Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Opinie i ekspertyzy

nr,
wersja pdf
Tytuł Autor do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 564) 564o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 564) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 564
Opinia do ustawy o  zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 563) 563o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 563) Biuro Legislacyjne
Adam Niemczewski
do druku nr 563
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 562) 562o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 562) Biuro Legislacyjne
Katarzyna Konieczko
do druku nr 562
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 558) 558o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 558) biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 558
Opinia do ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (druk nr 557) 557o.pdf

Opinia do ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (druk nr 557) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku nr 557
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020  oraz niektórych innych ustaw (druk nr 556) 556o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 556) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 556
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 555) 555o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 555) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 555
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 554) 554o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 554) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 554
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (druk nr 553) 553o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (druk nr 553) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 553
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 552) 552o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 552) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 552
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (druk nr 551) 551o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (druk nr 551) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 551
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 550) 550o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 550) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 550
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin  (druk nr 548) 548o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (druk nr 548) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 548
Opinia do ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (druk nr 547) 547o.pdf

Opinia do ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (druk nr 547) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 547
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 546) 546o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 546) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 546
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 545) 545o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 545) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 545
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 538) 538o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 538) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 538
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (druk nr 537) 537o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (druk nr 537) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 537
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druk nr 536) 536o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druk nr 536) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rylet
do druku nr 536
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 535) 535o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 535) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 535
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 534) 534o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 534) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 534
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw(druk nr 533) 533o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw(druk nr 533) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 533
Międzynarodowa współpraca samorządów (OE-261) oe261_internet.pdf

OE-261

Międzynarodowa współpraca samorządów (OE-261) Dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram, prof. UZ
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Zielonogórski
OE-261
Opinia do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 529) 529o.pdf

Opinia do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 529) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 529
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 528) 528o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 528) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 528
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o obligacjach (druk nr 527) 527o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o obligacjach (druk nr 527) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 527
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 526) 526o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 526) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 526
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 525) 525o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 525) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 525
Opinia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 517) 517o.pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 517) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 517
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 516) 516o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 516) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 516
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito