maja 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2152do 2152do 21522363do 2363
Druki senackie: 648648 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 648.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

druki sejmowe nr 2152, do druku nr 2152, 2363, do druku nr 2363

druki senackie nr 648, 648 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ustawa uzupełnia katalog przesłanek niewypłacalności pracodawcy o postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 68. posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 maja 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 3 czerwca 2014 r. skierował ustawę do  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 5 czerwca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek  (druk nr 648 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

10.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Senat w dniu 12 czerwca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 5 czerwca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2364 cz.12364 cz.2do 2364do 23642436do 24362436 A
Druki senackie: 650650 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 650.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

druki sejmowe nr 2364 , do druku 2364, 2436, do druku 2436

druki senackie nr 650, 650 A

 

Był to rządowy projekt ustawy
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Administracji i Cyfryzacji.
 

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego projekt wprowadza nowe, spełniające wymogi konstytucyjne, regulacje dotyczące ustalania i pobierania opłat za udostępnianie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu. Nowe przepisy nakładają na Głównego Geodetę Kraju obowiązek opracowania wytycznych dotyczących powszechnej taksacji nieruchomości i nadzorowania jej przebiegu. Ponadto nowelizacja usprawnia realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii. Zaproponowano także nową definicję „prac geodezyjnych” a niektóre definicje doprecyzowano. Nowe przepisy dopuszczają współdziałanie – merytoryczne i finansowe – marszałków województw z Głównym Geodetą Kraju w tworzeniu standardowych opracowań kartograficznych, gdzie części tych opracowań finansować będzie samorząd województwa, jeżeli będzie zainteresowany przyspieszeniem prac. Zgodnie z nowymi regulacjami, Główny Geodeta Kraju będzie współpracować z Ministrem Obrony Narodowej przy realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii mających znaczenie dla obronności państwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 lipca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 6 czerwca 2014 r. skierował ustawę do:

-  Komisji Gospodarki Narodowej

-  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 10 czerwca 2014 r.  

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek  (druk nr 650 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.
Mniejszość połączonych komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (21)  do ustawy (druk nr 650 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.

 

11.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 12 czerwca 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
Druki senackie: 617617 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 617.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

druki senackie nr 617, 617 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Andrzej Matusiewicz.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt wprowadza możliwość zaskarżenia rozstrzygnięć dotyczących odmowy wyznaczenia obrońcy z urzędu w postępowaniu sądowym i w sprawach o wykroczenia.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 kwietnia 2014 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─ Komisji Ustawodawczej.
 

Wspólne posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyły się 20 oraz 29 maja 2014 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk  nr 617 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito