Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

14. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

13 i 14 czerwca 2012 r.

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2

1.
Debata na temat sytuacji bieżącej i perspektyw rozwoju Grupy Wyszehradzkiej W dniu 13 czerwca 2012 r. w Senacie odbyła się debata na temat sytuacji bieżącej i perspektyw rozwoju Grupy Wyszehradzkiej.
Opinie/materiały/ekspertyzy: Informacja na temat Grupy Wyszehradzkiej
2.
Drugie czytanie projektu uchwały w związku z objęciem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej Senat w dniu 14 czerwca 2012 r. podjął uchwałę w związku z objęciem z dniem 1 lipca 2012 r. przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej.
Druki senackie: 119119 S
Uchwała: 119.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w związku z objęciem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej.

druki senackie nr 119, 119 S

Projekt uchwały został wniesiony przez senatora Janusza Sepioła.

Marszałek Senatu w dniu 14 maja 2012 r. skierował projekt uchwały do:

─ Komisji Ustawodawczej,

─ Komisji Spraw Zagranicznych.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 30 maja 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 119 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Obremski.

3.
Ustawa o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r. Senat w dniu 14 czerwca 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 296400
Druki senackie: 128128 A128 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 128.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r.

druki sejmowe nr 296, 400

druki senackie nr 128, 128 A, 128 B

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.

Porozumienie przyznaje osobom uczestniczącym w postępowaniu przed ETPC immunitet procesowy w zakresie składanych oświadczeń pisemnych i ustnych oraz wszelkich dokumentów i dowodów przedstawianych Trybunałowi. Porozumienie gwarantuje również ochronę prawną związaną z podróżą odbytą w celu uczestnictwa w postępowaniu.

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 25 maja 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 maja 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 czerwca 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 maja 2012 r. skierował ustawę do:

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 29 maja 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 128 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Knosala.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 12 czerwca 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 128 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Włodzimierz Cimoszewicz.

4.
Ustawa o ratyfikacji Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. Senat w dniu 14 czerwca 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 342398
Druki senackie: 127127 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 127.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

druki sejmowe nr 342, 398

druki senackie nr 127, 127 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Środowiska.

Protokół określa m.in. główne elementy systemu rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń, strukturę oraz układ rejestrów, zakres rejestrów, wymagania w zakresie raportowania, okresy raportowania, sposób zbierania i archiwizowania danych, zagadnienie oceny jakości informacji raportowanych do systemu, publiczny dostęp do informacji, informacje wyłączone z ujawniania, udział społeczeństwa w rozwoju krajowych rejestrów uwalniania i transferów zanieczyszczeń (zwane rejestrami PRTR), dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz zasady współpracy międzynarodowej.

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 25 maja 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 maja 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 czerwca 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 maja 2012 r. skierował ustawę do:

- Komisji Środowiska,

- Komisji Spraw Zagranicznych.

Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 12 czerwca 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 127 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.

5.
Ustawa o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych Senat w dniu 14 czerwca 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 170do 170338338 A
Druki senackie: 130130 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 130.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

druki sejmowe nr 170, do druku nr 170, 338, 338-A

druki senackie nr 130, 130 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa określa wymagania, jakie musi spełniać napój spirytusowy, aby mógł być oznakowany na etykiecie oznaczeniem geograficznym „Polska Wódka/Polish Vodka”. W ustawie ograniczono zakres surowców, z których wyrób taki może być produkowany, do żyta, pszenicy, owsa, jęczmienia i ziemniaków. Ponadto cały proces produkcyjny musi mieć miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie producenci nie zostali pozbawieni możliwości stosowania tego oznaczenia geograficznego w stosunku do wódek smakowych.

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 25 maja 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 maja 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 czerwca 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 maja 2012 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 30 maja 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 130 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Konopka.

6.
Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego Senat w dniu 14 czerwca 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 325do 325368368 A
Druki senackie: 124124 A124 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównwaczy
Uchwała: 124.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego.

druki sejmowe nr 325, do druku nr 325, 368, 368-A

druk senacki nr 124, 124 A

Jest to senacki projekt ustawy.

Ustawa precyzuje, iż w przypadku gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru, pierwsza sprzedaż odbywa się wyłącznie w centrum pierwszej sprzedaży, a nie jak do tej pory również w miejscach wskazanych w rozporządzeniu ministra właściwego ds. rybołówstwa.

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 25 maja 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 maja 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 czerwca 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 maja 2012 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 30 maja 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 124 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.
Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 124 A).
Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.

7.
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Senat w dniu 14 czerwca 2012 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 282do 282do 282337337 A
Druki senackie: 131131 A131 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 131.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

druki sejmowe nr 282, do druku nr 282, 337, 337-A

druki senackie nr 131, 131 A

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa ma na celu wprowadzenie mechanizmu nowacji rozliczeniowej jako elementu zawierania i rozliczania transakcji na rynku finansowym (na giełdach papierów wartościowych oraz na rynkach pozagiełdowych). Mechanizm ten polega na tym, że w momencie przejęcia przez izbę rozliczeniową transakcji do rozliczenia podmiot ten wstępuje w prawa i obowiązki pierwotnych stron transakcji. Nowacja wzmacnia znacznie system dokonywania rozliczeń, gdyż izba rozliczeniowa musi doprowadzić do rozliczenia transakcji, choćby wiązało się to z wykorzystaniem jej własnego majątku w celu spełnienia świadczeń.

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 25 maja 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 maja 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 czerwca 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 maja 2012 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 29 maja 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (7) (druk  nr 131 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Cioch.

8.
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych Senat w dniu 14 czerwca 2012 r. wprowadził poprawki (2) do uchwały.
Druki sejmowe: 393393 A
Druki senackie: 129129 A129 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniaopinia (OE-190)
Uchwała: 129.pdf
więcej informacji o punkcie

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych.

druki sejmowe nr 393, 393-A

druk senacki nr 129, 129 A

Uchwała jest konsekwencją wystąpienia Prezydenta RP, który zgodnie z art. 122 Konstytucji, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, pismem z dnia 10 kwietnia 2012 r. skierował do Sejmu tekst ustawy mający na celu usunięcie niezgodności ustawy z Konstytucją (wynikających z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego). W ustawie o SKOK m. in. uchyla się art. 17 przez co w zakresie organów kas stosowane będą przepisy ustawy – Prawo spółdzielcze.

Sejm podjął uchwałę  na 15. posiedzeniu w dniu 25 maja 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 maja 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 maja 2012 r. skierował uchwałę do:

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

- Komisji Ustawodawczej.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 29 maja 2012 r

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (2) do uchwały (druk nr 129 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.
Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do uchwały (druk nr 129 A).
Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Cioch.
.

9.
Ustawa o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego Senat w dniu 14 czerwca 2012 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 292do 292do 292401401 A
Druki senackie: 126126 A126 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównwaczy
Uchwała: 126.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

druki sejmowe nr 292, do druku nr 292, 401, 401-A

druki senackie nr 126, 126 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Administracji i Cyfryzacji.

Ustawa wydłuża do 66 miesięcy, liczonych od dnia 19 listopada 2007 r., termin na uzupełnienie przez starostów wykazów nieruchomości sektora publicznego (państwowych i samorządowych) na poziomie powiatowym.

 

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 25 maja 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 maja 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 czerwca 2012 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 maja 2012 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 29 maja 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 126 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.

10.
Ustawa o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych Senat w dniu 14 czerwca 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 320394394 A
Druki senackie: 125125 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównwaczy
Uchwała: 125.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.

druki sejmowe nr 320, 394, 394-A

druki senackie nr 125, 125 A

Jest to poselski projekt ustawy.

Ustawa ma na celu określenie 5-letniego okresu ważności paszportu wydawanego małoletniemu, który nie ukończył 13 lat.

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 25 maja 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 maja 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 czerwca 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 maja 2012 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 29 maja 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 125 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.

11.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo bankowe, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych Senat w dniu 14 czerwca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Druki senackie: 4343 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 043.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo bankowe, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych.

druki senackie nr 43, 43 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Leszek Piechota.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy ma na celu pozbawienie dokumentów bankowych i dokumentów funduszy sekurytyzacyjnych statusu dokumentów urzędowych w ogóle (czyli nie tylko w odniesieniu do konsumentów, lecz także innych podmiotów, w tym przedsiębiorców).

Marszałek Senatu w dniu 20 stycznia 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Ustawodawczej,

─ Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Wspólne posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyły się 14 i 27 marca oraz 22 maja  2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 43 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Piechota.

12.
Drugie czytanie projektu uchwały z okazji obchodów 100-lecia urodzin ppłk hm. Zygmunta Szadkowskiego (1912–1995) Senat w dniu 14 czerwca 2012 r. podjął uchwałę z okazji obchodów 100-lecia urodzin ppłk. hm. Zygmunta Szadkowskiego (1912–1995).
Druki senackie: 9999 S
Uchwała: 099.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji obchodów 100-lecia urodzin ppłk.hm. Zygmunta Szadkowskiego (1912–1995).

druki senackie nr 99, 99 S

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Andrzej Person.

Marszałek Senatu w dniu 26 kwietnia 2012 r. skierował projekt uchwały do:

─ Komisji Ustawodawczej,

─ Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w tej sprawie odbyło się 23 maja 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały (druk nr 99 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Person.

13.
Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2011 roku. Senat w dniu 13 czerwca 2012 r. zapoznał się z informacją o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2011 roku.
Druki senackie: 90
więcej informacji o punkcie

Marszałek Senatu otrzymaną Informację skierował do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Komisja na posiedzeniu w dniu 16 maja 2012 r. zapoznała się z przedstawioną Informacją

14.
Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 14 czerwca 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 388do druk 388do druku 388449do druku 449do druku 449450do druku 450450 A
Druki senackie: 140140 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 140.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 388, do druku nr 388, 449, do druku 449, 450, do druku 450, 450-A

druki senackie nr 140, 140 A

Były to poselskie projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa dotyczy wyłączenia fundacji, stowarzyszeń, kościołów, kościelnych osób prawnych i związków wyznaniowych wykonujących działalność leczniczą z konieczności obowiązku prowadzenia działalności leczniczej w formie przedsiębiorstw i umożliwienia przekazywania tym instytucjom darowizn i 1% z PIT. Ponadto ustawa usuwa trudności interpretacyjne i nieścisłości legislacyjne z dotychczas obowiązującej ustawy o działalności leczniczej.

Sejm uchwalił ustawę na 16. posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 czerwca  2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 lipca 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 czerwca 2012 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 14 czerwca 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 140 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.

15.
Zmiany w składzie komisji senackich Senat w dniu 14 czerwca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
Druki senackie: 139
Uchwała: 139.pdf
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito