Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Opinie i ekspertyzy

nr,
wersja pdf
Tytuł Autor do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach  i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (druk nr 515) 515o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (druk nr 515) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 515
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 514) 514o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 514) Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
do druku nr 514
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (druk nr 513) 513o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (druk nr 513) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 513
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druk nr 512) 512o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druk nr 512) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 512
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim (druk nr 511) 511o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim (druk nr 511) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 511
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw  (druk nr 506) 506o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 506) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 506
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 505) 505o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 505) Biuro Legislacyjne
Katarzyna Konieczko
do durku nr 505
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 499) 499o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 499) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 499
Opinia do ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury (druk nr 498) 498o.pdf

Opinia do ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury (druk nr 498) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 498
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 497) 497o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 497) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 497
Opinia do ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (druk nr 496) 496o.pdf

Opinia do ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (druk nr 496) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 496
Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r. (druk nr 495) 495o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r. (druk nr 495) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 495
Opinia do ustawy o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. (druk nr 494) 494o.pdf

Opinia do ustawy o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. (druk nr 494) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 494
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 493) 493o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 493) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 493
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (druk nr 492) 492o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (druk nr 492) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 492
Opinia do ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (druk nr 491) 491o.pdf

Opinia do ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (druk nr 491) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 491
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 490) 490o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 490) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 490
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 489) 489o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 489) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 489
Zobowiązania alimentacyjne wobec dzieci w Danii i Wielkiej Brytanii (OE 260) oe-260_do_internetu_2.pdf

OE-260

Zobowiązania alimentacyjne wobec dzieci w Danii i Wielkiej Brytanii (OE 260) Dr Janina Petelczyc (Instytut Polityki Społecznej UW)
Dr Maria Skóra (Das Progressive Zentrum)
OE-260
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (druk nr 488) 488o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (druk nr 488) Biuro legislacyjne
Jakub Zabielski
do durku nr 488
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe (druk nr 487) 487o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe (druk nr 487) Biuro Legislacyjne
Adam Niemczewski
do druku nr 487
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 486) 486o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 486) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 486
Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 479) 479o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 479) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 479
Opinia do ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej (druk nr 478) 478o.pdf

Opinia do ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej (druk nr 478) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 478
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo konsularne (druk nr 477) 477o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo konsularne (druk nr 477) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 477
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 476) 476o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 476) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 476
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 475) 475o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 475) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 475
Opinia do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (druk nr 474) 474o.pdf

Opinia do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (druk nr 474) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 474
Opinia do ustawy o ratyfikacji  Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r. (druk nr 473) 473o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r. (druk nr 473) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 473
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 472) 472o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 472) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 472
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito