Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

17. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

2 i 3 sierpnia 2012

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2

1.
Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 27 lipca 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 551597do 597
Druki senackie: 170170 A170 B170 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 170.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 551, 597, do druku nr 597, 597-A

druki senackie nr 170, 170 A, 170 B

Jest to pilny rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji Narodowej.

Ustawa zawiera rozwiązania mające na celu zwiększenie poziomu anonimowości gromadzonych w systemie danych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Ponadto modyfikuje mechanizm zmierzający do zagwarantowania niezbędnego poziomu rzetelności danych dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kształcenia specjalnego.

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu odbyło się 1 sierpnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 170 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Zając.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej odbyło się 1 sierpnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 170 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.

2.
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 27 lipca 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 589do 589598
Druki senackie: 171171 A171 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 171.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

druki sejmowe nr 589, do druku nr 589, 598, 598-A

druki senackie nr 171, 171 A, 171 B

Jest to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji Narodowej.

Ustawa ma na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących dotowania szkół publicznych oraz niepublicznych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa zakłada odroczenie wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dotyczących kształcenia na odległość do dnia 1 września 2014 r.

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu odbyło się 1 sierpnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 171 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej odbyło się 1 sierpnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 171 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Obremski

3.
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 427do 427587do 587
Druki senackie: 166166 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 166.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

druki sejmowe nr 427, do druku nr 427, 587, do druku nr 587

druki senackie nr 166, 166 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Ustawa ma na celu m.in.:

- wprowadzenie obowiązku posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla statków pod polską banderą oraz statków obcych wchodzących do polskich portów,

- wprowadzenie obowiązku posiadania ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności (gwarancja banku lub podobnej instytucji finansowej) przez przewoźników,

- wprowadzenie regulacji umożliwiających wypłatę odszkodowań z Międzynarodowego Dodatkowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniami Olejami.

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2012 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie komisji odbyło się 1 sierpnia 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk  nr 166 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Ziółkowski.

4.
Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
Druki sejmowe: 454do 454588do 588
Druki senackie: 165165 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 165.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.

druki sejmowe nr 454, do druku nr 454, 588, do druku nr 588

druki senackie nr 165, 165 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Ustawa ma na celu uregulowanie organizacji i działania Komisji, zasad i sposobu badania wypadków i incydentów morskich oraz sporządzania raportów i wydawania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa morskiego.

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2012 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie komisji odbyło się 1 sierpnia 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (6) (druk  nr 165 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.

5.
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 463do 463do 463579do 579
Druki senackie: 169169 A169 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 169.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe.

druki sejmowe nr 463, do druku nr 463, do druku nr 459 i 463, 579, do druku nr 579, 579-A

druki senackie nr 169, 169 A

Jest to senacki projekt ustawy.

Ustawa ma na celu wykonanie wyroku TK. Trybunał zakwestionował przepisy prawa prasowego, które zakazując pod groźbą kary komentowania tekstu sprostowania w tym samym numerze lub audycji, w której sprostowanie to zostało opublikowane, nie definiują jednocześnie pojęć sprostowania i odpowiedzi. W nowelizacji zaproponowano więc rezygnację z tego rozróżnienia i wprowadzenie jednolitej formy sprostowania rozumianego jako oświadczenie dotyczące informacji faktycznych podanych w danym materiale prasowym, zmierzające do ich korekty lub doprecyzowania.

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Kultury i Środków Przekazu,

─  Komisji Ustawodawczej.

Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Ustawodawczej odbyło się 1 sierpnia 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk  nr 169 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

6.
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 13 lipca 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 441do 441do 441530530 A
Druki senackie: 155155 A155 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 155.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 441, do druku nr 441, 530, 530-A

druki senackie nr 155, 155 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

Ustawa ma na celu transpozycję przepisów dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory tzw. Dyrektywy Siedliskowej oraz dyrektywy 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa tzw. Dyrektywy Ptasiej. Ustawa wprowadza m.in. definicję „rośliny, zwierzęcia lub grzyba dziko występującego”, a także dokonuje zmian w katalogu zakazów dotyczących dziko występujących (i innych) roślin lub grzybów gatunków objętych ochroną gatunkową oraz w katalogu zakazów dotyczących dziko występujących (i innych) zwierząt gatunków objętych ochroną gatunkową.

Sejm uchwalił ustawę na 18. posiedzeniu w dniu 13 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 lipca 2012 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.

Posiedzenie komisji odbyło się 24 lipca 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk  nr 155 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gorczyca.

7.
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 27 lipca 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 489do 489do 489600do 600
Druki senackie: 163163 A163 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 163.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

druki sejmowe nr 489, do druku nr 489, 600, 600-A

druki senackie nr 163, 163 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Administracji i Cyfryzacji.

Ustawa ma na celu:

- uproszczenie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorcę,

- zdjęcie ze świadczeniodawców odpowiedzialności za potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,

- poprawę jakości i wiarygodności danych gromadzonych i przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, m.in. poprzez poprawę w zakresie dokonywania zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego oraz wyrejestrowywania z tego ubezpieczenia.

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2012 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia odbyło się 1 sierpnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 163 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.

 

8.
Ustawa o zmianie ustawy o paszach Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 13 lipca 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 457do 457do 457do 457do 457
Druki senackie: 158158 A158 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 158.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o paszach.

druki sejmowe nr 457, do druku nr 457

druki senackie nr 158, 158 A

Jest to poselski projekt ustawy.

Ustawa ma na celu zmianę terminu wejścia w życie (z 1 stycznia 2013 r. na 1 stycznia 2017 r.) zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.

Sejm uchwalił ustawę na 18. posiedzeniu w dniu 13 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 lipca 2012 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie komisji odbyło się 24 lipca 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek a mniejszość komisji -o odrzucenie ustawy  (druk  nr 158 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ireneusz Niewiarowski.

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.

9.
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki sejmowe: 270do 270do 270505
Druki senackie: 156156 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 156.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 270, do druku nr 270, 505

druki senackie nr 156, 156 A

Jest to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa ma na celu wprowadzenie jednakowych zasad zwrotu kosztów należnych świadkom i biegłym w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych i karnych.

Sejm uchwalił ustawę na 18. posiedzeniu w dniu 13 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 lipca 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji  w tej sprawie odbyło się 25 lipca 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk  nr 156 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.

10.
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 492596
Druki senackie: 172172 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 172.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

druki sejmowe nr 492, 596

druki senackie nr 172, 172 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa ma na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego dwóch decyzji Rady. Pierwsza, dotyczy rozwiązywania sporów jurysdykcyjnych pomiędzy państwami członkowskimi UE. Nowelizacja wprowadza w tym zakresie tryb postępowania sądów i prokuratorów mający na celu ustalenie, czy w innym państwie członkowskim UE toczy się równolegle postępowanie karne o ten sam czyn tej samej osoby. Z kolei implementacja drugiej z ww. decyzji Rady, umożliwi przekazanie nadzoru nad nieizolacyjnymi środkami zapobiegawczymi do państwa stałego pobytu oskarżonego.

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Wspólne posiedzenie komisji odbyło się 1 sierpnia 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk  nr 172 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.

11.
Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 595do 595615
Druki senackie: 174174 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 174.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

druki sejmowe nr 595, do druku nr 595, 615, do druku nr 615, 615-A

druki senackie nr 174, 174 A

Jest to poselski projekt ustawy.

Ustawa ma na celu przede wszystkim umożliwienie sfinalizowania inwestycji Euro 2012, które nie zostały zakończone do dnia zakończenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Dotyczy inwestycji zakwalifikowanych jako przedsięwzięcia Euro 2012, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012.

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 1 sierpnia 2012 r.

Komisje wnoszą o odrzucenie ustawy a mniejszość komisji o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk  nr 174 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.

12.
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 27 lipca 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 534do 534585
Druki senackie: 167167 A167 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 167.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych.

druki sejmowe nr 534. do druku nr 534, 585, 585-A

druki senackie nr 167, 167 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Ustawa ma na celu m.in. wdrożenie do polskiego systemu prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (dyrektywa ITS). Dyrektywa ITS jest aktem prawnym o charakterze ramowym, ustalającym tzw. obszary priorytetowe, tj.: optymalne wykorzystanie danych o drogach, ruchu i podróży; ciągłość usług ITS związanych z zarządzaniem ruchem i przewozami towarowymi; aplikacje ITS związane z bezpieczeństwem i ochroną ruchu drogowego; powiązanie pojazdu z infrastrukturą transportową.

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 1 sierpnia 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 167 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.

13.
Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 27 lipca 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 442do 442do 442572do 572
Druki senackie: 164164 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 164.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

druki sejmowe nr 442, do druku nr 442, 572, do druku nr 572

druki senackie nr 164, 164 A

Jest to senacki projekt ustawy.

Nowelizacja ustawy zmierza do uchylenia przepisu umożliwiającego spółdzielniom mieszkaniowym, które przed 5 grudnia 1990 r. wybudowały na nie swoim gruncie budynki, nabycie własności tych nieruchomości przez zasiedzenie (ex lege), o ile nieruchomości te posiadają nieuregulowany stan prawny. Przedstawione zmiany zmierzają również do wyeliminowania z sytemu prawnego przepisów, które uprzywilejowują spółdzielnie w stosunku do ich wierzycieli w sytuacji ustanawiania odrębnej własności lokali spółdzielczych.

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2012 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 1 sierpnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 164 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.

14.
Ustawa o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nazwy „Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu” Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 27 lipca 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 495do 495558
Druki senackie: 168168 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 168.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nazwy „Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu”.

druki sejmowe nr 495, do druku nr 495, 558

druki senackie nr 168, 168 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wnioskodawcy proponują nadanie politechnice nazwy „Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu”. Uczelnia spełnia, wynikające z ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, kryteria pozwalające na nadanie jej nazwy „uniwersytet” uzupełnionej przymiotnikami odpowiadającymi misji i strategii rozwoju uczelni.

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2012 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisja Nauki, Edukacji i Sportu odbyło się 1 sierpnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 168 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Wiatr.

15.
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo celne Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 494do 494617
Druki senackie: 173173 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 173.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo celne.

druki sejmowe nr 494, do druku nr 494, 617

druki senackie nr 173, 173 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa ma na celu dostosowanie krajowych przepisów prawa celnego  dotyczących poboru przez organy celne opłat z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz towarów. Ponadto ustawa stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, na podstawie którego (z dniem 25 listopada 2012 r.) traci moc obowiązującą przepis dotyczący stawki opłaty za przechowanie w depozycie organu celnego towarów zajętych.

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2012 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie komisji odbyło się 1 sierpnia 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk  nr 173 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

16.
Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r. Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 13 lipca 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 458525
Druki senackie: 157157 A157 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 157.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r.

druki sejmowe nr 458, 525

druki senackie 157, 157 A, 157 B

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Finansów.

Protokół ma przede wszystkim na celu uchylenie przepisów dotyczących tzw. tax sparingu. Mechanizm ten jest obecnie powszechnie wykorzystywany w celu obejścia prawa podatkowego i zmniejszenia wysokości podatku od otrzymywanych dywidend.

Sejm uchwalił ustawę na 18. posiedzeniu w dniu 13 lipca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 lipca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 lipca 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 24 lipca 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 157 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Anna Aksamit.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 26 lipca 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 157 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Sitarz.

17.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Druki senackie: 135135 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 135.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

druki senackie nr 135 135 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Grażyna Sztark.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy zmierza do wyeliminowania z ustawy przesłanki formalnej w postaci dochowania terminu złożenia wniosku w przypadku wydawania decyzji potwierdzającej działalność uważaną za kombatancką bądź za równorzędną z działalnością kombatancką. Wnioski będą więc rozpatrywane wyłącznie pod kątem spełniania przez wnioskodawcę przesłanek pozytywnych oraz braku po jego stronie przesłanek negatywnych.

Marszałek Senatu w dniu 8 czerwca 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Obrony Narodowej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 24 lipca 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk  nr 135 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.

18.
Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. podjął uchwałę ustanawiającą rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego.
Druki senackie: 161161 S161 X
Uchwała: 161.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego.

druki senackie 161, 161 S

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Kultury i Środków Przekazu.

Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem upoważniony został senator Ryszard Bonisławski.

Marszałek Senatu w dniu 25 lipca 2012 r. skierował projekt uchwały do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 26 lipca 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk  nr 161 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Bonisławski

19.
Drugie czytanie projektu uchwały ogłaszającej listopad 2012 r. Miesiącem Brunona Schulza Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. podjął uchwałę ogłaszającą listopad 2012 r. Miesiącem Brunona Schulza.
Druki senackie: 160160 S
Uchwała: 160.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały ogłaszającej listopad 2012 r. Miesiącem Brunona Schulza.

druki senackie 160, 160 S

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Kultury i Środków Przekazu.

Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem upoważniony został senator Andrzej Grzyb.

Marszałek Senatu w dniu 25 lipca 2012 r. skierował projekt uchwały do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 26 lipca 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek (druk  nr 160 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Grzyb.

20.
Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2011 roku petycji Senat w dniu 3 sierpnia 2012 r. zapoznał się ze Sprawozdaniem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2011 roku petycji.
Druki senackie: 151
więcej informacji o punkcie

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2011 roku petycji.

druk senackinr 151

Komisja przyjęła sprawozdanie na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2012 r.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito