Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Opinie i ekspertyzy

nr,
wersja pdf
Tytuł Autor do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (druk nr 431) 431o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (druk nr 431) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 431
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druk nr 430) 430o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druk nr 430) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 430
Opinia do ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (druk nr 429) 429o.pdf

Opinia do ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (druk nr 429) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 429
Opinia do ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (druk nr 428) 428o.pdf

Opinia do ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (druk nr 428) Biuro Legislacyjne do druku nr 428
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 427) 427o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 427) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 427
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 426) 426o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 426) Biuro Legislacyjne
Katarzyna Konieczko
do druku nr 426
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 423) 423o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 423) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 423
Opinia do ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (druk nr 422) 422o.pdf

Opinia do ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (druk nr 422) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 422
Opinia do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 421) 421o.pdf

Opinia do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 421) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderwicz
do druku nr 421
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (druk nr 420) 420o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (druk nr 420) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 420
Opinia do ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druk nr 419) 419o.pdf

Opinia do ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druk nr 419) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 419
Opinia o ustawie o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druk nr 418) 418o.pdf

Opinia o ustawie o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druk nr 418) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 418
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 416) 416o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 416) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 416
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 417) 417o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 417) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 417
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 415) 415o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 415) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 415
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 414) 414o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 414) Biuro Legislacyjne
Adam Niemczewski
do druku nr 414
Opinia do ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (druk nr 413) 413o.pdf

Opinia do ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (druk nr 413) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 413
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 412) 412o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 412) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 412
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 411) 411o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 411) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 411
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 407) 407o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 407) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 407
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (druk nr 406) 406o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (druk nr 406) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 406
 Opinia do ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 405) 405o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 405) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 405
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych (druk nr 404 – poprawiony) 404o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych (druk nr 404 – poprawiony) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 404
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (druk nr 403) 403o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (druk nr 403) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 403
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 402) 402o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 402) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 402
Polityka przemysłowa w Europie.
Czy potrzeba nam zmian? oe-254_internet.pdf

Polityka przemysłowa w Europie. Czy potrzeba nam zmian? Dr Marta Ulbrych
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
OE-254
Ekspertyza dotycząca uprawnień
deputowanego/senatora
w zakresie toczących się postępowań w sprawach
administracyjnych, cywilnych i karnych oe-253_inter.pdf

Ekspertyza dotycząca uprawnień deputowanego/senatora w zakresie toczących się postępowań w sprawach administracyjnych, cywilnych i karnych Dr hab. Wojciech Orłowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Prawa i Administracji
OE-253
Opinia o ustawie budżetowej na rok 2017 (druk nr 398) oe-252_inter.pdf

OE-252

Opinia o ustawie budżetowej na rok 2017 (druk nr 398) Dr hab. Robert Wolański
Zakład Finansowo Prawnych Problemów Zarządzania
Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania
Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski
do druku 398
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (druk nr 397) 397o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (druk nr 397) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński

do druku nr 397
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 396) 396o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 396) Biuro Legislacyjne
Katarzyna Konieczko
do druku nr 396
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito