Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

49. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

19 i 20 lutego 2014 r.

zapis video 1. dnia posiedzenia

zapis video 2. dnia posiedzenia cz. I

zapis video 2. dnia posiedzenia cz. II

 

1.
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Zbigniewa Romaszewskiego, wicemarszałka Senatu VII kadencji, senatora I–VII kadencji. Senat w dniu 19 lutego 2014 r. podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia Zbigniewa Romaszewskiego, wicemarszałka Senatu VII kadencji, senatora I–VII kadencji.
Druki senackie: 564
Uchwała: 564.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Zbigniewa Romaszewskiego, wicemarszałka Senatu VII kadencji, senatora I–VII kadencji.

druk senacki nr 564

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Stanisław Karczewski.

Projekt uchwały został uzgodniony - zgodnie z art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu.

2.
Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki senackie: 553553 A553 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 553.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 677, do druku 677, 1099, do druku 1099, 1417, do druku 1417, 1997, 1997-A

druki senacki nr 553, 553 A

Były to senacki, rządowy i poselskiprojekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister – Członek Rady Ministrów Jacek Cichocki.

 

Ustawa przewiduje m.in.:

- utworzenie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej dla osób, które uzyskały uprawnienia kombatanckie z tytułu  zbrojnej walki
o niepodległość Państwa Polskiego,

- wprowadzenie dla członków Korpusu ulgi w wysokości 51% na korzystanie ze środków publicznego transportu kolejowego i autobusowego,

- doprecyzowanie przepisów dotyczących ryczałtu energetycznego (wysokość ryczałtu
i zasady waloryzacji),

- umożliwienie przekazywania kombatantom mieszkającym poza granicami Polski wszystkich świadczeń kombatanckich wypłacanych przez polskie organy rentowe na rachunki bankowe prowadzone w miejscu ich zamieszkania.

 

Sejm uchwalił ustawę na 59 posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 stycznia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 lutego 2014 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 stycznia 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

─  Komisji Obrony Narodowej.

Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 29 stycznia 2014 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 553 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski

3.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. przyjął ustawę z dnia 7 lutego 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 20952122do druku nr 21222122 A
Druki senackie: 563563 A563 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 563.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr  2095, 2122, do druku 2122, 2122-A

druk senacki nr 563, 563 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Celem proponowanych zmian jest kompleksowe uregulowanie zasad odliczania i rozliczania podatku VAT w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wykorzystywanych do celów mieszanych, tj. działalności gospodarczej i prywatnej. Chodzi o tzw. auta z kratką.

Sejm uchwalił ustawę na 60. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lutego 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 marca 2014 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 lutego 2014 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 13 lutego 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 563 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.

4.
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. przyjął ustawę z dnia 24 stycznia 2014 r. bez poprawek.
Druki senackie: 549549 A549 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 549.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1881, do druku 1881, 2057, do druku 2057, 2057-A, do druku 2057-A

druki senackie nr 549, 549 A, 549 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju Regionalnego (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju).

Nowelizacja ustawy zawiera podstawy prawne potrzebne do przyjęcia dokumentów programowych, które umożliwią prawidłowe i efektywne wykorzystanie środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Do ustawy wprowadzono m.in. definicje dokumentów programowych tj. umowy partnerstwa i programów służących jej realizacji oraz nowy instrument koordynacji działań administracji rządowej i samorządowej w województwie – kontrakt terytorialny. Ponadto ustawa rozszerza też kompetencje koordynacyjne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 59. posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 stycznia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 lutego 2014 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 stycznia 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Spraw Unii Europejskiej.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 12 lutego 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 549 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 12 lutego 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 549 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Edmund Wittbrodt.

5.
Ustawa o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. przyjął ustawę z dnia 24 stycznia 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1497do druku 1497do druku 1497do druku 149719751975 A
Druki senackie: 543543 A543 B543 C543 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 543.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1497, do druku 1497, 1975, 1975-A

druk senacki nr 543, 543 A, 543 B, 543 C

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.

 

Ustawa ma na celu ograniczenie uposażenia funkcjonariuszy i żołnierzy w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim. W czasie absencji chorobowej będą oni otrzymywać co do zasady 80% uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, tak jak inne osoby wykonujące prace odpłatnie. Analogicznie zmniejszeniu ma także ulec dodatkowe uposażenie roczne (nagroda roczna).

Sejm uchwalił ustawę na 59. posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 stycznia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 lutego 2014 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 stycznia 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Obrony Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 30 stycznia 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (41) (druk nr 543 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 12 lutego 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (7) (druk  nr 543 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Arłukowicz.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 14 lutego 2014 r..

Komisja wnosi o odrzucenie ustawy  (druk  nr 543 C).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.

 

6.
Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
Druki sejmowe: 15022032do druku nr 2032
Druki senackie: 544544 A544 B544 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 544.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.

druki sejmowe nr 1502, 2032, do druku 2032

druk senacki nr 544, 544 A, 544 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa ma na celu zrównanie sytuacji prawnej wszystkich osób świadczących pracę i pełniących służbę w zakresie wynagrodzenia przysługującego w okresie nieobecności spowodowanej chorobą. Ustawa zakłada m.in. obniżenie o 20% wynagrodzenia przysługującego prokuratorom i sędziom za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim, określenie okoliczności, w których przebywający na zwolnieniu lekarskim sędzia i prokurator zachowa prawo do 100% wynagrodzenia, wskazanie sposobu dokumentowania nieobecności w pracy sędziego lub prokuratora z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z innych przyczyn.

Sejm uchwalił ustawę na 59. posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 stycznia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 lutego 2014 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 stycznia 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 12 lutego 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (10) (druk  nr 544 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 14 lutego 2014 r.

Komisja wnosi o odrzucenie ustawy  (druk  nr 544 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.

7.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
Druki sejmowe: 1509do druku 1509do druku 15092033do druku 20332033 A
Druki senackie: 546546 A546 B546 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 546.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

druki sejmowe nr 1509, do druku 1509, 2033, do druku 2033, 2033-A

druk senacki nr 546, 546 A, 546 B

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska Prezydenta RP został upoważniony Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP – Krzysztof Hubert Łaszkiewicz.

Nowelizacja ustawy ma na celu wprowadzenie do systemu prawa czytelnych i racjonalnych kryteriów tworzenia i znoszenia sądów rejonowych. Podstawowym kryterium będzie liczba mieszkańców, dla której powinien być utworzony sąd rejonowy, a dodatkowym kryterium będzie obciążenie sądu ilością rozpatrywanych spraw. Ponadto nowelizacja zakłada, iż Minister Sprawiedliwości nadal będzie posiadać kompetencje do tworzenia i znoszenia sądów.

Sejm uchwalił ustawę na 59. posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 stycznia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 lutego 2014 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 stycznia 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 12 lutego 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (7 ) (druk  nr 546 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 14 lutego 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (7) do ustawy (druk  nr 546 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.

8.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. wprowadził poprawki (15) do ustawy.
Druki sejmowe: 16392034do druku 2034
Druki senackie: 545545 A545 B545 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 545.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1639, 2034, do druku 2034

druk senacki nr 545, 545 A, 545 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Zmiany w ustawie dotyczą powoływania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie. Celem nowelizacji jest osiągnięcie optymalnego skrócenia trwania postępowania w sprawach powoływania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego. Ponadto proponowane przepisy są również sposobem na zniwelowanie nierównomiernego obciążenia sędziów pracą orzeczniczą w tych sądach, gdzie wakujące stanowiska pozostają długo bez obsady. Zaproponowane zmiany można podzielić na regulacje dotyczące wykorzystania komunikacji elektronicznej na użytek ubiegania się o stanowisko sędziowskie oraz zmierzające do zakreślenia terminów do danych czynności podejmowanych w toku postępowania w sprawie powoływania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim.

Sejm uchwalił ustawę na 59. posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 stycznia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 lutego 2014 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 stycznia 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 12 lutego 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (13 ) (druk  nr 545 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 14 lutego 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (11) do ustawy (druk  nr 545 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.

9.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. przyjął ustawę z dnia 24 stycznia 2014 r. bez poprawek.
Druki senackie: 550550 A550 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 550.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

druki sejmowe nr 1097, do druku 1097,2043, do druku 2043

druk senacki nr 550, 550 A, 550 B

Był to komisyjny projekt ustawy

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Nowelizacja zakłada przyznanie organom kontroli państwowej prawa do wykonywania uprawnień pokrzywdzonego w każdym wypadku przestępstwa popełnionego w związku z działalnością instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, które w toku kontroli ujawniły przestępstwo lub wystąpiły o wszczęcia postępowania. Katalog podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o uzasadnienie postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia lub jego umorzeniu zostanie uzupełniony o Najwyższą Izbę Kontroli.

Sejm uchwalił ustawę na 59. posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 stycznia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 lutego 2014 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 stycznia 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 12 lutego 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 550 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Piechota .

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 14 lutego 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 550 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.

10.
Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. wprowadził poprawki (28) do ustawy.
Druki sejmowe: 1726do druku 1726do druku 172619891989 A
Druki senackie: 554554 A554 B554 C554 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 554.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

druki sejmowe nr 1726, do druku 1726, 1989, 1989-A

druk senacki nr 554, 554 A, 554 B, 554 C

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Administracji i Cyfryzacji.

Ustawa ma na celu zmianę zasad prowadzenia zbiórek publicznych i zastąpienie pozwoleń udzielanych dotychczas w drodze decyzji administracyjnej zgłoszeniem organizatora. Dokonanie zgłoszenia przez organizatora będzie zamieszczane przez ministra właściwego do spraw administracji na specjalnie utworzonym w tym celu ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych.

Sejm uchwalił ustawę na 59. posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 stycznia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 lutego 2014 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 stycznia 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Ponadto w dniu 4 lutego 2014 r. Marszałek Senatu skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 12 lutego 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy ( 29) (druk nr 554 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się
13 lutego 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy ( 29) (druk nr 554 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbędzie się 14 lutego 2014 r. (piątek) o godz.9.00 w sali 182.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 14 lutego 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 554 C).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

11.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 1273do druku 127320102010 A
Druki senackie: 548548 A548 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 548.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1273, do druku 1273, 2010, 2010-A

druk senacki nr 548, 548 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.

Przedstawiona zmiana ma na celu przedłużenie do dnia 30 czerwca 2019 r. obecnie funkcjonującego systemu wsparcia dla jednostek wysokosprawnej produkcji energii i ciepła w jednym procesie (kogeneracja), co przyczyni się do m.in. zwiększenia konkurencyjności tych podmiotów na rynku, opłacalności inwestycji w wysokosprawną kogenerację, zapewnienia jednolitych warunków wsparcia dla wszystkich rodzajów jednostek kogeneracyjnych działających w Polsce.

Sejm uchwalił ustawę na 59. posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 stycznia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 lutego 2014 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 stycznia 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Środowiska.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Środowiska
w tej sprawie odbyło się 12 lutego 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 548 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.

12.
Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. przyjął ustawę z dnia 24 stycznia 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2000do druku 2000do druku 2000do druku 20002026
Druki senackie: 547547 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 547.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa ozmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

druki sejmowe nr 2000, do druku 2000, 2026

druki senackie nr 547, 547 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nowelizacja ustawy ma na celu uregulowanie kwestii zwrotu środków publicznych, między innymi pochodzących z funduszy UE oraz środków krajowych, przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy przyznanych w drodze decyzji administracyjnej, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości przez osoby inne niż strony postępowania w sprawie przyznania środków publicznych. Ustawa przewiduje, że przy dochodzeniu zwrotu płatności nienależnie pobranych będą stosowane przepisy dotyczące postępowania administracyjnego. Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, wydłużony zostanie termin zwrotu nienależnie pobranych środków.

Sejm uchwalił ustawę na 59. posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 stycznia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 lutego 2014 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 stycznia 2014 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 11 lutego 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawybez poprawek (druk  nr 547 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Kilian.

Mniejszość Komisji przedstawiła wnioski o wprowadzenie poprawek (2).

Sprawozdawcą mniejszości Komisji będziesenator Jan Maria Jackowski.

13.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe.
Druki senackie: 510510 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 510.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe.

druki senackie 510, 510 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Bolesław Piecha.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt przenosi regulacje dotyczące podmiotów uprawnionych do kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej do ustawy – Prawo atomowe, bez zmiany ich treści.

Marszałek Senatu w dniu 28 listopada 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Zdrowia.

Wspólne posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się w dniu 28 stycznia 2014 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 510 S).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Bolesław Piecha.

14.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Druki senackie: 497497 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 497.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych.

druki senackie nr 497, 497 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Michał Seweryński.

Celem projektu jest rozszerzenie katalogu wyjątków od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych  tj. zwolnienie z opłat także skargi o wznowienie postępowania w sytuacji, gdy przyczyną wznowienia jest orzeczenie TK o niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową bądź też ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie.

Marszałek Senatu w dniu 20 listopada 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Wspólne posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się w dniu 29 stycznia 2014 r.

Komisje przyjęły przedstawiony projekt ustawy bez poprawek (druk nr 497 S).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Michał Seweryński.

15.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy.
Druki senackie: 509509 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 509.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

druki senackie nr 509, 509 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Piotr Zientarski.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt wprowadza do ustawy - Kodeks karny możliwość odstąpienia przez sąd od zarządzenia wykonania zawieszonej kary w sytuacji, gdy wobec skazanego, w okresie próby, ponownie orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy. Zmiana w ustawie – Kodeks karny wykonawczy jest konsekwencją powyższej zmiany.

Marszałek Senatu w dniu 28 listopada 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Wspólne posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się w dniu 29 stycznia 2014 r.

Komisje przyjęły przedstawiony projekt ustawy bez poprawek (druk nr 509 S).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Piotr Zientarski.

16.
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Jego Eminencji Księdza Kardynała Józefa Glempa. Senat w dniu 20 lutego 2014 r. podjął uchwałę w rocznicę śmierci Jego Eminencji Księdza Kardynała Józefa Glempa (1929–2013).
Druki senackie: 310310 S
Uchwała: 310.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Jego Eminencji Księdza Kardynała Józefa Glempa.

druki senackie nr 310, 310 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Kazimierz Jaworski.

Marszałek Senatu w dniu 27 lutego 2013 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 12 lutego 2014 r.

Komisja wprowadziła poprawki do projektu uchwały (druk nr 310 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

17.
Informacja Ministra Finansów Mateusza Szczurka i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka o skutkach finansowych kredytów hipotecznych udzielonych w Rzeczypospolitej Polskiej we frankach szwajcarskich oraz oceny prawidłowości wykonywania nadzoru nad ich udzielaniem i spłatą Senat w dniu 20 lutego 2014 r. zapoznał się z Informacją.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito