Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

52. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

9 i 10 kwietnia 2014 r.

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2

 

1.
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 22542257do 22572257 A
Druki senackie: 606606 A606 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 606.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

druk sejmowy nr 2254, 2257, do druku nr 2257, 2257-A

druki senackie nr 606, 606 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Nowelizacja zmierza do stopniowego podniesienia kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom tak, aby od 1 stycznia 2016 r. świadczenie to wynosiło 1300 zł miesięcznie. Wnioskodawcy proponują również, aby w okresie przejściowym od 1 maja do 31 grudnia 2014 r. kwota ta wynosiła 800 zł, a następnie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. – 1200 zł.
 

Sejm uchwalił ustawę na 65 posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 maja 2014 r. 

 

Marszałek Senatu w dniu 7 kwietnia 2014 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 8 kwietnia 2014 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 606 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Jan Filip Libicki.

Ponadto mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2).

Sprawozdawcą mniejszości Komisji w tej sprawie będzie senator Waldemar Kraska.

2.
Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1766do 17661767do 176722522278do 22782278 Ado 2278 A
Druki senackie: 607607 A607 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 607.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

druki sejmowe nr 1766, do druku nr 1766, 1767, do druku nr 1767, 2252, 2278, do druku nr 2278, 2278-A, do druku nr 2278-A

druki senackie nr 607, 607 A
 

Były to rządowy oraz poselskie projekty ustawy.
 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa ma na celu realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji, która je przyznała. Zasiłek dla opiekuna (520 zł miesięcznie), będzie przysługiwał za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia ustawy w życie oraz na przyszłość. Na wypłatę mogą liczyć osoby, które spełniały warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 65 posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 maja 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 kwietnia 2014 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 8 kwietnia 2014 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 607 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

3.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2205do 22052227
Druki senackie: 604604 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 604.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym- projekt pilny.

druki sejmowe nr 2205, do druku nr 2205, 2227

druki senackie nr 604, 604 A
 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.

Nowelizacja ustawy ma na celu umożliwienie każdemu zainteresowanemu uzyskanie drogą elektroniczną danych o pojeździe, z wyjątkiem danych identyfikujących właściciela lub posiadacza pojazdu. Dane zawarte w ogólnodostępnych sieciach informatycznych mają być udostępniane bez konieczności składania wniosku oraz wskazywania „uzasadnionego interesu”.
 

Sejm uchwalił ustawę na 65 posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 kwietnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 kwietnia 2014 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 8 kwietnia 2014 r. 

Komisja informuje, że poddany pod głosowanie wniosek dotyczący ustawy nie uzyskał większości głosów (druk nr 604 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Andrzej Matusiewicz

4.
Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.
Druki sejmowe: 1992 cz.I1992 cz.IIdo 1992do 1992do 19922158do 2158
Druki senackie: 588588 A pop
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 588.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1992, do druku 1992, 2158, do druku 2158, do druku 2158

druki senackie nr 588, 588 A poprawiony
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej.
 

Ustawa ma na celu wprowadzenie niezbędnych zmian prawnych, w szczególności
w zakresie problematyki:

·       naboru i uzupełniania stanowisk służbowych do Narodowych Sił Rezerwowych,
szkolenia żołnierzy rezerwy w ramach NSR,

·       systemu motywacyjnego i promocyjnego służby,

·       podnoszenia kwalifikacji,

·      relacji z pracodawcami i innymi podmiotami w celu nawiązania współpracy na rzecz kształtowania i wykorzystania NSR.
 

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 14 marca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 marca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 kwietnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 marca 2014 r. skierował ustawę do Komisji Obrony Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 2 kwietnia 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (9) (druk nr 588 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Jarosław Lasecki.

5.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw.
Druki senackie: 535535 S535 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 535.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw.

druki senackie nr 535, 535 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem upoważniony został senator Piotr Zientarski.
 

Projekt ma na celu zmianę modelu kształcenia sędziego i prokuratora oraz, w związku z deregulacją zawodu asystenta sędziego, likwidację aplikacji ogólnej. Ponadto celem projektowanej zmiany jest uproszczenie procedury naboru na aplikacje prowadzone przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz likwidacja stypendium dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, którzy po złożeniu egzaminu wstępnego i zakwalifikowaniu do odbycia aplikacji, będą zatrudnieni na etatach aplikanckich w sądach powszechnych i jednostkach prokuratury.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 stycznia 2014 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyły się 18 lutego oraz 18 marca 2014 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 535 S).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Piotr Zientarski.

6.
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r. Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 14 marca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2089.pdf2089
Druki senackie: 584584 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 584.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne
w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r.

druki sejmowe nr 2089, 2154

druki senackie nr 584, 584 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Celem zawarcia Umowy jest usunięcie podwójnego opodatkowania dochodu z transportu międzynarodowego – w przypadku RP chodzi o podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, po stronie Guernsey kwesta dotyczy podatku dochodowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 14 marca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 marca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 kwietnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 marca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 18 marca 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 584 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.

7.
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r. Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 14 marca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 20902155
Druki senackie: 585585 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 585.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r.

druki sejmowe nr 2090, 2155

druki senackie nr 585, 585 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Ustawa ma na celu umożliwienie wprowadzenia efektywnych mechanizmów unikania podwójnego opodatkowania dochodów z pracy najemnej oraz emerytur i rent, uzyskiwanych przez osoby fizyczne pracujące w relacjach Polska – Guernsey.
 

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 14 marca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 marca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 kwietnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 marca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 18 marca 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 585 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.

8.
Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 roku, podpisanego w Seulu dnia 22 października 2013 r. Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 14 marca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 20912156
Druki senackie: 586586 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 586.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 roku, podpisanego w Seulu dnia 22 października 2013 r.

druki sejmowe nr 2091, 2156

druki senackie nr 586, 586 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Protokół ma na celu aktualizację obecnie obowiązującej Konwencji, przede wszystkim w zakresie klauzuli wymiany informacji podatkowej. Rozszerzenie tej klauzuli stanowi ważne narzędzie dla organów podatkowych w zakresie uzyskiwania informacji niezbędnych do prawidłowego określania podstawy opodatkowania i weryfikacji deklarowanych podatków.
 

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 14 marca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 marca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 kwietnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 marca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 18 marca 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 586 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Martynowski.

9.
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki sejmowe: 2132do 2132do 21322214do 2214
Druki senackie: 592592 A592 B592 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 592.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach.

druki sejmowe nr 2132, do druku 2132, 2214, do druku 2214, 2214 A

druki senackie nr  592, 592 A, 592 B
 

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji Narodowej.
 

Przedstawione w ustawie propozycje zmian odnoszą się do takich kwestii jak:

·       umożliwienia zatrudniania w szkołach podstawowych osób – spełniających kryteria oraz na warunkach określonych w ustawie – w celu zapewnienia wsparcia nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub prowadzącego zajęcia świetlicowe,

·       wprowadzenia zmian dotyczących odroczenia realizacji obowiązku szkolnego. Wniosek o odroczenie tego obowiązku mógłby być składany w trakcie całego roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat – bez względu na to, czy rozpoczęło już naukę w szkole. Zmianie ulegnie charakter opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej która będzie wiążąca dla dyrektora szkoły. Ujednoliceniu ulegną również uprawnienia publicznych i niepublicznych poradni w zakresie wydawania opinii dotyczących wcześniejszego przyjęcia do szkoły bądź też opóźnienia realizacji obowiązku szkolnego,

·       doprecyzowania zasad funkcjonowania świetlic szkolnych. 
 

Sejm uchwalił ustawę na 64. posiedzeniu w dniu 21 marca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 marca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 kwietnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 marca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.


Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 2 kwietnia 2014 r.

Komisja informuje, że poddany pod głosowanie wniosek dotyczący ustawy nie uzyskał większości głosów (druk nr 592 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.

 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 8 kwietnia 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk nr 592 B).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Andrzej Szewiński.

10.
Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 14 marca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1949do 1949do 1949do 1949do 1949do 1949do 19492161do 21612161 A
Druki senackie: 582582 A582 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 582.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1949, do druku 1949, 2161, do druku 2161, 2161-A

druki senackie nr 582, 582 A, 582 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Proponowane w ustawie zmiany koncentrują się przede wszystkim na:

·       poprawie efektywności działania urzędów pracy,

·       poprawie jakości usług świadczonych bezrobotnym stosownie do ich potrzeb,

·       tworzeniu nowych miejsc pracy,

·       wsparciu powrotu do zatrudnienia osób bezrobotnych,

·       wsparciu pracodawców zatrudniających młodych pracowników oraz bezrobotnych w wieku 50+,

·       wsparciu pracodawców w podnoszeniu kwalifikacji pracowników – poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 14 marca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 marca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 kwietnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 marca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 25 marca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 582 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 2 kwietnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 582 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Obremski.

11.
Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
Druki sejmowe: 2050 cz.I2050 cz.IIdo 2050do 2050do 20502157
Druki senackie: 581581 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 581.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2050, do druku 2050, 2157

druki senackie nr  581, 581 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Ustawa ma na celu implementację do polskiego systemu prawa postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. Nowelizacja ustawy dopasowuje do przepisów wspólnotowych definicję konglomeratu finansowego, podmiotu dominującego, podmiotu zależnego oraz nadzoru dodatkowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 14 marca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 marca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 kwietnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 marca 2014 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 1 kwietnia 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (10) (druk nr 581 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Kazimierz Kleina

12.
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 21 marca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1849do 1849do 1849do 18492228
Druki senackie: 595595 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 595.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1849, do druku 1849, 2228

druki senackie  nr 595, 595 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa ma na celu stworzenie możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przez lekarzy pediatrów i lekarzy internistów w zakresie ich kwalifikacji, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.
 

Sejm uchwalił ustawę na 64. posiedzeniu w dniu 21 marca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 marca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 kwietnia 2014 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 marca 2014 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 3 kwietnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 595 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Chybicka.

13.
Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 21 marca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2080do 20802159do 2159
Druki senackie: 593593 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 593.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim.

druki sejmowe nr 2080, do druku 2080, 2159, do druku 2159, 2159-A

druki senackie  nr 593, 593 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Projektowana zmiana załącznika do ustawy o bezpieczeństwie morskim ma na celu ułatwienie obywatelom obliczania i dokonywania opłat przewidzianych w ustawie oraz urealnienie określonych w załączniku stawek opłat za niektóre egzaminy kwalifikacyjne.
 

Sejm uchwalił ustawę na 64. posiedzeniu w dniu 21 marca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 marca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 kwietnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 marca 2014 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 1 kwietnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 593 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Roman Zaborowski.

14.
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 2191do 21912220do 22202220 Ado 2220 A
Druki senackie: 594594 A594 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 594.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym.

druki sejmowe nr 2191, do druku 2191, 2220, do druku 2220, 2220-A, do druku 2220-A

druki senackie  nr 594, 594 A
 

Był to komisyjny projekt ustawy.
 

Głównym celem przedstawionej ustawy jest wprowadzenie do krajowego systemu prawnego rozwiązań umożliwiających wdrożenia wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Zmiany te odnoszą się do zakresu finansowania działalności zarządcy infrastruktury kolejowej. Koszty, które obecnie finansowane są z dotacji budżetowej, mają być co do zasady finansowane z przychodów od przewoźników kolejowych, natomiast koszty, które dotychczas zarządca infrastruktury finansował z przychodów od przewoźników mają być finansowane z budżetu państwa. Ponadto nowelizacja usuwa lukę w prawie, polegającą na braku regulacji sytuacji, kiedy Prezes Urzędu Transportu Kolejowego odmawia zatwierdzenia proponowanych przez zarządcę wysokości stawek dostępu, a także ma na celu wyeliminowanie z systemu prawnego regulacji, które powodują generowanie po stronie zarządcy infrastruktury kolejowej, nieuzasadnionych straty finansowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 64  posiedzeniu w dniu 21 marca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 marca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 kwietnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 marca 2014 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 1 kwietnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 594 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.

15.
Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 21 marca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1929do 1929do 1929do 1929do 19292154
Druki senackie: 591591 A591 B591 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 591.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

druki sejmowe nr 1929, do druku 1929, 2145

druki senackie nr 591, 591 A, 591 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Skarbu Państwa.
 

Ustawa ma na celu rozszerzenie możliwości dokonywania bezpłatnego przekazywania akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa spółek na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub związków jednostek samorządu terytorialnego, które powstały w innym trybie niż komercjalizacja lub na podstawie innych ustaw.
 

Sejm uchwalił ustawę na 64  posiedzeniu w dniu 21 marca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 marca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 kwietnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 marca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 1 kwietnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 591 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 2 kwietnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk nr 591 B).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Stanisław Iwan.

16.
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2013 r. Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 14 marca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 20932151
Druki senackie: 587587 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 587.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia
9 września 2013 r.

druki sejmowe nr 2093, 2151

druki senackie nr 587, 587 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

Celem związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z Republiką Mołdawii jest stworzenie obywatelom tych państw gwarancji ochrony ubezpieczeniowej w przypadku przeniesienia miejsca zamieszkania lub zatrudnienia na terytorium drugiego państwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 14 marca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 marca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 kwietnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 marca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Spraw Zagranicznych,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 18 marca 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 587 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Anna Aksamit.

17.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody.
Druki senackie: 481481 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 481.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

druki senackie nr 481, 481 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Wojciech Skurkiewicz.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt przewiduje ustanowienie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki zwierząt, niezależnie od rodzaju majątku, w którym szkody zostały wyrządzone. Dotychczas odszkodowania można było domagać się tylko za szkody wyrządzone w niektórych rodzajach majątku, np. w gospodarstwie rolnym, leśnym, rybackim lub w pasiece, w zależności od gatunku zwierzęcia, które wyrządziło szkodę.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 października 2013 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Środowiska,

─ Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

─ Komisji Ustawodawczej.
 

Wspólne posiedzenia Komisji Ustawodawczej, Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyły się 17 grudnia 2013 r., 28 stycznia,
19 lutego oraz 5 marca 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk  nr 481 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gorczyca.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito