Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Opinie i ekspertyzy

nr,
wersja pdf
Tytuł Autor do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (druk nr 646) 646o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (druk nr 646) Biuro Legislacyjne do druku nr 646
Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 645 ) 645o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 645 ) Biuro Legislacyjne
Adam Niemczewski
do druku nr 645
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 642) 642o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 642) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 642
Opinia do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (druk nr 641) 641o.pdf

Opinia do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (druk nr 641) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku nr 641
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druk nr 640) 640o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druk nr 640) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 640
Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r. (druk nr 639) 639o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r. (druk nr 639) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku nr 639
Opinia do ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r. (druk nr 638) 638o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r. (druk nr 638) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 638
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (druk nr 637) 637o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (druk nr 637) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 637
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (druk nr 636)
 636o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (druk nr 636) Biuro Legislacyjne
Katarzyna Konieczko
do druku nr 636
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 635) 635o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 635) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 635
Opinia do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druk nr 634) 634o.pdf

Opinia do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druk nr 634) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 634
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 633) 633o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 633) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku nr 633
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności (druk nr 632) 632o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności (druk nr 632) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 632
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 631) 631o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 631) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 631
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 630) 630o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 630) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 630
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 629) 629o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 629) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 629
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (druk nr 628) 628o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (druk nr 628) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 628
Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 627) 627o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 627) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 627
Opinia do ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (druk nr 626) 626o.pdf

Opinia do ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (druk nr 626) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 626
Opinia do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 625) 625o.pdf

Opinia do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 625) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 625
Opinia do ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (druk nr 620) 620o.pdf

Opinia do ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (druk nr 620) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 620
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druk nr 619) 619o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druk nr 619) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku nr 619
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detaliczne (druk nr 618) 618o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detaliczne (druk nr 618) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 618
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw (druk nr 617) 617o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw (druk nr 617) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 617
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004–2017” (druk nr 616) 616o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004–2017” (druk nr 616) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do durku nr 616
Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r. (druk nr 609) 609o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r. (druk nr 609) Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
do druku nr 609
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druk nr 608) 608o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druk nr 608) Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
do druku nr 608
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 607) 607o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 607) Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
do druku nr 607
Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. (druk nr 606) 606o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. (druk nr 606) Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
do druku nr 606
Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (druk nr 605) 605o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (druk nr 605) Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
do druku nr 605
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito